Պայմաններ
 
Վարկի նպատակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
30.000-3.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը և ժամկետը
 
Տարբերակ 1
Վարկի ժամկետ 365-400 օր 401-730 օր 731-1095 օր 1096-1460 օր
Տոկոս 12.8% 14.8% 16.8% 17.8%
Կոմիսիոն վճար  Միանվագ վարկի պայմանագրային գումարի 3%-ի չափով
Տարբերակ 2
Վարկի ժամկետ 365-1460 օր
Տոկոս 12%
Կոմիսիոն վճար Միանվագ  վարկի պայմանագրային գումարի 0.5%-ի չափով
Ամսական սպասարկման վճար Պայմանագրային գումարի 0.3%-ի չափով
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Մինչև 500.000 ՀՀ դրամ վարկերը Սքորինգային համակարգով տրամադրվում են առանց երաշխավորի պարտադիր պահանջի
Մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամը գումարով վարկերի դեպքում առնվազն 1 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն
1.000.001-2.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում առնվազն 2 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, որոնցից 1-ը կարող է հանդիսանալ վարկառուի ընտանիքի անդամ*
2.000.000-3.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում ընտանիքի անդամ չհանդիսացող առնվազն 2 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն
  *Ընտանիքի անդամ են հանդիսանում՝ հայր, մայր, քույր եղբայր, ամուսին, երեխաներ:
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
 
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերի կողմից
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 1 աշխատանքային օր
 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Տրամադրվող վարկի սահմանված վերջնաժամկետի օրվա դրությամբ հայտատուի և/կամ երաշխավորի տարիքը չի կարող գերազանցել 63 տարեկանը:
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Անընդունելի երաշխավորները Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Մինչև 2.000.000 ՀՀ դրամը ներառյալ վարկերի դեպքում հայտատուն և երաշխավորները պետք է ունենան դրական վարկային պատմություն և վարկային հայտի ընդունման ամսաթվին նախորդող 24 ամսվա ընթացքում, ուշացումների հանրագումարը յուրաքանչյուր անձի համար չպետք է գերազանցի 20 օրացույցային օրը:
Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:
Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները): 2.000.001-3.000.000 ՀՀ դրամը ներառյալ վարկերի դեպքում հայտատուն և երաշխավորները պետք է ունենան դրական վարկային պատմություն և վարկային հայտի ընդունման ամսաթվին նախորդող 36 ամսվա ընթացքում, ուշացումների հանրագումարը յուրաքանչյուր անձի համար չպետք է գերազանցի 15 օրացույցային օրը:
Վարկը տրամադրվում է այն դեպքում, երբ հաճախորդի ընդհանուր վարկային պարտավորությունները չեն գերազանցում 20.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը (ներառյալ նոր տրամադրվող վարկը) և/կամ 3.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը՝ առանց գրավի վարկային պարտավորությունների դեպքում (ներառյալ նոր տրամադրվող վարկը):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրերի պատճեններ,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
PunctԵկամուտը հավաստող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում),
PunctՏեղեկանք բնակավայրից` առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ,
PunctՏվյալներ սեփականության իրավունքով պատկանող գույքերի վերաբերյալ (վկայականներ, տեխ-անձնագրեր և այլն) (առկայության դեպքում),
Ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:  
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 04/04/2019 14:28