Careers

Loan attraction Division 
Deadline: 03.04.2020 
Loan attraction Division  
Apply
Note
Մինչև՝ 03.04.2020 (ներառյալ):
Competitive workplace՝
 Loan attraction Division 
Required education
Higher Economic or Technical education  
Required work experience
Work experience in financial and banking system is desirable   
 Professional knowledge and skills
   -      Excellent  analytical thinking skills
Team-working skills
Cooperation and negotiation skills
Initiative
Ability to  carry out the work within a short period of time
 Ability  to work under pressure 
Selling skills – revelation of requirements, conducting negotiations 
 
 Job responsibilities
Study of the offers available in the financial market, competitiveness assessment of lending terms offered by the Bank, development and submission of an offer package on the improvement of new or acting  product terms   
Study of business processes, assessment of their efficiency, development and submission of an offer package for their optimization  
Analysis of the existing  customers’ database, clients’ requirements revelation, target groups separation, development of loan or other product packages per target groups
Compiling the list of priorities on target customers, visits, meetings and negotiations with potential clients  
   
   Technical skills՝
Computer Literacy- MS Excel, MS Word
  Languages՝
Armenian-excellent Russian and English - good
 
Required Documents
Applicants can send their CVs to hrm@aeb.am by sending a photo and caption field, filling in the applicant's name, surname and job title.  
Contact us  
Tel: 010 510 910 (internal: 9605, 9606 (Personnel Management and  Training Programs Division ))
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Apply
Leasing operations specialist  
Deadline: 24.03.2020 
Leasing operations specialist   
Apply
Note
Մինչև՝ 24.03.2020 (ներառյալ):
 Competitive workplace՝
 Leasing operations specialist 
 Required education 
Higher Economic or Technical education  
Required work experience
At least one year of work experience in leasing sector   
 Professional knowledge and skills 
  -       Excellent  analytical thinking skills
-      Team-working skills
-      Cooperation and negotiation skills
-      Ability to  carry out the work within a short period of time
-      Ability  to work under pressure 
-      Flexibility
-      Selling Skills- demand revelation, negotiation skills
 
 Job responsibilities 
-  Provide the potential customers with information on the leasing offered by the Bank, presenting leasing peculiarities
-  Attract new customers
-  Carry out permanent works with current and new customers
-  Study leasing applications, visit the  customers’ place of businesses, analyze the  customers’ financial-economic condition
-  Assess  leasing risks, assessment of creditworthiness and solvency
-  Submit  leasing cases to the Credit Committee
-  Form  a leasing package, provide leasing,  implement regular monitoring
-  Control leasing object delivery term and organize delivery- acceptance process
   
   Technical skills՝
Computer Literacy- MS Excel, MS Word
  Languages՝
Armenian-excellent Russian and English - good
 
 Required Documents 
Applicants can send their CVs to hrm@aeb.am by sending a photo and caption field, filling in the applicant's name, surname and job title.  
 Contact us  
Tel: 010 510 910 (internal: 9605, 9606 (Personnel Management and  Training Programs Division )) [CAREER]    
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Apply
Updated: 01/04/2020 09:29