Պայմաններ
 Վարկի նպատակը
   
Արտահանման ֆինանսավորում 
 Վարկի տեսակը
   
Առևտրային 
 Վարկի նվազագույն գումարը
   
100.000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ 
 Վարկի գումարը
  
Վարկի տրամադրման առավելագույն գումարը՝ արտահանման հաշիվ-ապրանքագրի 90%-ը, սակայն ոչ ավել քան ապահովագրական գումարը համապատասխան չհատուցվող գումարով նվազեցնելուց հետո: 
 Վարկի արժույթը
  
ԱՄՆ դոլար և Եվրո 
 Տարեկան տոկոսադրույքը
   
7-9% 
 Վարկի ժամկետը
   
Նվազագույն ժամկետը 1 ամիս: Տրամադրվող վարկի առավելագույն ժամկետը՝ դեբիտորական պարտքի մարման ժամկետ գումարած 180 օրացուցային օր, սակայն ոչ ավել քան 12 ամիս: 
 Մարումների հաճախականությունը
   
Մայր գումարի վճարում ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների վճար յուրաքանչյուր ամիս 
Ապահովվածությունը
  
Դեբիտորական պարտքի (իրավունքի) գրավ Հիմնադիրների երաշխավորություն 
 Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
   
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը առավելագույնը 90% 
 Տրամադրման եղանակը
   
Անկանխիկ 
 Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
   
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» Գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից: 
 Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
   
Խոշոր վարկերի համար` մինչև 25 աշխատանքային օր, Միջին, Փոքր և Միկրո վարկեր համար մինչև 20 աշխատանքային օր, (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում) 
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է  տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Պահանջներ
Վարկի մարման կարգը
Մայր գումարի վճարում ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների վճար յուրաքանչյուր ամիս:
Բացասական որոշման հիմքերը
• Հաճախորդի ֆինանսական դրության վերլուծության բացասական գնահատական, • Ներկայացվող ծրագրի անբավարար շահութաբերություն, վարկի օգտագործման նպատակների թերհիմնավորում, • Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատություն, • Վարկի ապահովության անբավարար իրացվելիությունը, • Սահմանված ժամկետներում պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացում, • Հաճախորդի գործունեությունից շրջակա միջավայրի աղտոտումը կամ վնասումը, • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը, • Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը:
Ապահովագրությունը
Ապահովագրությունը կատարվում է <<Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն>> ԱՓԲԸ-ի կողմից: Սակագները տատանվում են արտահանման հաշիվ-ապրանքագրի 6-15%-ի սահմաններում:
Տույժերը
Ժամկետանց Վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Ուշադրություն.Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները):
Ուշադրություն.Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:
Փաստաթղթեր
NoteԻրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 
[p]Պետ. ռեգիստրիվկայականը (պատճեն) տնօրենիներդիրըպարտադիրէ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),/p] [p] Տեղեկանքպետ. ռեգիստրիցմասնակիցներիվերաբերյալ, տնօրենիևկանոնադրությանփոփոխությանվերաբերյալկամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով):Բաժնետիրականընկերություններիդեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) «Հայաստանիկենտրոնականդեպոզիտարիաե ԲԲԸկանոնների համաձայն՝ հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերիվերաբերյալևտեղեկանքպետ. ռեգիստրիցտնօրենիևկանոնադրությանփոփոխությանվերաբերյալկամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (պետական ռեգիստորի տեղեկանքը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), 2.1 կետով սահմանված տեղեկատվությունը չի պահանջվում այն իրավաբանական անձանց դեպքում, երբ վարկի ստացման որոշումը իրավաբանական անձի կանոնադրության համաձայն կարող է կայացվել տնօրենի կողմից,/p] [p]Կանոնադրություն (վերագրանցված) քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),/p] [p]Իրավասու մարմնի որոշումը գույքըգրավդնելու և վարկ ստանալու վերաբերյալ, անհրաժեշտ է 2-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը պահանջվելու դեպքում,/p] [p] Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտությանդեպքումհաստատված (կնքվածկամդրոշմակնքված) համապատասխանհարկայինմարմնիկողմից (պատճեն),/p] [p]Տեղեկանքբյուջեիհանդեպներկապարտավորություններիվերաբերյալ (պարտադիրէ` 10 մլն. ՀՀդրամկամհամարժեքայլարժույթիգումարիցավելիվարկիդեպքում),/p] [p]Հիմնականմիջոցներիցանկը (անհրաժեշտությանդեպքում),/p] [p]Հարկայինկոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,/p] [p]Արտոնագրեր (առկայությանդեպքում), (պատճեն),/p] [p]Անձնագրի (պատճեն),/p] [p]Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթեգրավադրվողգույքըհանդիսանումէֆիզիկականանձիսեփականություն,/p] [p] Բանկայինհաշվիցքաղվածք (անհրաժեշոտթյանդեպքում),/p] [p]Արտահանման հաշիվ-ապրանքագիր,/p] [p] Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտությանդեպքում վերծանված),/p] [p]<<Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն>> ԱՓԲԸ-ի կողմից տրված ապահովագրության վկայագիր:/p]
NoteԱնհատ ձեռներեցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 
[p]Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),/p] [p]Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,/p] [p]Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),/p] [p]Տեղեկանքբյուջեիհանդեպներկապարտավորություններիվերաբերյալ (պարտադիրէ` 10 մլն. ՀՀդրամկամհամարժեքայլարժույթիգումարիցավելիվարկիդեպքում),/p] [p]Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),/p] [p]Անձնագրի (պատճեն),/p] [p]Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթեգրավադրվողգույքըհանդիսանումէֆիզիկականանձիսեփականություն,/p] [p]Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում),/p] [p]Արտահանման հաշիվ-ապրանքագիր,/p] [p]Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտությանդեպքում վերծանված),/p] [p]<<Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն>> ԱՓԲԸ-ի կողմից տրված ապահովագրության վկայագիր:/p]
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 20/09/2018 14:45