Պայմաններ
 
Վարկի նպատակը
Առողջության ապահովագրություն
հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում, 
ուսման վարձի վճարում, 
հանգստի ապահովում ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում
    
Վարկի տեսակը 
Սպառողական
    
Վարկի արժույթը  
ՀՀ դրամ
   
Վարկի գումարը
Վարկային գծերը տրամադրվում են առավելագույնը սոցիալական փաթեթի տարեկան ամբողջ գումարի և  Հաշվին սոցիալական փաթեթի առաջին գումարի փոխանցման օրվանից հետո Հաշվին փոխանցված սոցիալական փաթեթի գումարների, Հաշվից պարտադիր փոխանցման ենթակա գումարների, Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարագրի հիման վրա կատարվող վճարների, մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը հաշվարկվող տոկոսների տարբերության գումարի չափով: Վարկի նվազագույն գումարը՝ 10.000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 60.000 ՀՀ դրամ
   
 Տարեկան տոկոսադրույքը
21 %  
   
Փաստացի տոկոսադրույքը
23.15-23.21%:  
   
Վարկի ժամկետը 
Հաշվին ընթացիկ տարվա սոցիալական փաթեթի առաջին գումարի փոխանցման օրվանից հաշված մինչև 11 ամիս
 
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
   
Մարումների հաճախականությունը և մարման կարգը
Մարումները կատարվում են սոցիալական փաթեթի ամենամսյա կատարվող փոխանցումների հաշվին, Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային)  
   
Կոմիսիոն վճար  
Չի սահմանվում  
   
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխավոր գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից  
   
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 3 աշխատանքային օր
   
Տույժեր
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):  
 
Քաղվածքի տրամադրում  
Անվճար  
  Ուշադրություն
Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:  
Տոկոսները հաշվարկվում են վարկի մնացորդի նկատմամբ: 
Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից, կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն: 
Վարկ ստանալու համար դիմելիս Բանկը Ձեզ տրամադրում է սպառողական վարկի էական պայմանների  անհատական թերթիկ, որում ներկայացված է Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները: 
<<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=consumer&credtype=other 
Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակներում մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագներին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ՝ https://aeb.am/media/2020/04/3717.pdf
Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպքւթյան հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլէկետրոնային եղանակով։Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն։
Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տեկեսագումարների և մայր գումարների մարումները։
Վարկային պարտավորությունների չկատարման և գրավի հաշվին վարկային պարտավորությւնները մարելու դեպքում՝ գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պարտավորությունների մարում վարկառուի և/կամ երաշխավորի (ների) այլ գույքի հաշվին
Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում  վարկատուն մինչև 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյորո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը։ Դուք իրավունք ունեք վարկայն բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը։
Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ։
Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել բանկի ինտերնետային կայքում՝ www.aeb.am
Բանկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել բանկի կողմից։ Անվանական տոկոսադրույքի փոփոխման վերաբերյալ  տեղեկատվություն կարող եք ստանալ www.aeb.am հասցեում։
Հիշեցնում ենք, որ արտարժույթով տրամադրվող վարկերի փոխարժեքի փոոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
Սոցիալական փաթեթի մեջ ընդգրկված կազմակերպության աշխատակիցներ և անձինք
Դրական որոշման հիմքերը
Դրական վարկային պատմություն (առկայության դեպքում),
Ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատություն
Բացասական որոշման հիմքերը
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը  
 
PunctԴիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ
Punct Անձնագրերի պատճեններ
Punct Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ
PunctԿանխավճարի փոխանցման հաշիվ կամ տեղեկանք, որտեղ արտացոլված են ծառայությունը մատուցող կազմակերպության վավերապայմանները և ծառայությունը ստացողի (հաճախորդի) տվյալները (անուն, ազգանուն, բնակության վայր, քաղաքացիություն, անձնագրի տվյալներ (սերիա, համար, վավերականության ժամկետ, ում կողմից է տրված), ծառայության տեսակը և փոխանցման նպատակը
Punct Հաշիվ-ապրանքագիր
Punct Հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման ծառայությունից օգտվելու դեպքում նաև <<Ազգային հիփոթեքային ընկերություն>> ՓԲԸ կողմից սահմանված վերաֆինանսավորվող հիփոթեքային վարկերի ընդհանուր պայմանների համապատասխանության մասին տեղեկանք
Punct Ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր
Թարմացվել է`
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 28/08/2020 10:11