86 86
ENG

Նորություններ

02.12.2022

 

1.

Թողարկողի անվանումը՝

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.

Առաջարկվող (թողարկված) արժեթղթերի դասը, ծավալը՝

 

Սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ), 51,415 հատ յուրաքանչյուրը 10,400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով (19,450 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 534,716,000 ՀՀ դրամ, արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 1,000,021,750 ՀՀ դրամ

3.

Հրապարակային առաջարկի ժամանակահատվածը՝

 

26/07/2022թ. ժ. 09:00-30/12/2022թ. ժ. 16:00

(հաշվի առնելով 29.11.2022թ. դրությամբ բաժ­­նետոմսերի ամբողջ ծավալի տեղա­բաշխ­­ման հանգամանքը՝ բաժնետոմսերի բա­ժա­նորդագրության գործընթացն ա­վարտ­­վել է սահմանված ժամկետից շուտ՝ 29.11.2022թ.)

4.

Տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը, ծավալը՝

 

Սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ), 51,415 հատ յուրաքանչյուրը 10,400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով (19,450 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 534,716,000 ՀՀ դրամ, տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 1,000,021,750 ՀՀ դրամ

Թարմացվել է` 12/12/2022 10:16