Պայմաններ
Վարկի նպատակը
 Առաջնային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռքբերում (բացառությամբ ՌԴ ազգային արտադրողների կողմից արտադրված) 
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
Նվազագույնը 1.100.000 ՀՀ դրամ,
Առավելագույն գումարը պայմանավորված է՝
- Հաճախորդի վարկունակությունից
- Հաճախորդի կողմից առաջարկվող վարկի ապահովվածությունից
- Վարկային ռիսկի գնահատումից
- ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից և միջազգային պայմանագրերով սահմանված նորմատիվային դաշտի պահանջներից
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
12-13,5%  
Կանխավճար Տարեկան տոկոսադրույք Ժամկետ (ամիս)
10-19% 13% 12-30
13.5% 31-60
20-29% 12.5% 12-30
13% 31-60
30 և ավել 12% 12-30
12.5% 31-60
 
Փաստացի տոկոսադրույքը
17.29-19.37%
Նվազագույն կանխավճարը 
10%​ 
 
Վարկի ժամկետը
12-60 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական 
 
Ապահովվածությունը
Ձեռք բերվող ավտոմեքենան և առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, սակայն Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված հաճախորդների դասակարգման  ներքին չափորոշիչներից ելնելով ֆիզիկական անձի երաշխավորությունը կարող է չպահանջվել: 
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Ձեռքբերվող ավտոմեքենայի արժեքի առավելագույնը 90%-ի չափով
Կոմիսիոն վճարը
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 5000 ՀՀ դրամ, որը ենթակա չէ վերադարձման, Միանվագ վարկի գումարի 1%-ի չափով կամ վարկի գումարի 0.5%-ի չափով, եթե ապահովագրությունը կատարվում է ավտոմեքենայի շուկայական ամբողջ արժեքի չափով:
Քաղվածքի տրամադրում
Անվճար 
Դրական որոշման հիմքերը
- Դրական վարկային պատմություն (առկայության դեպքում)
- Ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատություն
- Կայուն և բավարար եկամտի աղբյուր
- Բավարար գրավի առկայություն
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերի կողմից:
 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը 
Մինչև 10-12 աշխատանքային օր​ 
 
Բանկը համագործակցում է հետևյալ կազմակերպությունների հետ 
«ՎԵԿԱՐ» ՍՊԸ
«ԿԱՐԿՈՄԱՎՏՈ» ՍՊԸ
«ՄՈՒՐԱՆ» ՍՊԸ
«ՄԵԳՆԱ» ՍՊԸ
«ՖՈՐԱ» ՍՊԸ
«ԳԱԼՈՊԵՐ» ՍՊԸ
«ՈՒԶԱՎՏՈ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՍՊԸ​ 

ՈՒ Շ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 •  Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում
 •  Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել Բանկի կողմից: Անվանական տոկոսադրույքի փոփոխման վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ www.aeb.am հասցեում
 •  Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում
 •  Տոկոսները հաշվարկվում են վարկի մնացորդի նկատմամբ
 •  Վարկ ստանալու համար դիմելիս Բանկը Ձեզ տրամադրում է սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում ներկայացված է Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները
 •  Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:  https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=consumer&credtype=other
 •   Բանկը <<Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից <<Ճանաչիր քո հաճախորդին>> (<>) սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին
 •  Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն
 •  Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները
 •  Վարկային պարտավորությունների չկատարման եվ գրավի հաշվին վարկային պարտավորությունները մարելու դեպքում՝ գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պարտավորությունների մարում վարկառուի և/կամ երաշխավորի(ների) այլ գույքի հաշվին
 •  Վարկառուի մասին տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված կարգով կարող է գրանցվել վարկային բյուրոյում: Դա կարող է խոչընդոտել վարկառուին՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Ապահովագրությունը
Նվազագույնը վարկի գումարի չափով` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերության կողմից` վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով: Սակագները տատանվում են վարկի պայմանագրային գումարի 2.5-3% -ի չափով:
Գրավադրվող ավտոմեքենայի գնահատումը
Առաջնային շուկայից ավտոմեքենաների ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկերի դեպքում ավտոմեքենայի արժեքի գնահատման հիմք ընդունել առաջնային շուկայում ավտոմեքենաների վաճառք իրականացնող գործընկեր կազմակերպությունների կողմից տրամադրված հայտը, որը վարկի տրամադրման օրը կարող է ունենալ առավելագույնը 30 օրվա վաղեմություն
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Գրավի ձևակերպման հետ կապված ծախսեր
Գ Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից՝ Նոտարական վճար՝ 12.000 ՀՀ դրամ, ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) միանվագ՝ 5.000 ՀՀ դրամ: Մինչև 3.000.000 ՀՀ դրամ պայմանագրային գումարով վարկերի դեպքում կոշտ գրավի պայմանագրերը ենթակա չեն նոտարական վավերացման, իսկ վերը նշված գումարից ավել տրամադրվող վարկերի դեպքում կոշտ գրավի պայմանագրերը ենթակա են նոտարական վավերացման:
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը

Ուշադրություն.Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները):
Ուշադրություն.Առաջնային շուկայից ավտոմեքենաների ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկերի կոշտ գրավի պայմանագրերը պետք է վավերացվեն նոտարական կարգով:
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԴիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ,
PunctԱնձնագրերի պատճեններ,
PunctԱմուսնության վկայականը և ամուսնու անձնագիրը (առկայության դեպքում) կամ հայտարարություն ամուսնացած չլինելու վերաբերյալ,
Punct Տեղեկանք աշխատավայրից եկամուտների վերաբերյալ' տրված առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ,
Punct Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
Punct Ավտոմեքենայի ապառիկ ձեռք բերման պայմանագրի պատճենը և վաճառքն իրականացնող ընկերության կողմից կազմված հայտը, որտեղ նշվում է ձեռք բերվող ավտոմեքենայի(ների) մակնիշը, գինը և քանակը,
PunctԱվտոմեքենայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք' տրված պետական լիազոր մարմնի կողմից (վարկի տրամադրման որոշման կայացումից հետո),
Punct Անհրաժեշտության դեպքում այլ փաստաթղթեր ըստ Բանկի պահանջի:
 
Թարմացվել է`
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 13/04/2020 20:30