Գործող տոկոսադրույք

 Կամավոր կուտակային ավանդը երկարաժամկետ, ապահով և շահավետ ներդրում կատարելու լավ հնարավորություն է, որը հնարավորություն է տալիս տարվա մեջ չորս անգամ կատարել ավանդային գումարի կապիտալացում, որն էլ ավելի է մեծացնում Ձեր գումարը:

Կամավոր կուտակային ավանդ
Արժույթ Անվանական % Եկամտաբերություն
ՀՀ դրամ 8.75% 9.04%
ԱՄՆ դոլար 3.50% 3.55%

Ավանդը ներդրվում է 5 տարի ժամկետով և ժամկետի ավարտին ավանդատուի կողմից ետ չպահանջվելու դեպքում համարվում է երկարաձգված նույն ժամկետով, (առավելագույնը 20 տարի ժամկետով) բանկում տվյալ պահին տվյալ ավանդատեսակի համար գործող պայմաններով:[br]

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ժամկետային ավանդի դիմաց վճարվող տոկոսագումարները ենթակա են հարկման`  համաձայն <<Եկամտային հարկի մասին>> ՀՀ օրենքի:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=deposit

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՔ ԴՈՒՔ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ www.aeb.am :
Բանկն առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ հաճախորդին տրամադրում է վերջինիս նախընտրած լեզվով իր ավանդի (բանկային/քարտային հաշվի) վերաբերյալ սահմանված ձևի քաղվածք ավանդային պայմանագրով սահմանված եղանակով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել:

Բանկի կողմից հաճախորդներին տրամադրվող քաղվածքները նվազագույնը պետք է ներառեն «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ով)  սահմանված տարրերը՝ համաձայն բնութագրերի:

 

 

Պահանջներ
 1. Կամավոր Կուտակային ավանդը (այսուհետ՝ Ավանդ) կարող է ներդնել յուրաքանչյուր չափահաս անձ,
 2. Ավանդի պարբերական համալրման գումարը հավասար է ավանդային հաշվին առաջին անգամ մուտքագրվող գումարին, որի նվազագույն մեծությունը 20,000 ՀՀ դրամ կամ 50 ԱՄՆ դոլար է, իսկ առավելագույն մեծության սահմանափակում չկա,
 3. Ավանդը ներդնելու հաջորդ ամսվանից սկսած մինչև Ավանդը վերադարձնելու նախորդ ամիսը Ավանդին պետք է ավելացվի Ավանդի չափով հաստատուն գումար , ամսական կտրվածքով` մեկ տարվա ընթացքում ոչ պակաս՝ 7 ամիս (սույն տոկոսը չի հաշվարկվում, եթե մեկ տարվա ընթացքում Ավանդին չի ավելացվել հաստատուն գումար 5 /հինգ/ անգամից ավելի):
 4. Ավանդի պարբերական համալրման գումարը ավանդի գործողության ժամկետի ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ:
 5. Ավանդի համալրման պարբերականությունը՝ ամսական: Ընդ որում, Ավանդի առաջին մուտքի ամսվան հաջորդող ամսվանից սկսած, յուրաքանչյուր ամիս` մինչև տվյալ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ավանդատուն պետք է կատարի ավանդի հերթական համալրումը:
 6. Ավանդի գործողության ժամանակահատվածի որևէ տարվա ընթացքում (հաշվարկված ավանդի առաջին մուտքի օրվանից) ավանդի համալրման՝ 4-րդ կետով սահմանված պայմանների 6 անգամ խախտման դեպքում ավանդային պայմանագիրը խզվում է:
 7. Հաշվեգրված տոկոսագումարները կապիտալացվում են եռամսյակային պարբերականությամբ՝ յուրաքանչյուր տարվա հունվարի, ապրիլի, հուլիսի և հոկտեմբերի 10-ին, և տոկոսագումարները վճարվում են ժամկետի վերջում:
  1. Արտարժույթով արտահայտված տոկոսները վճարվում են ՀՀ դրամով, տոկոսների վճարման օրվան նախորդող օրը ՀՀ արժութային շուկայում ձևավորված արտարժույթի միջին փոխարժեքով,
 8. Ավանդը կամ դրա մի մասը պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ վերադարձնելու ավանդատուի պահանջի դեպքում՝ Ավանդը ետ պահանջելու օրվանից ավանդային պայմանագիրը խզվում է, իսկ Ավանդի ամբողջ գումարի համար տոկոսները հաշվարկվում են՝ ավանդի գործողության ժամանակահատվածի 5-ին պատիկ (5, 10, 15, 20) տարիների համար՝ այդ ժամկետների դեպքում նախատեսված տոկոսադրույքով, իսկ մնացած ժամանակահատվածի համար՝ բանկում ցպահանջ ավանդների համար սահմանված տոկոսադրույքով,
 9. Եթե Ավանդը կամ դրա մի մասը ետ են պահանջվել պայմանագրի երկարաձգված ժամկետում, ապա ետ պահանջելու օրվանից ավանդային պայմանագիրը խզվում է, իսկ Ավանդի ամբողջ գումարի համար տոկոսները հաշվարկվում են՝ ավանդի գործողության ժամանակահատվածի (ներառյալ երկարաձգված ժամանակահատվածը) 5-ին պատիկ (5, 10, 15, 20) տարիների համար՝ այդ ժամկետների դեպքում նախատեսված տոկոսադրույքով, իսկ մնացած ժամանակահատվածի համար՝ բանկում ցպահանջ ավանդների համար սահմանված տոկոսադրույքով,
 10. Բանկն իրավունք ունի փոփոխել ցպահանջ ավանդների դիմաց վճարվող տոկոսների չափը,
 11. Բանկն առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ ներդրողին (ավանդատուին) տրամադրում է իր ավանդային հաշվի վերաբերյալ քաղվածք ավանդային պայմանագրով սահմանված եղանակով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել, բացի այդ ավանդատուի կողմից պահանջ ներկայացնելու դեպքում 5-օրյա ժամկետում տրամադրում է հաշվի քաղվածք բանկի հայտարարած Սակագներով,
 12. Ավանդային հաշվի սպասարկման և վարման համար Բանկի կողմից կարող է գանձվել սակագին՝ հաշվին գումարի մնացորդի վրա տոկոսի կամ հաստատուն գումարի տեսքով, որոնց չափը և հաշվարկման մեթոդը Բանկն իրավունք ունի փոփոխել,
 13. Հիմք ընդունելով Բանկի և հաճախորդի միջև երկարատև համագործակցությունը, հաճախորդի գործարքների ծավալները և այլ հիմնավոր պատճառներ` Բանկի կողմից կարող են կիրառվել այլ սակագներ և դրույթներ, որոնք սահմանվում են այլ փաստաթղթերով և (կամ) լրացուցիչ կնքվող պայմանագրերով, համաձայնագրերով,
 14. Այլ անձանց կողմից ավանդատուի ավանդը օգտագործելու կամ տնօրինելու լիազորությունները ընդունվում են, եթե լիազորությունը տրվել է նոտարով վավերացված լիազորագրով կամ բանկում անձամբ ավանդատուի կողմից՝ բանկի աշխատակցի ներկայությամբ և հաստատումով ձևակերպված և ստորագրված՝ գրավոր լիազորագրով,
 15. Պայմանագրից բխող վեճերի առաջացման դեպքում ավանդատուն գրավոր դիմում է բանկին և 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ավանդատուին տրվում է դիմումի վերաբերյալ պատասխան,
 16. Պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում ավանդատուն իրավունք ունի դիմել դատարան կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարին` օրենքով սահմանված կարգով:

Ավանդի վճարվող տոկոսները ենթակա են հարկման «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափով:
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը՝

Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթը (ՀՀ քաղաքացիների համար):
Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:

Հաշվիչ
Ավանդային Հաշվիչ
յուրաքանչյուր
֊րդ օրը
յուրաքանչյուրամսվա
֊ին
Թարմացվել է` 18/11/2019 17:00