86 86
ENG
Պայմաններ
 
Վարկի նպատակը
Անձնական
    
Վարկի տեսակը 
Առանց գրավ սպառողական վարկ
    
Վարկի արժույթը  
ՀՀ դրամ
   
Վարկի գումարը
300.000-3.000.000 ՀՀ դրամ (Վարկի գումարի առնվազն  2/3-ը պետք է ուղղվի Վարկառուի այլ ֆինանսաբանկային կազմակերպությունում գործող վարկային պարտավորությունների մարմանը /ՄՊ/*)
   
 Տարեկան տոկոսադրույքը
 
Վարկի գումարը Վարկի ժամկետ (ամիս) Տարեկան տոկոսադրույք Կոմիսիոն վճար /միանվագ/ Ամսական սպասարկման վճար /պայմանագրային գումարի նկատմամբ/
ՄՊ* գումար 12-36 10% - 0. %
Մինչև ՄՊ-ն* բազմապատկած 1.5 գործակցով 12-48 11% 1% 0.3%
   
   
Փաստացի տոկոսադրույքը
17.48-21.69%  
   
Տրամադրման եղանակը
ՄՊ գումարի չափով վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ՝ ուղղվելով այլ ֆինանսաբանկային կազմակերպությունում գործող վարկային պարտավորությունների մարմանը  
ՄՊ գումարը գերազանցող մասը կարող է տրամադրվել կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով
   
Մարումների հաճախականությունը և մարման կարգը
Ամսական, Հավասարաչափ (անուիտետային) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)  
   
Ապահովվածությունը  
Մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ վարկերը Սքորինգային համակարգով տրամադրվում են առանց երաշխավորի պարտադիր պահանջի  
Մինչև 2.000.000 ՀՀ դրամը գումարով վարկերի դեպքում առնվազն 1 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն 
2.000.001-3.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում առնվազն 1 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, ով չպետք է հանդիսանա Վարկառուի ընտանիքի անդամ**   **Ընտանիքի անդամ են հանդիսանում՝ հայր, մայր, քույր եղբայր, ամուսին, երեխաներ:
 
Կանխիկացման վճար
0.5%  
 
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերի կողմից  
   
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
1 աշխատանքային օր
 
Տույժեր
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):  
 
Քաղվածքի տրամադրում  
Անվճար  
  Ուշադրություն 
Վարկը տրամադրվում է այն դեպքում, երբ հաճախորդի ընդհանուր վարկային պարտավորությունները չեն գերազանցում 20.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը (ներառյալ նոր տրամադրվող վարկը) և/կամ 3.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը՝ առանց գրավի վարկային պարտավորությունների դեպքում (ներառյալ նոր տրամադրվող վարկը):  
Հայտատուն և երաշխավորները պետք է ունենան դրական վարկային պատմություն և վարկային հայտի ընդունման ամսաթվին նախորդող 24 ամսվա ընթացքում, ուշացումների հանրագումարը յուրաքանչյուր անձի համար չպետք է գերազանցի 20 օրացույցային օրը: 
Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից, կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն: 
Տոկոսները հաշվարկվում են վարկի մնացորդի նկատմամբ: 
Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում: 
Վարկ ստանալու համար դիմելիս Բանկը Ձեզ տրամադրում է սպառողական վարկի էական պայմանների  անհատական թերթիկ, որում ներկայացված է Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները: 
<<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:  https://www.fininfo.am/compare-loan-refinancing​
Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակներում մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագներին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ՝ https://aeb.am/media/2020/04/3717.pdf 
Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպքւթյան հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլէկետրոնային եղանակով։Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն։
Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տեկեսագումարների և մայր գումարների մարումները։
Վարկային պարտավորությունների չկատարման և գրավի հաշվին վարկային պարտավորությւնները մարելու դեպքում՝ գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պարտավորությունների մարում վարկառուի և/կամ երաշխավորի (ների) այլ գույքի հաշվին
Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում  վարկատուն մինչև 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյորո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը։ Դուք իրավունք ունեք վարկայն բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը։
Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ։
Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել բանկի ինտերնետային կայքում՝ www.aeb.am
Բանկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել բանկի կողմից։ Անվանական տոկոսադրույքի փոփոխման վերաբերյալ  տեղեկատվություն կարող եք ստանալ www.aeb.am հասցեում։
Հիշեցնում ենք, որ արտարժույթով տրամադրվող վարկերի փոխարժեքի փոոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։  
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,
Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում,
Տրամադրվող վարկի սահմանված վերջնաժամկետի օրվա դրությամբ հայտատուի և/կամ երաշխավորի տարիքը չի կարող գերազանցել 63 տարեկանը:
Դրական որոշման հիմքերը
Դրական վարկային պատմություն (առկայության դեպքում),
Ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատություն,
Կայուն և բավարար եկամտի աղբյուր:
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը,
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
Անընդունելի երաշխավորները
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը  
 
Punct Անձնագրերի պատճեններ
Punct Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ
Punct Եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)
Punct  Ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Թարմացվել է`
Հաշվիչ

Վարկային Հաշվիչ

Թարմացվել է` 19/10/2020 21:46