86 86
ENG
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ավանդը կարելի է ներդնել Online Banking կամ Mobile Banking հեռակառավարման համակարգերով:
Բանկը  իրավաբանական անձ հաճախորդներից ՙԴԱՍԱԿԱՆ+՚ ժամկետային ավանդը ներգրավում է ներքոնշյալ պայմաններով` 

 ԴԱՍԱԿԱՆ +
ՀՀ Դրամ
 նվազագույն 100,000 ՀՀ դրամ
Ներգրավման ժամկետ 367 ից - 545 օր 546 ից - 733 օր 734ից-1095
Տոկոսագումարի վճարումը ամսական
տարեկան տոկոսադրույք 9․75% 10.0% 10.25%
տոկոսային եկամտաբերություն 10.20% 10.47% 10.75%
Տոկոսագումարի վճարումը ժամկետի վերջում
տարեկան տոկոսադրույք 10.0% 10.25% 10.5%
տոկոսային եկամտաբերություն 10.0% 10.01% 9․99%
Բանկն ավանդային պայմանագրում նշված պարբերականությամբ, որը չպետք է գերազանցի մեկ ամիսը, ներդրողին (ավանդատուին) տրամադրում է իր ավանդային հաշվի վերաբերյալ քաղվածք ավանդային պայմանագրում կամ ավանդատուի դիմումով նշված եղանակով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել, բացի 4 այդ ավանդատուի կողմից պահանջ ներկայացնելու դեպքում 5-օրյա ժամկետում տրամադրել հաշվի քաղվածք բանկի հայտարարած Սակագներով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

-Ավանդի ներգրավման ծառայություն բանկի <<Ռոսիա-1>> և <<Արարատյան>> մասնաճյուղերը չեն մատուցում:

-Ավանդը կարող է ներդրվել նաև Online Banking կամ Mobile Banking հեռակառավարման համակարգերով (սպասարկման պայմանների ու կարգի մանրամասները ներկայացված են  << AEB Online>> / AEB Mobile>> համակարգերի տեղեկատվական ամփոփագրում):

Ավանդների տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ

Ելնելով ավանդի ծավալից ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ ավանդատուներին նվիրում է անվճար պլաստիկ քարտ`
      ա/ ArCa classic տեսակի քարտ ցանկացած ծավալի դեպքում:
      բ/ 300 000 ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթից բարձր`  Master Card standard, Master Card Gold, VISA classic, VISA Gold տեսակի          պլաստիկ քարտեր:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ  ԴՈՒՔ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՍՏԵՂ

Պահանջներ
 1. «Դասական + » ավանդի տեսակը՝ ժամկետային:
 2. Ավանդը ներդրվում է նվազագույնը 367 և առավելագույնը 1095 օր ժամկետով:
 3. Հաշվեգրված տոկոսագումարը չի կապիտալացվում և վճարվում է ավանդատուին ամսական պարբերականությամբ կամ ավանդային պայմանագրի ժամկետի վերջում:
 4. Տոկոսագումարը հաշվարկվում է ներդրված ավանդի գումարի մնացորդի վրա: Հաշվարկը կատարվում է հիմք ընդունելով տարվա փաստացի օրերի քանակը՝ 365 օր, իսկ նահանջ տարվա համար 366 օր:
 5. Ավանդի տոկոսները հաշվարկվում են Ավանդը Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև այն Ավանդատուին վերադարձնելու նախորդ օրը:
 6. Ավանդը կամ դրա մասը մինչև Ավանդի վերադարձման ժամկետը լրանալը պահանջվելու դեպքում՝ համապատասխանաբար Ավանդի կամ պահանջվող մասի դիմաց պայմանագրով սահմանված տոկոսների փոխարեն հաշվարկվում են տոկոսներ՝ տարեկան 0 % տոկոսադրույքի չափով, իսկ եթե արդեն Ավանդատուին վճարվել են պայմանագրով սահմանված տոկոսները, ապա վճարված տոկոսագումարի չափով Ավանդը համարվում է վերադարձված:
 7. Ավանդի տոկոսները Ավանդատուի կողմից չստանալու դեպքում՝ դրանց վրա տոկոսներ չեն հավելագրվում: Եթե Ավանդի վերադարձման ժամկետը լրանալուց Ավանդը չի պահանջվել, ապա մինչև Ավանդի փաստացի պահանջվելը Ավանդի դիմաց հաշվարկվում են տոկոսներ Բանկում գործող բանկային հաշիվներին առկա դրամական միջոցների համար Բանկի սահմանած տոկոսների չափով:
 8. Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդին գումարներ չեն կարող ավելացվել:
 9. Բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել պայմանագրում նշված տոկոսները՝ Ավանդը վերադարձվելու պայմանով Պայմանագրով սահմանված ժամկետում:
 10. Բանկն ավանդային պայմանագրում նշված պարբերականությամբ, որը չպետք է գերազանցի մեկ ամիսը, ներդրողին (ավանդատուին) տրամադրում է իր ավանդային հաշվի վերաբերյալ քաղվածք ավանդային պայմանագրում կամ ավանդատուի դիմումով նշված եղանակով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել, բացի այդ ավանդատուի կողմից պահանջ ներկայացնելու դեպքում 5-օրյա ժամկետում տրամադրել հաշվի քաղվածք բանկի հայտարարած Սակագներով:
 11. Երրորդ անձանց կողմից ավանդը չի կարող համալրվել:
  - Այլ անձանց կողմից ավանդատուի ավանդը օգտագործելու կամ տնօրինելու լիազորությունները ընդունվում են, եթե լիազորությունը տրվել է նոտարով վավերացված լիազորագրով կամ բանկում անձամբ ավանդատուի կողմից՝ բանկի աշխատակցի ներկայությամբ և հաստատումով ձևակերպված և ստորագրված՝ գրավոր լիազորագրով:
 12. Պայմանագրից բխող վեճերի առաջացման դեպքում ավանդատուն գրավոր դիմում է բանկին և 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ավանդատուին տրվում է դիմումի վերաբերյալ պատասխան: Պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում ավանդատուն իրավունք ունի դիմել դատարան կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարին օրենքով սահմանված կարգով:
 13. Ավանդները երաշխավորվում են «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձաայն.
 • Միայն ՀՀ դրամով բանկային ավանդների դեպքում երաշխավորված ավանդի չափը տասնվեց միլիոն հայկական դրամ է,
 • Միայն արտարժութային բանկային ավանդների դեպքում երաշխավորված ավանդի չափը յոթ միլիոն հայկական դրամ է,
 • ՀՀ դրամով և արտարժույթով բանկային ավանդների դեպքում,եթե դրամային բանկային ավանդը մեծ է յոթ միլիոն հայակական դրամից, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային բանկային ավանդը՝ մինչև տասնվեց միլիոն հայկական դրամով,
 • ՀՀ դրամով և արտարժույթով բանկային ավանդների դեպքում, եթե դրամային բանկային ավանդը պակաս է յոթ միլիոն հայակական դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդը ամբողջությամբ և արտարժութային բանկային ավանդը՝ յոթ միլիոն դրամի և հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:

14. ֆինանսական կազմակերպությունը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում)

15. ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»)

16. «ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ»

17. «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է» «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am/avand

18. Ավանդատուի կողմից ավանդը ներդնելու համար պահանջվում է՝

Իրավաբանական անձանց դեպքում.

«Բանկային ծառայությունների մատուցման» ընդհանուր պայմանագրի կնքում և ստորագրությունների և կնիքի դրոշմի նմուշների համար քարտի հարկային մարմնի հաշվառում համաձայն Բանկում գործող «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ բանկային հաշվի բացման և սպասարկման» կարգի:

Հաշվիչ

Ավանդային Հաշվիչ

Թարմացվել է` 01/07/2024 11:14