Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ
Վարկի գումարը
10.000-25.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ և արտարժույթ
Տարեկան տոկոսադրույքը
Գրավադրվող դրամական միջոցի տոկոսադրույքին գումարած`   Գրավադրվող դրամական միջոցի արժույթ      ՀՀ դրամ  ԱՄՆ դոլար   Եվրո   ՌԴ ռուբլի   ՀՀ դրամ  +4%  +4%  +4% -  ԱՄՆ դոլար  +4%, min 14%  +4%  +4% -  Եվրո  +4%, min 14%  +5%  +4% -  ՌԴ ռուբլի  +4%, min 14%  - -  +4% ՀՀ դրամի դեպքում փաստացի տոկոսադրույքը՝ 15.47-22.84%
Վարկի ժամկետը
1-18 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Վարկի մայր գումարի մարումները կատարվում են ամսական կամ ժամկետի վերջում Օգտագործված վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսն ենթակա է ամբողջությամբ վճարման հաշվարկման օրվանից սկսած մինչև 90-րդ օրը
Ապահովվածությունը
Բանկում ներդրված ժամկետային ավանդներ Հաճախորդի ընթացիկ հաշվին առկա դրամական միջոցներ
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
 Գրավադրվող դրամական միջոցների արժույթ   ՀՀ դրամ   ԱՄՆ դոլար   Եվրո   ՌԴ ռուբլի   ՀՀ դրամ      95%         80%   80%          -  ԱՄՆ դոլար      80%         95%   80%          -  Եվրո      80%         80%   95%          -  ՌԴ ռուբլի      70%           -      -       95%
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Չօգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող տոկոսը 
 
1%
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 2-3 աշխատանքային օր
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ֆիզիկական անձ Ով բանկում ունի ժամկետային ավանդ և/կամ բանկային հաշիվ և վճարային պլաստիկ քարտ
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը
Տույժերը
Ժամկետանց վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԴիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ,
PunctԱնձնագիր,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ:
 
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 09/02/2018 12:41