Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Տնտեսության, առևտրային, ծառայությունների մատուցման, բիզնեսի ընդլայման և զարգացման նպատակով տրվող վարկեր
Վարկի տեսակը
Առևտրային
Վարկի գումարը
100.000-1.000.000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) տրամադրվող վարկերի առավելագույն ժամկետը` 18 ամիս: 1.000.001-1.500.000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) տրամադրվող վարկերի առավելագույն ժամկետը` 24 ամիս:
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Տարեկան տոկոսադրույքը
ՀՀ դրամի դեպքում 12 ամիս-16%, 18 ամիս-17%, 24 ամիս-18%: ԱՄՆ դոլարի դեպքում 12 ամիս-15%, 18 ամիս-16%, 24 ամիս-17%: Եվրոյի դեպքում 12 ամիս-14%, 18 ամիս-15%, 24 ամիս-16%:
Վարկի ժամկետը
1-24 ամիս, ընդ որում՝ 1-18 ամիս՝ 100.000- 1.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթի դեպքում 1-24 ամիս՝ 1.000.001- 1.500.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթի դեպքում
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ` MasterCard Business կամ ArCa Business պլաստիկ քարտերով
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ վարկի գումարի 2%-ի չափով
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե Գլխամասային Գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 1 աշխատանքային օր
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
Բացասական որոշման հիմքերը
• Ձեռնարկատիրական գործունեության ժամկետը մինչև 6 ամիս ծավալելու դեպքում, • Վարկավորման հայտ ներկայացնելու պահին հաճախորդը ունի անշարժ գույքի, ոսկու/ոսկյա իրերի, դրամական միջոցների, տրանսպորտային միջոցների գրավով չապահովված 2.000.000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթ գերազանցող վարկային բեռ, • Վարկավորման հայտ ներկայացնելու պահին հաճախորդը ունի ընդհանուր 15.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ գերազանցող վարկային բեռ, • Հայտը ներկայացնելուն նախորդող 2 տարվա ընթացքում Հայտատուն ունի/ունեցել է որպես "չաշխատող" ակտիվ դասակարգված վարկային պարտավորություն, • Հայտը ներկայացնելուն նախորդող 1 տարվա ընթացքում Հայտատուի վարկային պարտավորությունների գծով արձանագրված ժամկետանց օրերի հանրագումարը գերազանցում է 20 օրից, • Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատություն, • Անընդունելի երաշխավորություն, • Սահմանված ժամկետներում պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացում, • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը, • Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը:
Վարկի մարման կարգը
Ամսական՝ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) կամ աննուիտետային վճար վարկի դեպքում և սահմանաչափի հավասարաչափ նվազեցում` վարկային գծի դեպքում
Ապահովագրությունը
Ֆիզիկական (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատիրոջ) և/կամ իրավաբանական անձի (անձանց) երաշխավորություն: Մինչև 500.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկի գումարի դեպքում` առնվազն մեկ անձի երաշխավորություն, որը պետք է ներկայացնի եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ 500.001-1.500.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկի գումարի դեպքում` առնվազն երկու անձի երաշխավորություն, որոնցից առնվազն մեկը պետք է ներկայացնի եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ
Տույժերը
Ժամկետանց վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր
NoteԻրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 
PunctՖինանսավորման վերաբերյալ դիմում-անկետա,
PunctՎարկ ներգրավելու վերաբերյալ իրավաբանական անձի մասնակիցների որոշումը,
PunctՀարկ վճարողի հաշվառման համարը/ՀՎՀՀ,
PunctՀիմնադիր փաստաթղթերը,
PunctԻրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը բոլոր ներդիրներով,
PunctՏնօրենի, հիմնադիրների անձնագրերը,
PunctՏեղեկանք պետ. ռեգիստրից փոփոխությունների վերաբերյալ /տրամադրվում է վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո/. եթե ԲԲԸ կամ ՓԲԸ, ապա` տեղեկանք պետ. ռեգիստրից փոփոխությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկանք դեպոզիտարիայից բաժնետերերի կազմի փոփոխության վերաբերյալ,
PunctՎերջին 6 ամսվա ֆինանսական հաշվետվության պատճենը ՀՀ հարկային մարմինների կնիքի բնօրինակով/ կամ էլեկտրոնային ձևով` տվյալ հաշվետվությունը հարկային մարմիններում ընդունման և գրանցման մասին ծանուցմամբ*, 
PunctՁերնարկատիրական գործունեության ծավալման վայրի վարձակալության պայմանագիրը կամ սեփականության վկայականը /առկայության դեպքում
NoteԱնհատ ձեռներեցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 
PunctՖինանսավորման վերաբերյալ դիմում-անկետա,
PunctՀարկ վճարողի հաշվառման համարը/ՀՎՀՀ,
PunctԱնհատ ձեռնարկատիրոջ /ԱՁ/ պետական գրանցման վկայականը բոլոր ներդիրներով/առկայության դեպքում/
PunctԱնձնագիր կամ նույն. քարտ,
PunctՎերջին 6 ամսվա* ֆինանսական հաշվետվության պատճենը ՀՀ հարկային մարմինների կնիքի բնօրինակով/ կամ էլեկտրոնային ձևով` տվյալ հաշվետվությունը հարկային մարմիններում ընդունման և գրանցման մասին ծանուցմամբ*,
PunctՁերնարկատիրական գործունեության ծավալման վայրի վարձակալության պայմանագիրը կամ սեփականության վկայականը /առկայության դեպքում
* Հաշվետվությունների վրա պետք է կատարել «Իսկականի հետ ճիշտ է» նշումը, ստորագրել և նշել ամիս-ամսաթիվը: Եթե հաճախորդն իրավաբանական անձ է, նշված հաշվետվությունները պետք է ստորագրվեն իրավաբանական անձի տնօրենի կամ լիազորված անձի կողմից, ինչպես նաև կնքվեն իրավաբանական անձի կլոր կնիքով:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 13/02/2018 15:30