Պայմաններ

Պրոդուկտ

Փաթեթի սակագին

Բիզնես պլաստիկ քարտեր

Arca, Master, Visa պլաստիկ քարտերը տրամադրել, տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%:

 

Հաշվի տնօրինում <համակարգով>> (Սարքով հաշվի սպասարկման վճար)

50% զեղչ

Աշխատավարձային նախագիծ

Visa Classic, Master Standard, Arca Classic պլաստիկ քարտերը տրամադրել, տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%:

Վարկային գիծ աշխատակիցների համար- տարեկան տոկոսադրույք 14%

Ընկերության տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար Visa Gold կամ MasterCard Gold քարտերը տրամադրել առանց տարեկան սպասարկման վճարի, իսկ VISA Platinum քարտը՝ գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%:

Առևտրային վարկեր

Տարեկան տոկոսադրույքը`11-13%

Ժամկետը`1-60 ամիս

Առևտրային վարկային գծեր

Տարեկան տոկոսադրույքը`13-15%

չoգտագործված մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք` 1%

Ժամկետը`1-60 ամիս

Առևտրային վարկեր տուրիզմի ոլորտին

1. Առևտրային վարկեր /Հեշտ/

     Տարեկան տոկոսադրույք՝ 12-14%

     Ժամկետ՝ 12-48 ամիս

     Կոմիսիոն վճար՝ չի սահմանվում

2. Առևտրային վարկեր /Հեշտ+/

      Տարեկան տոկոսադրույք՝ 12-14%

      Ժամկետ՝ 12-60 ամիս

      Կոմիսիոն վճար՝ չի սահմանվում

3. Առևտրային վարկեր /Առևտրային/

      Տարեկան տոկոսադրույք՝ 11-12%

      ժամկետ՝ 1-60 ամիս

      Կոմիսիոն վճար՝ չի սահմանվում

 

 

 

 

Պահանջներ

Իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը

1. Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),

2. Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից մասնակիցների վերաբերյալ, տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով): Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կանոնների համաձայն՝ հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերի վերաբերյալ և տեղեկանք պետ. ռեգիստրից տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (պետական ռեգիստորի տեղեկանքը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),[br]

2.1 կետով սահմանված տեղեկատվությունը չի պահանջվում այն իրավաբանական անձանց դեպքում, երբ վարկի ստացման որոշումը իրավաբանական անձի կանոնադրության համաձայն կարող է կայացվել տնօրենի կողմից,

3. Կանոնադրություն (վերագրանցված) քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),

4. Իրավասու մարմնի որոշումը գույքը գրավ դնելու և վարկ ստանալու վերաբերյալ, անհրաժեշտ է 2-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը պահանջվելու դեպքում,

5. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),

6. Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում),

7. Հիմնական միջոցների ցանկը (անհրաժեշտության դեպքում),

8. Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,

9. Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),

10. Անձնագրի (պատճեն),

11. Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր,

12. Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն,

13. Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում),

14. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված),

15. Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո):

Անհատ ձեռներեցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը [/header]

1. Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),

2. Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,

3. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),

4. Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում),

5. Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),

6. Անձնագրի (պատճեն),

7. Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր,

8. Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն,

9. Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում),

10. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված),

11. Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո)

Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 29/10/2019 12:15