Էկոնոմ քսակ

 

Հաշվի բացում և ընթացիկ սպասարկում
Հաշվի բացում
Ֆիզիկական անձանց համար Անվճար
Հաշվի սպասարկում, փակում Անվճար
Մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույք {bul} սկզբնական ներդրման պահից մինչև 182-րդ  օրը գումարը օգտագործելու դեպքում  հաշվին եղած միջոցների միջին ամսական մնացորդի դիմաց  հաշվարկելով տարեկան 3%{/bul} {bul}   182 օրից ավելի` հաշվին եղած միջոցների միջին ամսական մնացորդի դիմաց հաշվարկելով տարեկան 8%{/bul}
Հաշվից քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի, SWIFT հաղորդագրությունների պատճենների և/կամ կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների և տեղեկանքների տրամադրում՝ Ըստ վաղեմության ժամկետների
Մինչև 1 ամիս կատարված գործարքների համար5 0 ՀՀ դրամ
Վճարային փաստաթղթերի, SWIFT հաղորդագրությունների պատճենների և/կամ կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների և տեղեկանքների տրամադրում 1,000 ՀՀ դրամ դրամամսական
1-ից մինչև 3 ամիս կատարված գործարքների համար 1,500 ՀՀ դրամ
3-ից մինչև 1 տարի կատարված գործարքների համար 2,500 ՀՀ դրամ
1 տարուց ավել կատարված գործարքների համար 5,000 ՀՀ դրամ
Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող տեղեկանքներ 5,000 ՀՀ դրամ
Էկոնոմ քսակի համալրման հանձնարարական Անվճար
Կոմունալ վարձավճարների գծով 0
Հաշիվների վերաբերյալ աուդիտորական հարցումների պատասխան 15,000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդի կողմից կատարված գործառնությունների մասին հարցումներ
ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ
VIP սրահում
VIP սրահում հաճախորդների սպասարկում 20,000 ՀՀ դրամ ամսական
Լիազորագրի տրամադրում
Ֆիզիկական անձանց կողմից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում բանկային հաշվի, քարտային հաշվի, ժամկետային ավանդի, վարկային հաշիվների, պահատեղերի սպասարկման համար լիազորագրի տրամադրում 3,000 ՀՀ դրամ
ՀՀ պետական ռեգիստրից էլեկտրոնային հարցում3,000 ՀՀ դրամ/յուրաքանչյուր հարցման համար/
 

 • Էկոնոմ քսակի հաշվի արժույթը`  ՀՀ դրամ:
 • Էկոնոմ քսակի հաշվին անկանխիկ փոխանցվող միջոցների հետագա կանխիկացումը`  ԱՆՎՃԱՐ:
 • Կուտակման նվազագույն և առավելագույն գումար չի սահմանվում:
 • Տոկոսագումարները վճարվում են տարեկան կտրվածքով կամ պայմանագիրը խզելու օրը:
 • Ամսական կուտակման գումարի առավելագույն չափը սահմանվում է սկզբնական ներդրված գումարի կրկնապատիկը:
Ֆիզիկական անձը հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը
 1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 2. Սոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար),
 3. Հաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում լիազորագիր՝ վավերացված նոտարի կողմից:

 

Հաշվի բացում և ընթացիկ սպասարկում
Հաշվի բացում
Ֆիզիկական անձանց համար Անվճար
Հաշվի սպասարկում, փակում Անվճար
Մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույք {bul} սկզբնական ներդրման պահից մինչև 182-րդ  օրը գումարը օգտագործելու դեպքում  հաշվին եղած միջոցների միջին ամսական մնացորդի դիմաց  հաշվարկելով տարեկան 3%{/bul} {bul}   182 օրից ավելի` հաշվին եղած միջոցների միջին ամսական մնացորդի դիմաց հաշվարկելով տարեկան 8%{/bul}
Հաշվից քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի, SWIFT հաղորդագրությունների պատճենների և/կամ կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների և տեղեկանքների տրամադրում՝ Ըստ վաղեմության ժամկետների
Մինչև 1 ամիս կատարված գործարքների համար5 0 ՀՀ դրամ
Վճարային փաստաթղթերի, SWIFT հաղորդագրությունների պատճենների և/կամ կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների և տեղեկանքների տրամադրում 1,000 ՀՀ դրամ դրամամսական
1-ից մինչև 3 ամիս կատարված գործարքների համար 1,500 ՀՀ դրամ
3-ից մինչև 1 տարի կատարված գործարքների համար 2,500 ՀՀ դրամ
1 տարուց ավել կատարված գործարքների համար 5,000 ՀՀ դրամ
Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող տեղեկանքներ 5,000 ՀՀ դրամ
Էկոնոմ քսակի համալրման հանձնարարական Անվճար
Կոմունալ վարձավճարների գծով 0
Հաշիվների վերաբերյալ աուդիտորական հարցումների պատասխան 15,000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդի կողմից կատարված գործառնությունների մասին հարցումներ
ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ
VIP սրահում
VIP սրահում հաճախորդների սպասարկում 20,000 ՀՀ դրամ ամսական
Լիազորագրի տրամադրում
Ֆիզիկական անձանց կողմից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում բանկային հաշվի, քարտային հաշվի, ժամկետային ավանդի, վարկային հաշիվների, պահատեղերի սպասարկման համար լիազորագրի տրամադրում 3,000 ՀՀ դրամ
ՀՀ պետական ռեգիստրից էլեկտրոնային հարցում3,000 ՀՀ դրամ/յուրաքանչյուր հարցման համար/
 

 • Էկոնոմ քսակի հաշվի արժույթը`  ՀՀ դրամ:
 • Էկոնոմ քսակի հաշվին անկանխիկ փոխանցվող միջոցների հետագա կանխիկացումը`  ԱՆՎՃԱՐ:
 • Կուտակման նվազագույն և առավելագույն գումար չի սահմանվում:
 • Տոկոսագումարները վճարվում են տարեկան կտրվածքով կամ պայմանագիրը խզելու օրը:
 • Ամսական կուտակման գումարի առավելագույն չափը սահմանվում է սկզբնական ներդրված գումարի կրկնապատիկը:
Ֆիզիկական անձը հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը
 1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 2. Սոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար),
 3. Հաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում լիազորագիր՝ վավերացված նոտարի կողմից:
Թարմացվել է` 30 Նոյեմբեր 2016 | 11:45