86 86
ENG
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Online Banking կամ Mobile Banking հեռակառավարման համակարգերով ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով 367 օր և ավելի ժամկետով ներդրված ավանդների համար կգործի սահմանված տոկոսադրույքից 0.25 նիշով բարձր տոկոսադրույք:

Բանկը ֆիզիկական անձ հաճախորդներից <<ԴԱՍԱԿԱՆ>> ժամկետային ավանդը ներգրավում է ներքոնշյալ պայմաններով`
ՀՀ Դրամ
 
Punct
նվազագույն 100,000 ՀՀ դրամ
Ներգրավման ժամկետ  20-ից -29օր  30-ից - 90 օր   91-ից -182 օր  183 ից- 274 օր  275 ից - 366 օր  367 ից - 545 օր  546 ից - 728 օր
Տոկոսագումարի վճարումը ամսական
տարեկան տոկոսադրույք - 5.30% 6.25% 7.25% 8.00% 9.00% 9.25%
տոկոսային եկամտաբերություն - 5.43% 6.43% 7.50% 8.30% 9.38% 9.65%
Տոկոսագումարի վճարումը եռամսյակային
տարեկան տոկոսադրույք - - - 7.35% 8.10% 9.10% 9.35%
տոկոսային եկամտաբերություն - - - 7.56% 8.35% 9.42% 9.68%
Տոկոսագումարի վճարումը ժամկետի վերջում
տարեկան տոկոսադրույք 3.00% 5.50% 6.50% 7.75% 8.50% 9.25% 9.50%
տոկոսային եկամտաբերություն 3.04% 5.62% 6.61% 7.82% 8.50% 9.05% 9.09%
ԱՄՆ դոլար
Punct
նվազագույն 200 ԱՄՆ դոլար, առավելագույնը մինչև 50,000 ԱՄՆ դոլար
Տոկոսագումարի վճարումը ամսական
Ներգրավման ժամկետ  20-ից -29օր  30-ից - 90 օր   91-ից -182 օր  183 ից- 274 օր  275 ից - 366 օր  367 ից - 545 օր  546 ից - 728 օր
տարեկան տոկոսադրույք - 0.90% 1.90% 2.80% 3.50% 4.10% 4.30%
տոկոսային եկամտաբերություն - 0.90% 1.92% 2.84% 3.56% 4.18% 4.39%
Տոկոսագումարի վճարումը եռամսյակային
տարեկան տոկոսադրույք - - - 2.85% 3.55% 4.15% 4.35%
տոկոսային եկամտաբերություն - - - 2.88% 3.60% 4.22% 4.42%
Տոկոսագումարի վճարումը ժամկետի վերջում
տարեկան տոկոսադրույք - 1.00% 2.00% 3.00% 3.70% 4.3% 4.50%
տոկոսային եկամտաբերություն - 1.00% 2.01% 3.01% 3.75% 4.21% 4.40%
50, 000 ԱՄՆ դոլար և ավելի գումարով ավանդի ընդունումը պայմանագրային
 ԵՎՐՈ 
Punct
 նվազագույն 200 ԵՎՐՈ, առավելագույնը մինչև 50,000 ԵՎՐՈ
Տոկոսագումարի վճարումը ամսական
Ներգրավման ժամկետ  20-ից -29օր  30-ից - 90 օր   91-ից -182 օր  183 ից- 274 օր  275 ից - 366 օր  367 ից - 545 օր  546 ից - 728 օր
տարեկան տոկոսադրույք - - 0.20% 0.90% 1.30% 2.10% 2.30%
տոկոսային եկամտաբերություն - - 0.20% 0.90% 1.31% 2.12% 2.32%
Տոկոսագումարի վճարումը եռամսյակային
տարեկան տոկոսադրույք - - - 0.95% 1.35% 2.15% 2.35%
տոկոսային եկամտաբերություն - - - 0.95% 1.36% 2.17% 2.37%
Տոկոսագումարի վճարումը ժամկետի վերջում
տարեկան տոկոսադրույք - - 0.25% 1.00% 1.50% 2.25% 2.50%
տոկոսային եկամտաբերություն - - 0.25% 1.00% 1.50% 2.24% 2.47%
50, 000 ԵՎՐՈ և ավելի գումարով ավանդի ընդունումը պայմանագրային
   ՌԴ ռուբլի 
Punct
                                                                          ՌԴ ռուբլի
նվազագույն 10,000 ՌԴ ռուբլի, առավելագույնը մինչև 3,000,000 ՌԴ ռուբլի
Ներգրավման ժամկետ  20-ից -29օր  30-ից - 90 օր   91-ից -182 օր  183 ից- 274 օր  275 ից - 366 օր  367 ից - 545 օր  546 ից - 728 օր
Տոկոսագումարի վճարումը ամսական
տարեկան տոկոսադրույք - 3.00% 4.00% 4.75% 5.00% 5.50% 5.75%
տոկոսային եկամտաբերություն   3.04% 4.07% 4.85% 5.12% 5.64% 5.90%
Տոկոսագումարի վճարումը եռամսյակային
տարեկան տոկոսադրույք - - - 4.85% 5.10% 5.60% 5.85%
տոկոսային եկամտաբերություն - - - 4.94% 5.20% 5.72% 5.98%
Տոկոսագումարի վճարումը ժամկետի վերջում
տարեկան տոկոսադրույք - 3.25% 4.25% 5.00% 5.25% 5.75% 6.00%
տոկոսային եկամտաբերություն - 3.29% 4.30% 5.03% 5.25% 5.67% 5.83%
3,000,000 ՌԴ ռուբլի և ավելի գումարով ավանդի ընդունումը պայմանգրային տարին ընդունելով 365 օր, նահանջ տարվա համար 366 օր
Բանկն առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ ներդրողին (ավանդատուին) տրամադրում է իր ավանդային հաշվի վերաբերյալ քաղվածք ավանդային պայմանագրով սահմանված եղանակով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել, բացի այդ ավանդատուի կողմից պահանջ ներկայացնելու դեպքում 5-օրյա ժամկետում տրամադրել հաշվի քաղվածք բանկի հայտարարած Սակագներով ներկայացված է ստորև
   Քաղվածքների տրամադրոմ
Punct
Քաղվածքների տրամադրոմ
Ֆիզիկական անձ ԱՆՎՃԱՐ
Իրավաբանական անձ. Ա/Ձ
մինչև 1 ամիս ԱՆՎՃԱՐ
1ամսից մինչև 3 ամիս 1,500 ՀՀ դրամ
3 ամսից մինչև 1 տարի 2,500 ՀՀ դրամ
1 տարուց ավել 5,000 ՀՀ դրամ
Տեղեկանքների տրամադրում
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց  5,000 ՀՀ դրամ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ավանդի ներգրավման ծառայություն բանկի <<Ռոսիա-1>> և <<Արարատյան>> մասնաճյուղերը չեն մատուցում:  


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

-Ավանդի ներգրավման ծառայություն բանկի <<Ռոսիա-1>> և <<Արարատյան>> մասնաճյուղերը չեն մատուցում:

-Ավանդը կարող է ներդրվել նաև Online Banking կամ Mobile Banking հեռակառավարման համակարգերով (սպասարկման պայմանների ու կարգի մանրամասները ներկայացված են  / համակարգերի տեղեկատվական ամփոփագրում):

Ավանդների տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետըևալ հղմամբ

Ելնելով ավանդի ծավալից ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ ավանդատուներին նվիրում է անվճար պլաստիկ քարտ`

ա/ ArCa classic տեսակի քարտ ցանկացած ծավալի դեպքում:
բ/ 300 000 ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթից բարձր`  Master Card Standard, Master Card Gold, VISA Classic, VISA Gold տեսակի պլաստիկ քարտեր:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ  ԴՈՒՔ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՅՔՈՒՄ

Թարմացվել է`
Պահանջներ
 1. Դասական ավանդի տեսակը՝ ժամկետային:
 2. Հաշվեգրված տոկոսագումարը չի կապիտալացվում և վճարվում է ավանդատուին ամսական, եռամսյակային պարբերականությամբ կամ ավանդային պայամանագրի ժամկետի վերջում:
 3. Տոկոսագումարը հաշվարկվում է ներդրված ավանդի գումարի մնացորդի վրա:
 4. Ավանդի տոկոսները հաշվարկվում են Ավանդը Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև այն Ավանդատուին վերադարձնելու նախորդ օրը:
 5. Ավանդը կամ դրա մի մասը մինչև Ավանդի վերադարձման ժամկետը լրանալը պահանջվելու դեպքում՝ համապատասխանաբար Ավանդի կամ պահանջվող մասի դիմաց պայմանգրով սահմանված տոկոսների փոխարեն հաշվարկվում են տոկոսներ՝ տարեկան 0 % տոկոսադրույքի չափով, իսկ եթե արդեն Ավանդատուին վճարվել են տոկոսները, ապա վճարված տոկոսագումարի չափով Ավանդը համարվում է վերադարձված:
 6. Եթե ավանդը կամ դրա մի մասը պահանջվել են պայամանագրի երկարաձգված ժամկետում, ապա նախորդ ժամկետ(ներ)ի համար վճարվում է ավանդի պայմանագրով սահմանված տոկոսագումարը, իսկ տվյալ ժամկետի համար ավանդի կամ այդ մասի դիմաց հաշվարկվում և վճարվում է տոկոսագումարը պայմանագրի համապատասխան:
 7. Ավանդի տոկոսները Ավանդատուի կողմից չստանալու դեպքում՝ դրանց վրա տոկոսներ չեն հավելագրվում:
 8. Ավանդի վերադարձման ժամկետը լրանալու օրը Ավանդը չպահանջվելու դեպքում (եթե Ավանդի վերադարձման այլ ժամկետ չի սահմանվել Կողմերի համաձայնությամբ), Ավանդի վերադարձման ժամկետը Ավանդատուի ընտրությամբ կարող է ինքնաբերաբար երկարաձգվել նախորդ ժամկետով (շարունակաբար, բայց ոչ ավել երեք անգամից) և Ավանդի դիմաց կհաշվարկվեն տոկոսներ տվյալ ավանդատեսակի համար երկարաձգման օրվա դրությամբ Բանկի սահմանած տոկոսների չափով: Եթե տվյալ ավանդատեսակի գործողությունը Բանկի կողմից դադադարեցվել է, ապա Ավանդի վերադարձման ժամկետը ինքնաբերաբար չի երկարաձգվում և մինչև Ավանդի փաստացի պահանջվելը Ավանդի դիմաց հաշվարկվում են տոկոսներ Բանկում գործող բանկային հաշիվներին առկա դրամական միջոցների համար Բանկի սահմանած տոկոսների չափով:
 9. Ավանդատուն կարող է ավելացնել Ավանդին լրացուցիչ գումարներ (որոնց նկատմամբ հաշվարկվում են պայմանագրով սահմանվող տոկոսները) հետևյալ դեպքերում`
  - Ավանդը 274 օր և ավելի ժամկետում վերադարձնելու պայմանով ներդրվելու (այդ ժամկետով երկարաձգվելու) դեպքում` միայն Ավանդի վերադարձման (երկարաձգված) ժամկետին նախորդող մինչև 180-րդ օրը և ոչ ավել ներդրման (երկարաձգման) պահին Ավանդի մնացորդային գումարի չափից:
  - Ավանդը 274 օրից պակաս ժամկետում վերադարձնելու պայմանով ներդրվելու դեպքում՝ Ավանդին գումարներ չեն կարող ավելացվել, իսկ նման պայմանով երկարաձգվելու դեպքում` գումարներ կարող են ավելացվել միայն երկարաձգման օրը և ոչ ավել Ավանդի մնացորդային գումարի չափից:
 10. Բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել պայմանագրում նշված տոկոսները՝ Ավանդը վերադարձվելու պայմանով Պայմանագրով սահմանված ժամկետում:
 11. Եթե Ավանդի վերադարձման ժամկետը լրանալուց Ավանդը չի պահանջվել և Ավանդի վերադարձման ժամկետը չի երկարաձգվել, ապա մինչև Ավանդի փաստացի պահանջվելը Ավանդի դիմաց հաշվարկվում են տոկոսներ Բանկում գործող բանկային հաշիվներին առկա դրամական միջոցների համար Բանկի սահմանած տոկոսների չափով:
 12. Երրորդ անձանց կողմից ավանդը չի կարող համալրվել:

13.1.Այլ անձանց կողմից ավանդատուի ավանդը օգտագործելու կամ տնօրինելու լիազորությունները ընդունվում են, եթե լիազորությունը տրվել է նոտարով վավերացված լիազորագրով կամ բանկում անձամբ ավանդատուի կողմից՝ բանկի աշխատակցի ներկայությամբ և հաստատումով ձևակերպված և ստորագրված՝ գրավոր լիազորագրով:

 1. Պայմանագրից բխող վեճերի առաջացման դեպքում ավանդատուն գրավոր դիմում է բանկին և 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ավանդատուին տրվում է դիմումի վերաբերյալ պատասխան: Պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում ավանդատուն իրավունք ունի դիմել դատարան կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարին օրենքով սահմանված կարգով:
 2. Վճարվող տոկոսագումարը ենթակա է հարկման «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափով:
 3. Ավանդը ներդրվում է նվազագույնը 20 և առավելագույնը 728 օր ժամկետով:
 4. Ավանդները երաշխավորվում են «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձաայն.
 • Միայն ՀՀ դրամով բանկային ավանդների դեպքում երաշխավորված ավանդի չափը տասնվեց միլիոն հայկական դրամ է,
 • Միայն արտարժութային բանկային ավանդների դեպքում երաշխավորված ավանդի չափը յոթ միլիոն հայկական դրամ է,
 • ՀՀ դրամով և արտարժույթով բանկային ավանդների դեպքում,եթե դրամային բանկային ավանդը մեծ է յոթ միլիոն հայակական դրամից, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային բանկային ավանդը՝ մինչև տասնվեց միլիոն հայկական դրամով,
 • ՀՀ դրամով և արտարժույթով բանկային ավանդների դեպքում, եթե դրամային բանկային ավանդը պակաս է յոթ միլիոն հայակական դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդը ամբողջությամբ և արտարժութային բանկային ավանդը՝ յոթ միլիոն դրամի և հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:
 1. ֆինանսական կազմակերպությունը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում)
 2. ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»)
 3. «ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ»
 4. «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է» «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` https://www.fininfo.am/compare-deposit
 5. Ավանդատուի կողմից ավանդը ներդնելու համար պահանջվում է՝
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթը (ՀՀ քաղաքացիների համար)
 • Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:
Հաշվիչ

Ավանդային Հաշվիչ

Թարմացվել է` 26/10/2021 10:23