Թափուր աշխատատեղեր
  Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի պետ
Վերջնաժամկետ՝ 18.11.2018թթ
Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի պետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 18.11.2018թթ(ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի պետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն  կրթություն , ՏՏ/ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում/
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձառություն բանկային և ՏՏ/ՏԱ ոլորտներում
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
  Պարտաճանաչություն
  վերլուծական և կառուցողական մտածելակերպ
  թիմում աշխատելու հմտություն
  համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
  նախաձեռնողականություն
  արագ կողմնորոշման և արձագանքման կարողություն
  աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու  ունակություն
  լարված և արտակարգ  իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
  կարգապահություն
Աշխատանքային պարտականությունները
   Բաժնի աշխատանքների կազմակերպում, ղեկավարում, հսկում և աշխատակիցների միջև աշխատանքների բաշխում,
   Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգի գործընթացի ստուգում և վերլուծում,
   Տեղեկատվական անվտանգության միջադեպերի ուսումնասիրում,
   Առկա ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների ծրագրի մշակում:
   Բանկի տեղեկատվական համակարգում առկա ռիսկերի և տեղեկատվական անվտանգության միջադեպերի կառավարման կարգով սահմանված գործառույթների կատարում,
   Տեղեկատվական ցանկացած համակարգի գծով ստուգումների իրականացում,
  Ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթներ:
 
  Տեխնիկական հմտություններ՝
Գործավար համակարգերի (OS) և ցանցային ենթակառուցվածքների սարքածրագրային ապահովման լավ իմացություն
ՏԱ գործիքների (antivirus, DC, MMC, IS monitoring system, DLP) վարժ տիրապետում:  
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն-գերազանց ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Համապատասխանության պատասխանատու (բաժնի պետ)
Վերջնաժամկետ՝ 19.11.2018թթ
Համապատասխանության պատասխանատու (բաժնի պետ)
Դիմել
Note
Մինչև՝ 19.11.2018թթ(ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Համապատասխանության պատասխանատու (բաժնի պետ)
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն իրավաբանական կամ տնտեսագիտական կրթություն, ՀՀ ԿԲ-ի կամ ՀՀ ԲՄ-ի կողմից տրված Բանկի ներքին աուդիտի անդամի վկայական կամ հավաստագիր ունենալը ցանկալի է, իսկ միջազգային սերտիֆիկատներ ունենալը կդիտվի որպես առավելություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 3  տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում      
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
   Պարտաճանաչություն
   Օրինապահություն և հուսալիություն          
    Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում    
    Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն  
    Վերլուծելու ունակություն  
    Թիմում աշխատելու ունակություն
    Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
    Առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն  
    Կոորդինացում և վերահսկողություն    
     
Աշխատանքային պարտականությունները
Կոորդինացնել բաժնի աշխատակիցների աշխատանքը, մասնավորապես` հետևել աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպմանը, յուրաքանչյուր աշխատակցի գործունեությանը և հանձնարարված աշխատանքները ճիշտ և ժամանակին կատարմանը:
Իրականացնել բիզնես գործընթացների համապատասխանության մոնիթորինգ`  Օրենքների, կանոնակարգերի, համաձայնագրերի, ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համաձայն:
Համապատասխանության ռիսկի բացահայտում, բացահայտված ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ միջոցառումների ծրագրի կազմում,
Կազմել բացահայտված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ հաշվետվություններ և ներկայացել Բանկի համապատասխան ղեկավարությանը:
Հետևել Բանկում տեղական և միջազգային իրավական ակտերի պահանջների կատարմանը:
FATCA պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում:    
  Տեխնիկական հմտություններ՝
Microsoft Word, Excel   
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Ներքին դիտարկումների բաժնի աշխատակից
Վերջնաժամկետ՝ 19.11.2018թթ
Ներքին դիտարկումների բաժնի աշխատակից
Դիմել
Note
Մինչև՝ 19.11.2018թթ(ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Ներքին դիտարկումների բաժնի աշխատակից
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն իրավաբանական կամ տնտեսագիտական կրթություն, ՀՀ ԿԲ-ի համապատասխան որակավորումը ցանկալի է, իսկ միջազգային սերտիֆիկատներ ունենալը կդիտվի որպես առավելություն       
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Բանկային ոլորտը կարգավորող, ինչպես նաև ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող տեղական և միջազգային իրավական ակտերի գերազանց իմացություն
  Պարտաճանաչություն
Օրինապահություն և հուսալիություն  
    Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում  
    Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն  
Վերլուծելու ունակություն
Թիմում աշխատելու ունակություն
Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
Առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
Կոորդինացում և վերահսկողություն  
Աշխատանքային պարտականությունները
1.    Օրական կտրվածքով հաշվետվություն տրամադրող ստորաբաժանումներից ստացված տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվության ձևերի հավաքագրում, ստուգում, պահպանում և արխիվացում:
2.    Հաճախորդի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ընթացքում  ստացված տեղեկատվության գրառում և պահպանում:
3.    Կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների բացահայտման նպատակով վերլուծությունների իրականացում:
4.    Հաճախորդների և նրանց գործարքների ըստ ռիսկայնության դասակարգման նկատմամբ պարբերական մոնիտորինգի իրականացում:
5.    Բաժնի այլ աշխատանքներին մասնակցություն:
   
  Տեխնիկական հմտություններ՝
Microsoft Word, Excel   
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն:  [header] Պահանջվող փաստաթղթերը
Հետադարձ կապ`  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի մասնաճյուղերում
Վերջնաժամկետ՝ 29.11.2018թթ
Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի մասնաճյուղերում
Դիմել
Note
Մինչև՝ 29.11.2018թթ(ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի մասնաճյուղերում 
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-    վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-    թիմում աշխատելու հմտություն
-    համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-    նախաձեռնողականություն
-    աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-    լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-    ճկունություն
-    վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում:
 
  Աշխատանքային պարտականությունները
-    Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում,
-    Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում,
-    Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում,
-    Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, այցելություններ հաճախորդների գործունեության վայր և նրանց ֆինանսատնտեսակամ վիճակի վերլուծություն,
-    Վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկունակության և վճարունակության գնահատում,
-    Վարկային գործերի ներկայացում վարկային կոմիտե,
-    Վարկային փաթեթի ձևաորում, վարկերի տրամադրում, տրամադրված վարկերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացնում:
 
  Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն-գերազանց
ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն  
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով:  Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)    
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 06/11/2018 16:18