86 86
ENG

Նորություններ

12.05.2023

2023թ. ապրիլի 21-ին Բանկի բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովում որոշվել է իրականացնել Բանկի սովորական բաժնետոմսերի բաժանում՝ 1 բաժնետոմսը  5 բաժնետոմս համամասնությամբ, որի արդյունքում, 1 բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 2080 ՀՀ դրամ, իսկ թողարկված և տեղաբաշխված բաժնետոմսերի քանակը՝ 10,008,550:

 

 

Թարմացվել է` 15/05/2023 14:25