Պայմաններ
Վարկի նպատակը
· Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկեր
· Տավարաբուծության զարգացման համար տրամադրվող վարկեր
· Ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման համար տրամադրվող վարկեր
· Ինտենսիվ այգիների հիմնման համար տրամադրվող վարկեր
· Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկեր
· Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկեր
· Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկեր
 
Վարկի տեսակը
Գյուղատնտեսական
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումարը (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ)
· Հումքի մթերումներ ՝1.500.000- 1.800.000.000 ՀՀ դրամ
· Տավարաբուծության զարգացում՝ 1.500.000-300.000.000 ՀՀ դրամ
· Ոչխարաբուծություն և այծաբուծություն՝ 1.500.000-900.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
· Ինտենսիվ այգիների հիմնում՝ նվազագույնը ՝1.500.000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ ա. եթե այգեհիմնումն իրականացնում է կապալառու կազմակերպությունը. - Խաղողի այգի՝ 108 մլն ՀՀ դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 10,8մլն ՀՀ դրամ), կարկտապաշտպան ցանցով՝ 144 մլն ՀՀ դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 14,4մլն ՀՀ դրամ), - Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 187 մլն ՀՀ դրամ(1հա-ի համար առավելագույնը 18,7մլն ՀՀ դրամ), կարկտապաշտպան ցանցով՝ 248 մլն ՀՀ դրամ(1հա-ի համար առավելագույնը ՀՀ 24,8մլն դրամ), - Հատապտղանոց՝ 69.6 մլն դրամ(1հա-ի համար առավելագույնը 23,2մլն դրամ), կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ, բ. եթե այգեհիմնումն իրականացնում է Շահառուն. - Խաղողի այգի՝ 86 մլն ՀՀ դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 8,6մլն ՀՀ դրամ), կարկտապաշտպան ցանցով՝ 115,2 մլն ՀՀ դրամ(1հա-ի համար առավելագույնը 11,5մլն ՀՀ դրամ), - Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 149 մլն ՀՀ դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 14,9մլն դրամ), կարկտապաշտպան ցանցով՝ 198 մլն ՀՀ դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 19,8մլն ՀՀ դրամ), - Հատապտղանոց՝ 55.8 մլն ՀՀ դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 18,6մլն ՀՀ դրամ), կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ
· Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրում՝ նվազագույնը՝ 1.500.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ , առավելագույնը՝ ա. 150.000.000 /հարյուր հիսուն միլիոն/ ՀՀ դրամ -եթե ծրագրի շրջանակներում աշխատանքները (սխեմայի կազմում, կապիտալ ծախսեր, ներդրման աշխատանքներ) ի րականացվելու են կապալառուի միջոցով, ընդ որում 1 հա- ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումն անկախ մշակաբույսից կազմում է 2.2 մլն ՀՀ դրամ` կաթիլային ոռոգման համակարգի համար և 2.7 մլն ՀՀ դրամ` անձրևացման համակարգի համար, բ. 110.000.000 /հարյուր տասը միլիոն/ ՀՀ դրամ - եթե ծրագրի շրջանակներում աշխատանքները (մոտեցնող խողովակ, գլխամասային հանգույց, բաշխիչ ցանց) իրականացվելու են առանց կապալառուի, ընդ որում 1 հա-ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումն անկախ մշակաբույսից կազմում է 1.6 մլն ՀՀ դրամ` կաթիլային ոռոգման համակարգի համար և 1.9 մլն ՀՀ դրամ` անձրևացման համակարգի համար
· Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրում՝ Նվազագույնը՝ 1.500.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ , առավելագույնը՝ ա. եթե այգեհիմնումն իրականացնում է Կապալառուն. - Խաղողի այգի՝ 36 մլն ՀՀ դրամ (1 հա-ի համար առավելագույնը 3,6 մլն ՀՀ դրամ), - Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 85 ՀՀ մլն դրամ (1 հա-ի համար առավելագույնը 8,5 մլն ՀՀ դրամ), բ. եթե այգեհիմնումն իրականացնում է Վարկառուն. - Խաղողի այգի՝ 28,8 մլն ՀՀ դրամ (1 հա-ի համար առավելագույնը 2,88 մլն ՀՀ դրամ), - Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 68 մլն ՀՀ դրամ (1 հա-ի համար առավելագույնը 6,8 մլն ՀՀ դրամ)
· Գյուղատնտեսության ոլորտ՝ 3.000.000-15.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ :
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը
ՀՀ դրամ՝ 12-14%, ԱՄՆ դոլար՝ 9%
Սուբսիդավրվում է
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքի չափով՝ամբողջությամբ
 
Վարկի ժամկետը
·Հումքի մթերումների (գնումների) դեպքում՝ 6- 18 ամիս ·Տավարաբուծության զարգացման դեպքում՝ 12- 60 ամիս
·Ոչխարաբուծության և այծաբուծության դեպքում՝12-48 ամիս
·Ինտենսիվ այգիների հիմնման դեպքում՝12-96 ամիս
·Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման դեպքում՝12-36 ամիս
·Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրում դեպքում՝12-84 ամիս
·Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի դեպքում՝
շրջանառու միջոցների համալրում ՝12-24 ամիս, կապիտալ ներդրումներ*՝ 12-60 ամիս
Վարկի մայր գումարի արտոնյալ ժամանակահատված
· 2-3 ամիս հումքի մթերումների (գնումների) դեպքում
· առավելագույնը 12 ամիս տավարաբուծության զարգացման դեպքում(վարկի մեկնարկային տարվա սկզբում)
· առավելագույնը 12 ամիս ոչխարաբուծության և այծաբուծության դեպքում
· առավելագույնը 60 ամիս խաղողի, պտղատու այգիների և հատապտղ. հիմնման դեպքում
· առավելագույնը տարեկան մինչև 6 ամիս ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման
դեպքում · առավելագույնը 12 ամիս կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման դեպքում
· առավելագույնը 12 ամիս գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի դեպքում
Մարումների հաճախականությունը և մարման կարգը
Ամսական, հավասարաչափ (անուիտետային) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) Հնարավոր է սահմանել վարկի մարման ազատ գրաֆիկ` վարկավորվող գործունեության առանձնահատկություններից կախված
Ապահովվածությունը
Շարժական կամ անշարժ գույք, Բանկի կողմից ընդունելի այլ ապահովման միջոցներ
Վարկ / գրավ հարաբերակցություն
առավելագույնը՝ 80%
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ (գումարը փոխանցվում է ընթացիկ հաշվին և կարող է կանխիկացվել)
Կոմիսիոն վճար
Չի սահմանվում
Կանխիկացման վճար
Չի սահմանվում
Գրավադրվող գույքի գնահատումը
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է՝  · Ավտոմեքենայի դեպքում՝ 15.000-20.000ՀՀ դրամ,
· Անշարժ գույքի դեպքում՝ 20.000-200.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի ձևակերպման հետ կապված ծախսեր
Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից՝ · Ավտոմեքենայի գրավի դեպքում նոտարական վճար՝ 12.000ՀՀ դրամ
· ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) միանվագ՝ 5.000 ՀՀ դրամ
· Անշարժ գույքի գրավի դեպքում նոտարական վճար՝ 16.000-25.000 ՀՀ դրամ
· Միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ
· անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 27.000-100.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը  
Խոշոր վարկերի համար` մինչև 25 աշխատանքային օր, Միջին, Փոքր և միկրո վարկեր համար մինչև 20 աշխատանքային օր, (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում)  
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
· Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր անձ
· Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
· Ֆիզիկական անձ/ տավարաբուծության դեպքում/
Տույժեր
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Քաղվածքի տրամադրում
Մինչև 1 ամիս կատարված գործարքների վերաբերյալ՝ անվճար · 1-ից մինչև 3 ամիս՝ 1.500 դրամ
· 3-ից մինչև 12 ամիս՝ 2.500 դրամ
· 12 ամսից ավել՝ 5.000 դրամ
Դրական որոշման հիմքերը  
· Դրական վարկային պատմություն (առկայության դեպքում)
· Ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատություն
· Հաճախորդի ֆինանսական դրության վերլուծության դրական գնահատական
· Բանկի կողմից ընդունելի գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն
Բացասական որոշման հիմքերը
· Հաճախորդի ֆինանսական դրության վերլուծության բացասական գնահատական, · Ներկայացվող ծրագրի անբավարար շահութաբերություն, վարկի օգտագործման նպատակների թերհիմնավորում, · Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատություն, · Վարկի ապահովության անբավարար իրացվելիությունը, · Սահմանված ժամկետներում պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացում, · Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը, · Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը:
Իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
1. Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով)
2. Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից մասնակիցների վերաբերյալ, տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով): Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կանոնների համաձայն՝ հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերի վերաբերյալ և տեղեկանք պետ. ռեգիստրից տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (պետական ռեգիստորի տեղեկանքը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), 2.կետով սահմանված տեղեկատվությունը չի պահանջվում այն իրավաբանական անձանց դեպքում, երբ վարկի ստացման որոշումը իրավաբանական անձի կանոնադրության համաձայն կարող է կայացվել տնօրենի կողմից
3. Կանոնադրություն (վերագրանցված) քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով)
4. Իրավասու մարմնի որոշումը գույքը գրավ դնելու և վարկ ստանալու վերաբերյալ, անհրաժեշտ է 2-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը պահանջվելու դեպքում
5. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն)
6. Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում)
7. Հիմնական միջոցների ցանկը (անհրաժեշտության դեպքում)
8. Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ
9. Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն)
10. Անձնագրի (պատճեն)
11. Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր
12. Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն
13. Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում)
14. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված)
15. Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո):
Անհատ ձեռներեցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
1.Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), 2.Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ 3. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն) 4. Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում) 5.Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն) 6.Անձնագրի (պատճեն) 7.Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր 8. Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն 9. Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում) 10. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված) 11. Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո)
  Ուշադրություն.Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները) 
Ուշադրություն.Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում
Ուշադրություն. Տոկոսները հաշվարկվում են վարկի մնացորդի նկատմամբ 
Ուշադրություն: Վարկ ստանալու համար դիմելիս Բանկը Ձեզ տրամադրում է սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում ներկայացված է Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները: (մինչև 5.000.000 ՀՀ դրամը ներառյալ կամ համարժեք արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում) 
Ուշադրություն. Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակներում մատուցվող այլ ծառայությունների սակագներին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ՝ www.aeb.am/media/2019/10/3044.pdf 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր անձ
Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
Ֆիզիկական անձ
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) կամ Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Հնարավոր է սահմանել վարկի մարման ազատ գրաֆիկ` վարկավորվող գործունեության առանձնահատկություններից կախված
Գրավադրվող գույքի գնահատումը
Կատարվում էՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է՝
• Ավտոմեքենայի դեպքում՝ 15.000-20.000 ՀՀ դրամ,
Անշարժ գույքի դեպքում՝ 20.000-200.000 ՀՀ դրամ:
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության վերլուծության բացասական գնահատական,
Ներկայացվող ծրագրի անբավարար շահութաբերություն, վարկի օգտագործման նպատակների թերհիմնավորում,
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատություն,
Վարկի ապահովության անբավարար իրացվելիությունը,
Սահմանված ժամկետներում պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացում,
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը:
Գրավի ձևակերպման հետ կապված ծախսեր
Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից՝ Ավտոմեքենայի գրավի դեպքում նոտարական վճար՝ 12.000ՀՀ դրամ, ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) միանվագ՝ 5.000 ՀՀ դրամ: Անշարժ գույքի գրավի դեպքում նոտարական վճար՝ 16.000-25.000 ՀՀ դրամ, Միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ, անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 27.000-100.000 ՀՀ դրամ:
Տույժեր
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Քաղվածքի տրամադրում
Մինչև 1 ամիս կատարված գործարքների վերաբերյալ՝ անվճար
1-ից մինչև 3 ամիս՝ 1.500 դրամ
3-ից մինչև 12 ամիս՝ 2.500 դրամ
ամսից ավել՝ 5.000 դրամ
Անհատ ձեռներեցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
1.Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
2.Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,
3. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),
4. Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում),
5.Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),
6.Անձնագրի (պատճեն),
7.Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր,
Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն,
Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում),
Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված),
Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո):
Ուշադրություն.Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները):
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
Ուշադրություն. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ(ՆԵՐԻ) ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ
Ուշադրություն՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ԳՐԱՆՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ: ԴԱ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:
Ուշադրություն.ՎԱՐԿԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՈՒՄ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ Է, ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՒՅԺԵՐ և ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ՉԵՆ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ:[BR] Ուշադրություն. ՏՈԿՈՍՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ:[BR] Ուշադրություն.՝ ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՓՈՓՈԽՎԵԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ: ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՍՏԱՆԱԼ www.aeb.am հասցեում:
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 
PunctՊետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
PunctՏեղեկանք պետ. ռեգիստրից մասնակիցների վերաբերյալ, տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով): Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կանոնների համաձայն՝ հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերի վերաբերյալ և տեղեկանք պետ. ռեգիստրից տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (պետական ռեգիստորի տեղեկանքը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), կետով սահմանված տեղեկատվությունը չի պահանջվում այն իրավաբանական անձանց դեպքում, երբ վարկի ստացման որոշումը իրավաբանական անձի կանոնադրության համաձայն կարող է կայացվել տնօրենի կողմից,
PunctԿանոնադրություն (վերագրանցված) քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
PunctԻրավասու մարմնի որոշումը գույքը գրավ դնելու և վարկ ստանալու վերաբերյալ, անհրաժեշտ է 2-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը պահանջվելու դեպքում,
PunctՖինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),
PunctՏեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում),
PunctՀիմնական միջոցների ցանկը (անհրաժեշտության դեպքում),
PunctՀարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,
PunctԱրտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),
PunctԱնձնագրի (պատճեն),
PunctՎարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր,
PunctԱմուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն,
PunctԲանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում),
PunctՏեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված),
PunctՏեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո):
Անհատ ձեռներեցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
Punct1.Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
Punct2.Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,
Punct3. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),
Punct4. Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում),
Punct5.Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),
Punct6.Անձնագրի (պատճեն),
Punct7.Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր,
Punct Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն, Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում), Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված), Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո):
Թարմացվել է`
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը
Տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ
Վարկային պայմանագրի դադարեցում
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերն են
Վարկ տրամադրելու համար պահանջվող փաստաթղթերը
Ժամկետանց վարկ եւ ժամկետանց տոկոս
Գրավադրված գույքի իրացման կանոններ
Բանկի համար գրավի առարկա
Ապահովվածությունը
Ապահովագրական ընկերություններ
Գնահատող ընկերություններ
Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր
«Կաթիլային ոռոգման համակարգեր իներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր
Հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր
«Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համարվարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագիր
Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր
Թարմացվել է` 22/04/2020 11:49