86 86
ENG

Իրավական ակտեր

ՀՀ օրենքներ և իրավական ակտեր
Բանկային գործունեությունը կարգավորող հիմնական օրենքներ
PunctԿենտրոնական բանկի մասին ՀՀ օրենք
PunctԲանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենք
PunctԲանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին ՀՀ օրենք
PunctԲանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք
PunctՖիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին ՀՀ օրենք
PunctՍպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենք
PunctԲանկային ավանդների ներգրավման մասին ՀՀ օրենք
PunctԲնակարանային հիփոթեքային կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենք
ԿԲ Կանոնակարգեր և նորմատիվ այլ իրավական ակտեր
PunctԿանոնակարգ 1 «Բանկային գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
PunctԿանոնակարգ 2 «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները»
PunctԿանոնակարգ 3 «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» 
PunctԿանոնակարգ 4 «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմաններ»
PunctԿանոնակարգ 8/01 «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ»
PunctԿանոնակարգ 8/02  «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը»
PunctԿանոնակարգ 8/03 «Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը»
PunctԿանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ»
PunctԿանոնակարգ 8/05 «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները»
PunctԿանոնակարգ 8/06 «Երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոններ»
PunctԿանոնակարգ 9 «Հայաստանի Հանրապետության դրամանիշերի վճարունակության, հնամաշության հատկանիշները: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները»
PunctԿանոնակարգ 20/01 «Ֆինանսական խմբերի ճանաչման և ֆինանսական խումբ որակումը դադարեցնելու, ֆինանսական խմբերի կազմում փոփոխությունների կատարման, ֆինանսական խմբերի պատասխանատու անձանց նշանակման կարգը, ֆինանսական խմբերի տեսակները»
PunctԿանոնակարգ 20/02 «Ֆինանսական խմբերի տնտեսական նորմատիվների սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, հաշվարկին մասնակցող տարրերի կազմը և հաշվարկման պարբերականությունը»
PunctԿանոնակարգ 20/03 «Ֆինանսական խմբերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները և դրանց ներկայացման հաճախականությունը»
PunctԿանոնակարգ 20/04 «Ֆինանսական խմբերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները»
Punct<<Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների ֆինանսական ակտիվների դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգ>>
Punct«Բանկերի կողմից ավանդների և ավանդատուների վերաբերյալ տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգի վարման, տվյալների պահպանման, երաշխավորված ավանդների հատուցման ենթակա գումարների հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին տրամադրման կարգ» 
Punct«Բանկերի կողմից օրենքով սահմանված գործառնությունների պատվիրակման համար Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության տրամադրման կարգ»
Punct«Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի ձևը, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացման կարգը և հաճախականությունը»
Punct«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի ցուցանիշների ամփոփ գնահատականի (ՔԱՄԵԼՍ) հաշվարկման, հաստատման կարգ»
Punct«Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների բացման և վարման կարգ»
Punct«ֆինանսական կազմակերպությունում ղեկավար լինելու, ղեկավարին գրանցումից հանելու կամ նշանակալից մասնակցություն, այլ մասնակցություն ձեռք բերելու, նշանակալից մասնակցությունը դադարեցնելու ուղեցույց»
Punct«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան»
Punct«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի կիրառման հրահանգ»
Punct «Բանկերի կապիտալի համարժեքության նորմատիվի սահմանաչափից բարձր շեմերի սահմանման և հաշվարկման կարգ»
Միջազգային ստանդարտներ
ISO/IEC 27001:2013.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգեր Պահանջներ:
Բանկի կանոնադրությունը
Թարմացվել է` 23/05/2024 15:48