Գործող տոկոսադրույք

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն ֆիզիկական անձանցից ընդունում է ՙՙԴասական՚՚  ավանդներ հետևյալ  ժամկետներով, արժույթներով և պայմաններով.

                                                          Դասական
                                                            ՀՀ դրամ
Ներգրավման ժամկետ  20-ից -29օր 30-ից - 90 օր 91-ից -182 օր 183 ից- 274 օր  275 ից - 366 օր  367 ից - 545 օր  546 ից - 728 օր
                                              Տոկոսագումարի վճարումը ամսական
տարեկան տոկոսադրույք      - 5.3% 6.25% 7% 7.75% 8.75% 9.25%
տոկոսային եկամտաբերություն      - 5.43% 6.43% 7.23% 8.03% 9.11% 9.65%
                                            Տոկոսագումարի վճարումը եռամսյակային
տարեկան տոկոսադրույք - - - 7.1% 7.85% 8.85% 9.35%
տոկոսային եկամտաբերություն - - - 7.29% 8.08% 9.15% 9.68%
                                            Տոկոսագումարի վճարումը ժամկետի վերջում
տարեկան տոկոսադրույք 3% 5.5% 6.5% 7.5% 8.25% 9% 9.5%
տոկոսային եկամտաբերություն

3.04%

5.62% 6.61% 7.57% 8.25% 8.81% 9.09%

 

                                                                     Դասական
                                                          ԱՄՆ դոլար /մինչև 50,000 /
Ներգրավման ժամկետ  20-ից -29օր 30-ից - 90 օր 91-ից -182 օր 183 ից- 274 օր  275 ից - 366 օր  367 ից - 545 օր  546 ից - 728 օր
                                              Տոկոսագումարի վճարումը ամսական
տարեկան տոկոսադրույք      - 0.9% 1.9% 2.8% 3.5% 4.1% 4.3%
տոկոսային եկամտաբերություն      - 0.9% 1.92% 2.84% 3.56% 4.18% 4.39%
                                            Տոկոսագումարի վճարումը եռամսյակային
տարեկան տոկոսադրույք    -    -     - 2.85% 3.55% 4.15% 4.35%
տոկոսային եկամտաբերություն   -    -     - 2.88% 3.60% 4.22% 4.42%
                                            Տոկոսագումարի վճարումը ժամկետի վերջում
տարեկան տոկոսադրույք        - 1% 2% 3% 3.7% 4.3% 4.5%
տոկոսային եկամտաբերություն


   -

1% 2.01% 3.01% 3.75% 4.21% 4.4%

 

                                                                     Դասական
                                                         Եվրո /մինչև 50,000 /
Ներգրավման ժամկետ  20-ից -29օր 30-ից - 90 օր 91-ից -182 օր 183 ից- 274 օր  275 ից - 366 օր  367 ից - 545 օր  546 ից - 728 օր
                                              Տոկոսագումարի վճարումը ամսական
տարեկան տոկոսադրույք      -     - 0.2% 0.9% 1.3% 2.1% 2.3%
տոկոսային եկամտաբերություն      -     - 0.2% 0.9% 1.31% 2.12% 2.32%
                                            Տոկոսագումարի վճարումը եռամսյակային
տարեկան տոկոսադրույք    -    -     - 0.95% 1.35% 2.15% 2.35%
տոկոսային եկամտաբերություն   -    -     - 0.95% 1.36% 2.17% 2.37%
                                            Տոկոսագումարի վճարումը ժամկետի վերջում
տարեկան տոկոսադրույք          -    - 0.25% 1.00% 1.50% 2.25% 2.5%
տոկոսային եկամտաբերություն


     -

    - 0.25% 1.00% 1.50% 2.24% 2.47%

 

                                                         Դասական
                                                           ՌԴ ռուբլի
Ներգրավման ժամկետ  20-ից -29օր 30-ից - 90 օր 91-ից -182 օր 183 ից- 274 օր  275 ից - 366 օր  367 ից - 545 օր  546 ից - 728 օր
                                              Տոկոսագումարի վճարումը ամսական
տարեկան տոկոսադրույք      - 3.75% 4.75% 5.5% 5.75% 6.25% 6.50%
տոկոսային եկամտաբերություն      - 3.82% 4.85% 5.64% 5.9% 6.43%

6.70%

                                            Տոկոսագումարի վճարումը եռամսյակային
տարեկան տոկոսադրույք    -    -    - 5.60% 5.85% 6.35% 6.60%
տոկոսային եկամտաբերություն    -    -       - 5. 72% 5.98% 6.50% 6.77%
                                            Տոկոսագումարի վճարումը ժամկետի վերջում
տարեկան տոկոսադրույք     - 4% 5% 5.75% 6% 6.5% 6.75%
տոկոսային եկամտաբերություն

    - 

4.06% 5.06% 5.79% 6% 6.4% 6.54%
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ժամկետային ավանդի դիմաց վճարվող տոկոսագումարները ենթակա են հարկման`  համաձայն <<Եկամտային հարկի մասին>> ՀՀ օրենքի:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=deposit

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՔ ԴՈՒՔ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ www.aeb.am :
Բանկն առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ հաճախորդին տրամադրում է վերջինիս նախընտրած լեզվով իր ավանդի (բանկային/քարտային հաշվի) վերաբերյալ սահմանված ձևի քաղվածք ավանդային պայմանագրով սահմանված եղանակով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել:

Բանկի կողմից հաճախորդներին տրամադրվող քաղվածքները նվազագույնը պետք է ներառեն «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ով)  սահմանված տարրերը՝ համաձայն բնութագրերի:

ՈՒշադրությունԴուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսկան կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասնաելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Պահանջներ

1. Ներդրված ժամկետային ավանդի դիմաց սահմանված տոկոսի չափը Բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով,

2. Տոկոսագումարների վճարման պարբերականությունը սահմանվում է Ժամկետային ավանդի պայմանագրով` ամսական,եռամսյակային և ժամկետի վերջում,

3. Ներգրավված ավանդների դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարները վճարվում են բացառապես ՀՀ դրամով` անկախ ներդրված ավանդի արժույթից: Ընդ որում, արտարժույթով ներդրված ավանդների դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարները ՀՀ դրամի են փոխարկվում վճարման օրը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված` արժութային շուկայում ձևավորված համապատասխան արժույթի միջին փոխարժեքով: Ներգրավված ավանդների դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարները ըստ ավանդատուի ցանկության վճարվում են կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակներով,

4. Ավանդատուի կողմից ավանդը կամ դրա մի մասը ժամկետային ավանդի պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում ժամկետային ավանդի պայմանագրով սահմանված տոկոսների փոխարեն ավանդի կամ այդ մասի դիմաց հաշվարկվում և վճարվում են տոկոսագումարներ բանկում ցպահանջ ավանդի համար տվյալ պահին սահմանված տոկոսների չափով, իսկ եթե արդեն վճարվել են ժամկետային ավանդի պայմանագրով սահմանված տոկոսները, ապա ցպահանջ ավանդի տոկոսի չափից ավելի հաշվարկված և ավանդատուին վճարված գումարի չափով ավանդը համարվում է վերադարձված: Ընդ որում, ավանդատուի կողմից ավանդի մի մասը ժամկետային ավանդի պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում ժամկետային ավանդի պայմանագրով սահմանված տոկոսների հաշվարկը շարունակվում է մնացորդային գումարի վրա,

5. Եթե ավանդը կամ դրա մի մասը պահանջվել են ժամկետային ավանդի պայմանագրի երկարաձգված ժամկետում, ապա նախորդ ժամկետի(ների) համար վճարվում են ավանդի պայմանագրով սահմանված տոկոսները, իսկ տվյալ ժամկետի համար ավանդի կամ այդ մասի դիմաց հաշվարկվում և վճարվում են տոկոսագումարներ վերը նշված պարբերության համաձայն,

6. Ժամկետային ավանդի պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո ավանդը ավանդատուի կողմից չպահանջելու դեպքում պայմանագիրը ավանդատուի ընտրությամբ համարվում է երկարաձգված.

1. նույն ժամկետով (այդ թվում՝ շարունակաբար յուրաքանչյուր երկարաձգված ժամկետի ավարտից հետո՝ առավելագույնը երեք անգամ) երկարաձգման պահին բանկում գործող պայմաններով, կամ

2. ցպահանջ ավանդների համար Բանկում գործող պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ ժամկետային ավանդի պայմանագրով,

7. Ավանդի տոկոսագումարները ժամկետային ավանդի պայմանագրով սահմանված ժամկետներում ավանդատուի կողմից չստանալու դեպքում դրանց վրա տոկոսներ չեն հավելագրվում,

8. Ավանդը 274 օր և ավելի ժամկետով ներդնելու կամ երկարաձգելու դեպքերում` Ավանդը կարող է համալրվել միայն Ավանդի վերադարձման (երկարաձգված) ժամկետին նախորդող մինչև 180-րդ օրը և ներդրման (երկարաձգման) պահին Ավանդի գումարը չգերազանցող գումարի չափով: Համալրվող Ավանդի դիմաց հաշվարկվում են սկզբնական Ավանդի դիմաց նախատեսվող տոկոսներն ու պայմանները:

Ավանդը 274 օրից պակաս ժամկետով ներդնելու դեպքում` Ավանդին գումարներ չեն կարող ավելացվել: Այս պայմանով Ավանդը երկարաձգելու դեպքում` այն կարող է համալրվել միայն երկարաձգման օրը և Ավանդի գումարը չգերազանցող գումարի չափով: Ավանդը համալրելուց հետո Ավանդի մի մասի վաղաժամկետ վերադարձման պահանջի դեպքում` առաջնահերթ վերադարձվում են սկբնական Ավանդին համալրած վերջին գումարները, իսկ դրանց համար տոկոսները հաշվարկվում են ցպահանջ ավանդի համար սահմանված չափով՝ Ավանդը համալրելուն հաջորդող օրվանից մինչև վաղաժամկետ վերադարձնելու նախորդ օրը:

Պահանջվող փաստաթղթեր՝

Անձը հաստատող փաստաթուղթ,

  • Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթը (ՀՀ քաղաքացիների համար):
  • Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:

Հաշվիչ
Ավանդային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 07/05/2020 17:04