86 86
ENG

Մասնաճյուղային և սպասարկման ցանց

ԱԲՈՎՅԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 2207, ք.Աբովյան, Ինտերնացիոնալ փ.1 շենք N 29-32 շինություն
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․0801

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԱՇՏԱՐԱԿ
Հասցեն ՀՀ , 0201 ,ք. Աշտարակ, Ներսես Աշտարակեցու հրապարակ 6
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․2001

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ԱՋԱՓՆՅԱԿ
Հասցեն ՀՀ, 0078, Երևան, Աջափնյակ, Մարգարյան փողոց 14 շենք, 57 տարածք
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․4601

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԱՎԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 0063, ք. Երևան, Մ. Խուդյակովի փ. 177/7
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․7101

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԱՐԱԲԿԻՐ
Հասցեն ՀՀ, 0057, ք.Երևան, Կոմիտաս պող. 57, շինություն N 23
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․0501

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ԱՐԱՐԱՏ
Հասցեն ՀՀ , 0602, ք. Արարատ, Շահումյան փող. 38
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․3201

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 0082, ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 10
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․7001

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ԱՐՄԱՎԻՐ
Հասցեն ՀՀ, 0901, ք. Արմավիր, Ջիվանու փ. 8
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․1001

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԱՐՏԱՇԱՏ
Հասցեն ՀՀ, 0701, ք. Արտաշատ, Աթարբեկյան փ. 135/3
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․0901

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԱՐՏԱՇԻՍՅԱՆ
Հասցեն ՀՀ , 0086 , ք. Երևան,Շենգավիթ,Արտաշեսյան պող. 86/2
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․7301

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԳԱՎԱՌ
Հասցեն ՀՀ, 1201, ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ N 10 
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․5501

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԳԼԽԱՄԱՍ
Հասցեն ՀՀ, 0002, ք. Երևան, Ամիրյան փ. 23/1
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․9014

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԳՅՈՒՄՐԻ
Հասցեն ՀՀ, 3104, ք. Գյումրի, Աբովյան փ. N 244
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․1201

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ԳՈՐԻՍ
Հասցեն ՀՀ, 3201, ք. Գորիս, Մաշտոցի փ. 4
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․2901

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԴԱՎԹԱՇԵՆ
Հասցեն ՀՀ, 0054, ք. Երևան, Դավթաշեն Տիգրան Պետրոսյան փ. 44/2
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․6701

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ
Հասցեն ՀՀ, 0069, ք.Երևան, Դրոյի փ. 3
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․5901

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ
Հասցեն ՀՀ, 3601, ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացի փ. 18
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․5301

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԵՐԵՎԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 0026, ք.Երևան, Սմբատ Զորավարի փ. 11/1
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․6401

Երկուշաբթի 10:00 - 20:00
Երեքշաբթի 10:00 - 20:00
Չորեքշաբթի 10:00 - 20:00
Հինգշաբթի 10:00 - 20:00
Ուրբաթ 10:00 - 20:00
Շաբաթ 10:00 - 20:00
Կիրակի 10:00 - 20:00
ԶԵՅԹՈՒՆ
Հասցեն ՀՀ, 0069, ք.Երևան, Դավիթ Անհաղթ փ. 11/1 և 11/2
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․5101

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԷՋՄԻԱԾԻՆ
Հասցեն ՀՀ, 1101, ք. Էջմիածին, Մաշտոցի փ. 8 և Մաշտոցի փ. թիվ 8ա/28
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․1101

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ԷՐԵԲՈՒՆԻ
Հասցեն ՀՀ, 0005, ք.Երևան, Արցախի փ. 24
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․0601

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԷՐԵԲՈՒՆԻ-1
Հասցեն ՀՀ, 0087, ք.Երևան, Տիտոգրադյան փ. 14
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․3101

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 1701, ք. Ալավերդի, Թումանյան փ. 44 բանկ
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․1801

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԻՋԵՎԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 4001, ք. Իջևան, Անկախության փ. 1բ
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․5001

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ
Հասցեն ՀՀ, 0056, ք.Երևան, Նորքի 1-ին մ/շ, 14/15
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․0701

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ԿԱՊԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 3302, ք. Կապան, Շահումյան փ. 29/1, 4, 29/7
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․6601

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ԿԵՆՏՐՈՆ
Հասցեն ՀՀ, 0010, ք.Երևան, Արամի փ. 3 և 5
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․3001

Երկուշաբթի 09:00 - 20:00
Երեքշաբթի 09:00 - 20:00
Չորեքշաբթի 09:00 - 20:00
Հինգշաբթի 09:00 - 20:00
Ուրբաթ 09:00 - 20:00
Շաբաթ 10:00 - 20:00
Կիրակի 12:00 - 19:00
ԿՈՄԻՏԱՍ
Հասցեն ՀՀ, 0033, ք.Երևան, Կոմիտաս պող. 3, 47 տարածք
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․6301

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ԿՈՏԱՅՔ
Հասցեն ՀՀ, 2205, ք. Աբովյան, Հատիսի փ. 1/80/8
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․6501

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՀՐԱԶԴԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 2301, ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս, Սահմանադրության հրապարակ N 2/3
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․1501

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՀՐԱԶԴԱՆ-ՄԻԿՐՈ
Հասցեն ՀՀ,2302,ք. Հրազդան, Բաղրամյան թաղ. Անդրանիկի 140
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․5701

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՄԱԼԱԹԻԱ
Հասցեն ՀՀ, 0004, ք.Երևան, Անդրանիկի փ. 141/1 և 10/1
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․6801

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՄԱՐՏՈՒՆԻ
Հասցեն ՀՀ, 1401, ք. Մարտունի, Գ. Նժդեհի փ. 2 ա
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․2501

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՄԵՏԱՔՍ
Հասցեն ՀՀ, 0065, ք.Երևան, Սեբաստիայի փ. 23 ա
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․2101

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 0025, ք.Երևան, Իսահակյան փ. 12
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․0301

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՆԱԻՐԻ
Հասցեն ՀՀ, 2401, ք. Եղվարդ, Երևանյան փ. 10 ա
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․2201

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՆԱԻՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Հասցեն ՀՀ, 0015, ք.Երևան, Պարոնյան փ. 21
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․3401

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՆԱՆՈ
Հասցեն ՀՀ, 0001, ք.Երևան, Թումանյան փ. 32, 37 տարածք
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․6101

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ
Հասցեն ՀՀ, 0047, ք. Երևան, Նորքի Այգիներ փ., 238 բնակելի տուն
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․4701

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ
Հասցեն ՀՀ, 0071, ք.Երևան, Նուբարաշեն 7 փ. 2
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․5401

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 0088, ք.Երևան, Մազմանյան փ. 5
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․0201

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ՇԵՆԳԱՎԻԹ
Հասցեն ՀՀ, 0026, ք.Երևան, Գարեգին Նժդեհի փ. 28
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․0101

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ՇԻՐԱԿ
Հասցեն ՀՀ, 3126, ք. Գյումրի, Պ. Սևակի փ., 2 շենք, թիվ 3 տարածք
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․5201

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ՌՈՍԻԱ
Հասցեն ՀՀ, 0010, ք.Երևան, Տիգրան Մեծ պող. 16
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․5601

Երկուշաբթի 10:00 - 22:00
Երեքշաբթի 10:00 - 22:00
Չորեքշաբթի 10:00 - 22:00
Հինգշաբթի 10:00 - 22:00
Ուրբաթ 10:00 - 22:00
Շաբաթ 10:00 - 22:00
Կիրակի 10:00 - 22:00
ՌՈՍԻԱ - 1
Հասցեն ՀՀ, 0018, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 16/4
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․7201

Երկուշաբթի 10:00 - 22:00
Երեքշաբթի 10:00 - 22:00
Չորեքշաբթի 10:00 - 22:00
Հինգշաբթի 10:00 - 22:00
Ուրբաթ 10:00 - 22:00
Շաբաթ 10:00 - 22:00
Կիրակի 10:00 - 22:00
ՍԱԽԱՐՈՎ
Հասցեն ՀՀ, 0010, ք.Երևան, Նալբանդյան փ. 48/1
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․6001

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՍԱՐԱՋՈՎ
Հասցեն ՀՀ, 0010, ք. Երևան,Տիգրան Մեծի պող.,25շ., 27 շինություն և Տիգրան Մեծ պող., 25շ., 24 շինություն
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․4801

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՍԵՎԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 1501, ք. Սևան, Նաիրյան փ. 141-3
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․1401

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՍԻԼԱՉԻ
Հասցեն ՀՀ,0018, ք. Երևան,Կենտրոն,Նար-Դոսի փողոց 2 վարչական շենք
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N 7501

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ
Հասցեն ՀՀ, 0001, ք.Երևան, Աբովյան փ. 22
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․0401

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
ՍՊԻՏԱԿ
Հասցեն ՀՀ, 1804, ք. Սպիտակ, Շահումյան փ. 5
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․1701

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ՎԱՆԱՁՈՐ
Հասցեն ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ պող. N 59
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․1301

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ
Հասցեն ՀՀ, 0018, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի փ. 49 և 49 շինություն 1
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․2801

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Շաբաթ 10:00 - 14:00
ՔԱՆԱՔԵՌ
Հասցեն ՀՀ, 0091, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Զ. Քանաքեռցու փողոց թիվ 131
Հեռ. ։ (+37410) 510-910 N․7401

Երկուշաբթի 09:00 - 17:30
Երեքշաբթի 09:00 - 17:30
Չորեքշաբթի 09:00 - 17:30
Հինգշաբթի 09:00 - 17:30
Ուրբաթ 09:00 - 17:30
Թարմացվել է`11/10/2023 11:06