Պայմաններ
 
Վարկի նպատակը
 
Բինզեսի ընդլայնման համար կին գործարարներին տրամադրվող վարկեր
 
Վարկի տեսակը
Առևտրային
 
Վարկի գումարը
 
Նվազագույնը 100.000 ՀՀ դրամ
Տրամադրվող վարկի առավելագույն գումարը պայմանավորված է՝
Վարկի նպատակից,
Հաճախորդի վարկունակությունից,
Հաճախորդի կողմից առաջարկվող վարկի ապահովվածությունից,
Վարկային ռիսկի գնահատումից,
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից և միջազգային պայմանագրերով սահմանված նորմատիվային դաշտի պահանջներից
  Հեշտ Հեշտ+ Առևտրային վարկեր Առևտրային վարկային գծեր
Արժույք ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 2.500.001-6.000.000 6.000.001-8.000.000    
Տարեկան տոկոսադրույք 12-15% 12-15% 11-13% 13-15%, չօգտագործված  մասի տոկոս, տարեկան 1%
Ժամկետ 12-36 ամիս 12-36 ամիս 1-60 ամիս 1-36 ամիս
Միանվագ Կոմիսիոն վճար կոմիսիոն վճար 1% կոմիսիոն վճար 1% չի սահմանվում  
Ապահովվածություն Առնվազն 2 անձանց երաշխավորություն Առնվազն 2 անձանց երաշխավորություն և անշարժ կամ շարժական գույքի գրավադրում,  ընդ որում գնահատվող գույքի գնահատված արժեքը պետք է կազմի վարկի գումարի առնվազն 50%-ը Շարժական կամ անշարժ գույք, Բանկի կողմից ընդունելի այլ  ապահովման միջոցներ Շարժական կամ անշարժ գույք, Բանկի կողմից ընդունելի այլ  ապահովման միջոցներ
   Ա Կ Ց Ի Ա «Կանայք բիզնեսում» վարկատեսակի ՀՀ դրամով տրամադրվող բոլոր վարկեր՝ այդ թվում «Հեշտ» և «Հեշտ+» վարկեր
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը վարկերի դեպքում՝11%, իսկ վարկային գծերի դեպքում՝ 12%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը` 12.34-13.7%
Ժամկետ՝  20.01.2020- 07.04.2020
 
AEB ONLINE
Ինտերնետ բանկինգ ծառայությունը  տրամադրվում է տվյալ պահին գործող տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%-ով:
Բիզնես պլաստիկ քարտեր
 Arca, Master, Visa պլաստիկ քարտերը տրամադրվում են,  տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%-ով:
 
Աշխատավարձային նախագիծ
 
ընկերության տնօրենին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը  Visa Gold կամ  MasterCard Gold քարտերը տրամադրվում են   առանց տարեկան սպասարկման վճարի, իսկ Visa Platinium  քարտը՝ տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման  վճարից զեղչված 50%-ով:
Աշխատակիցներին Visa Classic, Master Standard, Arca Classic  պլաստիկ քարտերը տրամադրվում են, տվյալ պահին գործող,  տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 20%- 50%-ով:
Աշխատակիցներին աշխատավարձի փոխանցմամբ  վարկային գծերը տրամադրվում են  տարեկան 14%-17% տոկոսադրույքով:
   
Պահանջներ
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
առավելագույնը 80%
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
Ապահովագրություն
Անշարժ գույքի ապահովագրությունը կատարվում է հաճախորդի հաշվին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է 0.15-0.2%՝ կախված գրավի տեսակից:
Ավտոմեքենայի ապահովագրությունը կատարվաում հաճախորդի հաշվին` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերության կողմից` վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով: Սակագները տատանվում են վարկի պայմանագրային գումարի 2.5-3% -ի չափով:
Ապահովագրության համար հիմք է ընդունվում նվազագույնը վարկի գումարը, առավելագույնը գրավի գնահատված արժեքը:
Գրավադրվող գույքի գնահատումը
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է՝
Ավտոմեքենայի դեպքում՝ 15.000-20.000 ՀՀ դրամ,
Անշարժ գույքի դեպքում՝ 20.000-200.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի ձևակերպման հետ կապված ծախսեր
Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից՝
Ավտոմեքենայի գրավի դեպքում նոտարական վճար՝ 12.000 ՀՀ դրամ,
ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) միանվագ՝ 5.000 ՀՀ դրամ:
Անշարժ գույքի գրավի դեպքում նոտարական վճար՝ 16.000-25.000 ՀՀ դրամ,
Միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ,
անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 27.000-100.000 ՀՀ դրամ:
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» Գլխամասային Գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Հաշվիչ
Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 20/02/2020 17:37