Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ
Վարկի նվազագույն գումարը
100.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո 
Վարկի արժույթը
ԱՄՆ դոլար Եվրո 
 
Տարեկան տոկոսադրույքը
Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի առկայության դեպքում՝         Մարման ժամկետ    ԱՄՆ     դոլար   Եվրո Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն    30-1095 օր     13%  12%                                       70%    1096-1825 օր     14%  13%                                       65%    1826-2555 օր     15%  14%                                       60% Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում՝  .      Մարման ժամկետ    ԱՄՆ   դոլար    Եվրո Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն    30-1095 օր    15%    14%                                     30%    1096-1825 օր    16%    15%                                     30%    1826-2555 օր    17%    16%                                     30%
Վարկի ժամկետը
1-84 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Անշարժ գույք
Եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում անշարժ գույք և առնվազն 2 անձի երաշխավորություն, որոնք չեն հանդիսանում հայտատուի ընտանիքի անդամ
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 70%` եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի առկայության դեպքում
Գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 30%` սակայն ոչ ավել քան 7.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո` եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում
  
Գրավի առարկա
Անշարժ գույք 
  
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Վարկի հայտի ուսումնասիրության միանվագ վճար 5000 ՀՀ դրամ, որը ենթակա չէ վերադարձման անկախ վարկի հաստատումից
Միանվագ/ Վարկի գումարի 1%-ի չափով` վարկի տրամադրելուց չգանձելով Բանկի Սակագներով և դրույքաչափով սահմանված վարկային գծի տրամադրման /վարկային հաշվի բացում, սպասարկում և/կամ ավելացում/ վճարը
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից: 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը 
Մինչև 10 աշխատանքային օր (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում)
Գրավի ձևակերպման հետ կապված ծախսեր  
Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից՝
• Նոտարական վճար՝ 16.000 ՀՀ դրամ,
• միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ,
• անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 27.000ՀՀ դրամ:
 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում
Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Անշարժ գույքի գնահատումը
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է 20.000-100.000 ՀՀ դրամ: Գրավի տեսակից կախված կարող է լինել ավելի բարձր:
Վարկի մարման կարգը
Հավասարաչափ (անուիտետային)
Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
Վարկի ապահովության անբավարարությունը
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրերի պատճեններ,
PunctԱմուսնության վկայականը և ամուսնու անձնագիրը (առկայության դեպքում) կամ հայտարարություն ամուսնացած չլինելու վերաբերյալ,
PunctՏեղեկանք բնակավայրից,
PunctՏեղեկանք աշխատավայրից եկամուտների վերաբերյալ` տրված առավելագույնը 20 օրացույցային օրվա վաղեմությամբ /անհրաժեշտության դեպքում/,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
PunctՍեփականության վկայականի պատճեն,
PunctՏեղեկանք, որ տվյալ բնակարանը արգելանքի տակ չէ, (բնօրինակը և 1 պատճեն), ներկայացնել վարկի հաստատումից հետո,
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 16/04/2018 10:12