86 86
ENG

Նորություններ

17.10.2023

Թողարկողի անվանումը՝

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջարկվող (թողարկված)
արժեթղթերի դասը, ծավալը՝

Սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ), 454,546 հատ յուրաքանչյուրը 2,080 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով (4,400 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 945,455,680 ՀՀ դրամ, արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 2,000,002,400 ՀՀ դրամ

Հրապարակային
առաջարկի ժամանակահատվածը՝

22/07/2023թ. ժ. 09:00-31/10/2023թ. ժ. 16:00

(հաշվի առնելով 13.10.2023թ. դրությամբ բաժ­­նետոմսերի ամբողջ ծավալի տեղա­բաշխ­­ման հանգամանքը՝ բաժնետոմսերի
բա­ժա­նորդագրության գործընթացն ա­վարտ­­վել է սահմանված ժամկետից շուտ՝ 13.10.2023թ.)

Տեղաբաշխված արժեթղթերի
դասը, ծավալը՝ 

Սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ), 454,546 հատ յուրաքանչյուրը 2,080 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով (4,400 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 945,455,680 ՀՀ դրամ, տեղաբաշխված արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 2,000,002,400 ՀՀ դրամ
Թարմացվել է` 17/10/2023 17:32