Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
 
Վարկի գումարը
500-4000 Եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ («Ազգային հիփաթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն սահմանել է 275.000-2.200.000 ՀՀ դրամ)
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
 10.9%
 10% ՝ <<ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում>> ՀԿ բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված անշարժ գույքերի վերանորոգման նպատակով
Վարկի ժամկետը
60 ամիս
Վարկի արտոնյալ ժամանակահատվածը
6 ամսից մինչև 1 տարի 
 
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամը ներառյալ` առնվազն 1 ֆիզ. անձի երաշխավորություն, որը չի հանդիսանում վարկառուի ընտանիքի անդամ  1.000.001-2.200.000 ՀՀ դրամ ներառյալ` առնվազն 2 երաշխավորող ֆիզիկական անձ, որոնցից առնվազն մեկը չի հանդիսանում վարկառուի ընտանիքի անդամ
 
Տրամադրման եղանակը
Փուլերով կամ միանվագ, Կանխիկ կամ անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ Վարկի գումարի 1%-ի չափով
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը 
Մինչև 10 աշխատանքային օր
 
Դրամաշնորհ
Վարկառուն ստանում է վարկի պայմանագրային գումարի 10%-ի չափով դրամաշնորհ, որն ուղղվում է մայր գումարի մարմանը, եթե վարկի գումարի 50%-ից ավելին օգտագործվում է էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների (դրսի պատուհան, դրսի դուռ, ջեռուցման համակարգ, արևային ջրատաքացուցիչ և այլ էներգախնայող և ջերմամեկուսացնող նյութեր) ձեռքբերման դեպքում:
   
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Բացասական որոշման հիմքերը
• Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը, • Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը, • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը, • Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctՀայտատուի /ընտանիքի անդամների/ և երաշխավորների անձնագրերի պատճեններ, 2 օրինակ,
PunctԱմուսնության վկայականի պատճեն /առկայության դեպքում/,
PunctՏեղեկանք բնակավայրից,
PunctՏեղեկանք աշխատավայրից /հայտատուի և երաշխավորի/, /անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվություն նախորդ 12 ամսվա ընթացքում վճարված զուտ աշխատավարձի, եկամտահարկի, սոցապ. վճարումների չափերի և աշխատանքային գրքույկի պատճեններ,
 
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
 
PunctՍեփականության վկայականի պատճեն, 3 օրինակ, /գնվող բնակարանի, անհրաժեշտության դեպքում վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսացող փաստաթղթի պատճենը/,
PunctՎերանորոգման ծախսերի նախահաշիվ /ծախսերը ըստ հոդվածների/:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 01/08/2018 12:11