Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների ձեռքբերում
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
Ձեռքբերվող ձուլակտոր/ներ/ի յուրաքանչյուրի քաշը չի կարող պակաս լինել 5 գրամից
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Նվազագույն կանխավճարը
Գնվող ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի արժեքի նվազագույնը 10%
Տարեկան տոկոսադրույքը
182-365 օր մարման ժամկետով վարկերը տրամադրել տարեկան 14% տոկոսադրույքով,
366-730 օր մարման ժամկետով վարկերը տրամադրել տարեկան 15% տոկոսադրույքով,
 
Վարկի ժամկետը
182-730 օր
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Ձեռք բերվող ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ
Գրավի առարկա
Ձեռքբերվող ձուլակտոր/ներ/ը
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Գրավի գնահատված արժեքի առավելագույնը 90%-ը
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 2000 ՀՀ դրամ
Գրավի արժեքը
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների համար տվյալ պահին բանկի կողմից սահմանված վաճառքի գինը
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխավոր գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
1 բանկային օր
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
Ուշադրություն. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ(ՆԵՐԻ) ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ
Ուշադրություն՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ԳՐԱՆՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ: ԴԱ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) կամ Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Գրավի անհամապատասխանությունը պահանջվող չափանիշներին
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրերի պատճեններ,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ:
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 19/02/2019 10:09