ՀՀ օրենքներ և իրավական ակտեր

Բանկային գործունեությունը կարգավորող հիմնական օրենքներ

 1. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք,
 2. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք,
 3. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկութան մասին» ՀՀ օրենք,
 4. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք,
 5. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենք,
 6. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք,
 7. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք,
 8. «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենք,
 9. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք,
 10. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք,
 11. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք,
 12. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենք,
 13. «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք,
 14. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք,
 15. «Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք»,
 16. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք»
 17. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենք,
 18. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք,
 19. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք,
 20. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք,
 21. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենք,
 22. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենք,
 23. «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք,
 24. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք,
 25. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենք,
 26. «Էլեկտրոնային փաստաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենք,
 27. «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք,
 28. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք:

Բանկային գործունեությունը կարգավորող հիմնական նորմատիվ իրավական ակտեր

 1. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 12.04.2005թ. թիվ 145-Ն որոշումը «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերիի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը» կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին,
 2. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 09.02.2007թ. թիվ 39-Ն որոշումը «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին,
 3. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 31.05.2001թ. թիվ 146 որոշումը «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին,
 4. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 22.04.2008թ. թիվ 140-Ն որոշումը «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց՝ Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ը հաստատելու մասին,
 5. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 11.03.2008թ. թիվ 68-Ն որոշումը «Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ» կանոնակարգ 4/04-ը հաստատելու մասին,
 6. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 07.10.2014թ. թիվ 279-Ն որոշումը ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2008թ. սեպտեմբերի 9-ի թիվ 269-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ոլորտում հաշվետվություններ տրամադրող անձանց համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը հաստատելու մասին,
 7. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 16.12.2008թ. թիվ 363-Ն որոշումը «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» կանոնակարգ 8/01-ը հաստատելու մասին,
 8. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 165-Ն որոշումը «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը կանոնակարգ 8/02-ը» հաստատելու մասին,
 9. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 166-Ն որոշումը «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի եվ դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» Կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին,
 10. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 225-Ն որոշումը «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ կանոնակարգ 8/04-ը» հաստատելու մասին,
 11. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 229-Ն որոշումը «Սպառողների և ֆինանսական կազմակերպությունների հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ը հաստատելու մասին»,
 12. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 26.04.2005թ. թիվ 199-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 9-ը հաստատելու մասին,
 13. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 23.04.1999թ. թիվ 63 որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգին» հավանություն տալու մասին,
 14. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 16.04.2013թ. թիվ 102-Ն որոշումը «Բանկերի ներքին հuկողության իրականացման նվազագույն պայմանները» կանոնակարգ 4-ը հաստատելու և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2008թ. մարտի 11-ի թիվ 71-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,
 15. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 29.05.2005թ. թիվ 142-Ն որոշումը «Վարկային տեղեկատվական համակարգի' վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության» կարգը հաստատելու մասին,
 16. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 24.06.2014թ. թիվ 142-Ն որոշումը «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում հարկային մարմնում հաշվառված հարկ վճարողների համար հաշիվների բացման, ինչպես նաև փակման դեպքերում հարկային մարմնին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության տրամադրման վերաբերյալ կարգը» հաստատելու և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2001թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 319 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,
 17. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 09.07.2013թ. թիվ 173-Ն որոշումը Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ կարգը հաստատելու մասին:
 18. ՀՀ ԿԲ խորհրդի 08.04.2015թ. թիվ 79-Ն որոշումը ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության վարչական տույժերի, տուգանքների հաշվառման տեղեկատվական համակարգից տվյալներ ստանալու և վճարումների կատարման համար այդ տվյալները պարտադիր ստուգելու կարգը և պայմանները հաստատելու մասին:

Միջազգային ստանդարտներ

 1. ISO/IEC 27001:2013.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգեր Պահանջներ:

Ընդգծված իրավական ակտերը առնչվում են ՏԱԿՀ-ին:

 

Թարմացվել է` 10 Ապրիլ 2017 | 11:21