86 86
ENG
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Բանկը Իրավաբանական անձ հաճախորդներից ՙԴԱՍԱԿԱՆ+՚ ժամկետային ավանդը ներգրավում է ներքոնշյալ պայմաններով`


                                                                                                   ԴԱՍԱԿԱՆ +
                                                                                                     ՀՀ Դրամ
                                                                                    նվազագույն 100,000 ՀՀ դրամ
Ներգրավման ժամկետ                          367 ից - 545 օր                    546 ից - 728 օր
Տոկոսագումարի վճարումը ամսական
տարեկան տոկոսադրույք                                         9.50%                                    9.75%
տոկոսային եկամտաբերություն                                         9.92%                                  10.20%
Տոկոսագումարի վճարումը ժամկետի վերջում
տարեկան տոկոսադրույք                                          9.75%                                   10.00%
տոկոսային եկամտաբերություն                                          9.75%                                     9.77%
   
Բանկն առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ ներդրողին (ավանդատուին) տրամադրում է իր ավանդային հաշվի վերաբերյալ քաղվածք ավանդային պայմանագրով սահմանված եղանակով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել, բացի այդ ավանդատուի կողմից պահանջ ներկայացնելու դեպքում 5-օրյա ժամկետում տրամադրել հաշվի քաղվածք բանկի հայտարարած Սակագներով ներկայացված է ստորև
   Քաղվածքների տրամադրոմ
Քաղվածքների տրամադրոմ
Ֆիզիկական անձ ԱՆՎՃԱՐ
Իրավաբանական անձ. Ա/Ձ
մինչև 1 ամիս ԱՆՎՃԱՐ
1ամսից մինչև 3 ամիս 1,500 ՀՀ դրամ
3 ամսից մինչև 1 տարի 2,500 ՀՀ դրամ
1 տարուց ավել 5,000 ՀՀ դրամ
Տեղեկանքների տրամադրում
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց  5,000 ՀՀ դրամ
   

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

-Ավանդի ներգրավման ծառայություն բանկի <<Ռոսիա-1>> և <<Արարատյան>> մասնաճյուղերը չեն մատուցում:

-Ավանդը կարող է ներդրվել նաև Online Banking կամ Mobile Banking հեռակառավարման համակարգերով (սպասարկման պայմանների ու կարգի մանրամասները ներկայացված են  / համակարգերի տեղեկատվական ամփոփագրում):

Ավանդների տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևjալ հղմամբ

Ելնելով ավանդի ծավալից ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ ավանդատուներին նվիրում է անվճար պլաստիկ քարտ`

ա/ ArCa classic տեսակի քարտ ցանկացած ծավալի դեպքում:
բ/ 300 000 ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթից բարձր`  Master Card Standard, Master Card Gold, VISA Classic, VISA Gold տեսակի պլաստիկ քարտեր:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ  ԴՈՒՔ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՅՔՈՒՄ

Թարմացվել է`
Պահանջներ
 1. «Դասական + » ավանդի տեսակը՝ ժամկետային:
 2. Հաշվեգրված տոկոսագումարը չի կապիտալացվում և վճարվում է ավանդատուին ամսական պարբերականությամբ կամ ավանդային պայմանագրի ժամկետի վերջում:
 3. Տոկոսագումարը հաշվարկվում է ներդրված ավանդի գումարի մնացորդի վրա:
 4. Ավանդի տոկոսները հաշվարկվում են Ավանդը Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև այն Ավանդատուին վերադարձնելու նախորդ օրը:
 5. Ավանդը կամ դրա մասը մինչև Ավանդի վերադարձման ժամկետը լրանալը պահանջվելու դեպքում՝ համապատասխանաբար Ավանդի կամ պահանջվող մասի դիմաց պայմանագրով սահմանված տոկոսների փոխարեն հաշվարկվում են տոկոսներ՝ տարեկան 0 % տոկոսադրույքի չափով, իսկ եթե արդեն Ավանդատուին վճարվել են պայմանագրով սահմանված տոկոսները, ապա վճարված տոկոսագումարի չափով Ավանդը համարվում է վերադարձված:
 6. Ավանդի տոկոսները Ավանդատուի կողմից չստանալու դեպքում՝ դրանց վրա տոկոսներ չեն հավելագրվում:Եթե Ավանդի վերադարձման ժամկետը լրանալուց Ավանդը չի պահանջվել, ապա մինչև Ավանդի փաստացի պահանջվելը Ավանդի դիմաց հաշվարկվում են տոկոսներ Բանկում գործող բանկային հաշիվներին առկա դրամական միջոցների համար Բանկի սահմանած տոկոսների չափով:
 7. Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդին գումարներ չեն կարող ավելացվել:
 8. Բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել պայմանագրում նշված տոկոսները՝ Ավանդը վերադարձվելու պայմանով Պայմանագրով սահմանված ժամկետում:
 9. Երրորդ անձանց կողմից ավանդը չի կարող համալրվել:
 10. Այլ անձանց կողմից ավանդատուի ավանդը օգտագործելու կամ տնօրինելու լիազորությունները ընդունվում են, եթե լիազորությունը տրվել է նոտարով վավերացված լիազորագրով կամ բանկում անձամբ ավանդատուի կողմից՝ բանկի աշխատակցի ներկայությամբ և հաստատումով ձևակերպված և ստորագրված՝ գրավոր լիազորագրով:
 11. Պայմանագրից բխող վեճերի առաջացման դեպքում ավանդատուն գրավոր դիմում է բանկին և 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ավանդատուին տրվում է դիմումի վերաբերյալ պատասխան: Պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում ավանդատուն իրավունք ունի դիմել դատարան կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարին օրենքով սահմանված կարգով:
 12. Ավանդը ներդրվում է նվազագույնը 367 և առավելագույնը 728 օր ժամկետով:
 13. Վճարվող տոկոսագումարը ենթակա է հարկման «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափով:
 14. Ավանդները երաշխավորվում են «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձաայն.
 • Միայն ՀՀ դրամով բանկային ավանդների դեպքում երաշխավորված ավանդի չափը տասնվեց միլիոն հայկական դրամ է,
 • Միայն արտարժութային բանկային ավանդների դեպքում երաշխավորված ավանդի չափը յոթ միլիոն հայկական դրամ է,
 • ՀՀ դրամով և արտարժույթով բանկային ավանդների դեպքում,եթե դրամային բանկային ավանդը մեծ է յոթ միլիոն հայակական դրամից, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային բանկային ավանդը՝ մինչև տասնվեց միլիոն հայկական դրամով,
 • ՀՀ դրամով և արտարժույթով բանկային ավանդների դեպքում, եթե դրամային բանկային ավանդը պակաս է յոթ միլիոն հայակական դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդը ամբողջությամբ և արտարժութային բանկային ավանդը՝ յոթ միլիոն դրամի և հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:

16. ֆինանսական կազմակերպությունը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում)

17. ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»)

18. «ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ»

19. «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է» «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` https://www.fininfo.am/compare-deposit

20. Ավանդատուի կողմից ավանդը ներդնելու համար պահանջվում է՝

Իրավաբանական անձանց դեպքում.

 • <<Բանկային ծառայությունների մատուցման>> ընդհանուր պայմանագրի կնքում և ստորագրությունների և կնիքի դրոշմի նմուշների համար քարտի հարկային մարմնի հաշվառում համաձայն Բանկում գործող <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ բանկային հաշվի բացման և սպասարկման>> կարգի:
Հաշվիչ

Ավանդային Հաշվիչ

Թարմացվել է` 29/09/2021 12:12