86 86
ENG
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ավանդը ներդրվում է անչափահաս (մինչև 18 տարին) երեխայի անունով, սակայն Ավանդի պայմանագիրը կնքվում է գումարը ներդրող անձի հետ
Ավանդի ժամկետի ավարտ է համարվում երեխայի չափահաս դառնալու` 18 տարին լրանալու ամսաթիվի հաջորդ օրը
Մինչ Ավանդի ժամկետի լրանալը գումարը կարող է տնօրինվել միայն ներդրվող անձի կողմից, իսկ ժամկետը լրանալուց հետո` միայն չափահաս դարձած երեխայի կողմից
Բանկը ֆիզիկական անձ հաճախորդներից «ՄԱՆԿԱԿԱՆ» ժամկետային ավանդը ներգրավում է ներքնշյալ պայմաններով՝
ՀՀ Դրամ
Punct
Անվանական տոկոսադրույք Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն*
7.00% 7.12%
ԱՄՆ դոլար
Punct
Անվանական տոկոսադրույք Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն*
3.75% 3.79%
100, 000 ԱՄՆ դոլար և ավելի գումարով ավանդի ընդունումը պայմանագրային տարին ընդունելով 365 օր, նահանջ տարվա համար` 366 օր
Բանկն ավանդային պայմանագրում նշված պարբերականությամբ, որը չպետք է գերազանցի մեկ ամիսը, ներդրողին (ավանդատուին) տրամադրում է իր ավանդային հաշվի վերաբերյալ քաղվածք ավանդային պայմանագրում կամ ավանդատուի դիմումով նշված եղանակով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել, բացի այդ ավանդատուի կողմից պահանջ ներկայացնելու դեպքում 5-օրյա ժամկետում տրամադրել հաշվի քաղվածք բանկի հայտարարած Սակագներով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

Ավանդի ներգրավման ծառայություն բանկի «Ռոսիա-1» և «Արարատյան» մասնաճյուղերը չեն մատուցում:

Ելնելով ավանդի ծավալից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ավանդատուներին նվիրում է անվճար պլաստիկ քարտ`
      ա/ ArCa classic տեսակի քարտ ցանկացած ծավալի դեպքում:
      բ/ 300 000 ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթից բարձր` Master Card Standard, Master Card Gold, VISA Classic, VISA Gold տեսակի պլաստիկ քարտեր:

Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հաշվարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգով, որին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ
Ավանդների տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՅՔՈՒՄ` www.aeb.am.

Պահանջներ
 1. Մանկական ավանդի տեսակը՝ ժամկետային:
 2. Ավանդի տոկոսները հաշվարկվում են Ավանդը Բանկում ընդունվելու օրվանից մինչև Ավանդատուին վերադարձվելու նախորդ օրը:
 3. Տոկոսագումարը կապիտալացվում է տարին երկու անգամ՝ հունվարի 10-ին և հուլիսի 10-ին՝ ավելացվելով ավանդի գումարին և տոկոսադրույքը շարունակվում է հաշվեգրվել ավանդի ընդհանուր գումարի նկատմամբ մուտքագրման օրվանից:
 4. Տոկոսագումարը հաշվարկվում է ներդրված ավանդի գումարի մնացորդի, ինչպես նաև պայմանագրի ժամկետի ընթացքում ավանդի մնացորդին ավելացված գումարների և կապիտալացված տոկոսագումարի վրա:
 5. Ավանդին կարող են ավելացվել գումարներ ցանկացած պահի և ցանկացած ծավալով ավանդի ժամկետի լրանալուն նախորդող մինչև 60-րդ օրը:
 6. Պայմանագրում նշված ժամկետից շուտ ավանդը կամ դրա մասը պահանջելու դեպքում հաշվեգրված տոկոսագումարը վճարվում են հաճախորդին, բացառությամբ՝ վերջին հաշվեգրման ամսաթվից մինչև ավանդը հետ պահանջելու ամսաթիվն ընկած ժամանակահատվածը, որի համար հաշվարկվում են տոկոսներ՝ 0% տոկոսադրույքի չափով:
 7. Եթե Ավանդի վերադարձման ժամկետը լրանալուց Ավանդը չի պահանջվել, ապա մինչև Ավանդի փաստացի պահանջվելը Ավանդի դիմաց հաշվարկվում են տոկոսներ Բանկում գործող բանկային հաշիվներին առկա դրամական միջոցների համար սահմանած տոկոսների չափով:
 8. Բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել Պայմանագրի 2.1 կետում նշված տոկոսները՝ Պայմանագրի 1.2 կետով սահմանված ժամկետին Ավանդը վերադարձվելու պայմանով:
 9. Հիմք ընդունելով Բանկի և հաճախորդի միջև երկարատև համագործակցությունը, հաճախորդի գործարքների ծավալները և այլ հիմնավոր պատճառներ` Բանկի կողմից կարող են կիրառվել այլ սակագներ և դրույթներ, որոնք սահմանվում են այլ փաստաթղթերով և (կամ) լրացուցիչ կնքվող պայմանագրերով, համաձայնագրերով:
 10. Երրորդ անձանց կողմից ավանդը չի կարող համալրվել:
  - Այլ անձանց կողմից ավանդատուի ավանդը օգտագործելու կամ տնօրինելու լիազորությունները ընդունվում են, եթե լիազորությունը տրվել է նոտարով վավերացված լիազորագրով կամ բանկում անձամբ ավանդատուի կողմից՝ բանկի աշխատակցի ներկայությամբ և հաստատումով ձևակերպված և ստորագրված՝ գրավոր լիազորագրով,
 11. Բանկն ավանդային պայմանագրում նշված պարբերականությամբ, որը չպետք է գերազանցի մեկ ամիսը, ներդրողին (ավանդատուին) տրամադրում է իր ավանդային հաշվի վերաբերյալ քաղվածք ավանդային պայմանագրում կամ ավանդատուի դիմումով նշված եղանակով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել, բացի այդ ավանդատուի կողմից պահանջ ներկայացնելու դեպքում 5-օրյա ժամկետում տրամադրել հաշվի քաղվածք բանկի հայտարարած Սակագներով:
 12. Պայմանագրից բխող վեճերի առաջացման դեպքում ավանդատուն գրավոր դիմում է բանկին և 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ավանդատուին տրվում է դիմումի վերաբերյալ պատասխան: Պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում ավանդատուն իրավունք ունի դիմել դատարան կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարին օրենքով սահմանված կարգով:
 13. Մանկական ավանդի ներդրման նվազագույն սկզբնական գումարի սահմանափակում չկա
 14. Բանկը հանդիսանում է հարկային գործակալ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար, որոնցից ներգրաված ավանդների դիմաց վճարվող տոկոսագումարները ենթակա են հարկման ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի» 7-րդ բաժնի դրույթներով:
 15. Ավանդները երաշխավորվում են «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձաայն.
 • Միայն ՀՀ դրամով բանկային ավանդների դեպքում երաշխավորված ավանդի չափը տասնվեց միլիոն հայկական դրամ է,
 • Միայն արտարժութային բանկային ավանդների դեպքում երաշխավորված ավանդի չափը յոթ միլիոն հայկական դրամ է,
 • ՀՀ դրամով և արտարժույթով բանկային ավանդների դեպքում,եթե դրամային բանկային ավանդը մեծ է յոթ միլիոն հայկական դրամից, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային բանկային ավանդը՝ մինչև տասնվեց միլիոն հայկական դրամով,
 • ՀՀ դրամով և արտարժույթով բանկային ավանդների դեպքում, եթե դրամային բանկային ավանդը պակաս է յոթ միլիոն հայակական դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային բանկային ավանդը՝ յոթ միլիոն դրամի և հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:

15. Ֆինանսական կազմակերպությունը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում)

16. Ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»)

17. «ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ»

18. «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է» «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am/avand

19. Ավանդատուի կողմից ավանդը ներդնելու համար պահանջվում է՝

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթը (ՀՀ քաղաքացիների համար)
 • Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:


Հաշվիչ

Ավանդային Հաշվիչ

Թարմացվել է` 29/04/2024 12:22