Թափուր աշխատատեղեր
 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 12.09.2019թթ
 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 12.09.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ 
Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Ռիսկերի կառավարման բնագավառում աշատանքի առնվազն 1 տարվա փորձ  
 Պարտականություններ 
-  Բանկի բյուջեի վերլուծություն ռիսկայնության տեսանկյունից
-  Բանկի ռիսկերի կառավարման համակարգի մշակում, ներդրում և կատարելագործում
-  Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման համակարգի և տնտեսամաթեմատիկական մոդելների մշակում, ներդրում և կատարելագործում
-  Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման ընթացակարգերը կանոնակարգող փաստաթղթերի մշակում և կատարելագործում
-  Բանկի կառավարման մարմիններին ներկայացվող՝ վարկային, տոկոսադրույքի փոփոխման, արտարժութային, իրացվելիության, գործառնական և այլ ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ամփոփում
 
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
-  Հավանականությունների տեսություն
-  Էկոնոմետրիկա
-  Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
-  Ֆինանսներ և բանկային գործ
-  Ռիսկերի կառավարում
-  Բանկային օրենսդրություն
-  Մակրոտնտեսագիտություն
-  Միկրոտնտեսագիտություն
-  Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն և նախաձեռնողական
-  Ճկունություն
   Տեխնիկական հմտություններ
1. MS Excel, MS Word, MS Access
2. Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS, MatLab
3. VBA
4. C#, Microsoft SQL /գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն/
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ /գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ/ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)    
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 12.09.2019թթ
 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 12.09.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ 
Գլխավոր մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Պարտականություններ
-  Ռիսկերի  գնահատման և կառավարման մոդելների պարբերական հաշվարկների իրականացում
-  Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման ընթացակարգերը կանոնակարգող փաստաթղթերի մշակում, ռիսկերի կառավարման ընթացակարգերի պահանջների պահպանման նկատմամբ հսկողություն
-  Բանկի գործունեությունը կանոնակարգող նորմատիվ ակտերի նախագծերի, գործող նորմատիվ ակտերում նախատեսվող փոփոխությունների վերլուծություն
-  Վարկային, տոկոսադրույքի փոփոխման, արտարժութային, իրացվելիության, գործառնական և այլ ռիսկերի  գնահատման և կառավարման տնտեսամաթեմատիկական մոդելների մշակում
-  Վարկառուների վարկունակության գնահատում
-  Բանկի կառավարման մարմիններին ներկայացվող՝ վարկային, տոկոսադրույքի փոփոխման, արտարժութային, իրացվելիության, գործառնական և այլ ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում
 
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
-  Հավանականությունների տեսություն
-  Էկոնոմետրիկա
-  Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
-  Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն և նախաձեռնողական
-  Ճկունություն
Ներքոնշյալ գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն -  Ֆինանսներ և բանկային գործ
-  Ռիսկերի կառավարում
-  Բանկային օրենսդրություն
-  Մակրոտնտեսագիտություն
-  Միկրոտնտեսագիտություն
   Տեխնիկական հմտություններ
MS Excel, MS Word
Ներքոնշյալ գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն
-  Տվյալների բազաների հետ աշխատանք, օր՝. Access 
-  Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS, MatLab
-  VBA ծրագրավորման լեզու
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ /գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ/ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ բանկի մասնաճյուղերում/ 
Վերջնաժամկետ՝ 05.09.2019թթ
Ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ բանկի մասնաճյուղերում 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 05.09.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ բանկի մասնաճյուղերում
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Սպասարկման հմտություն
-  Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-  Նախաձեռնողական
-  Ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Աշխատակազմի Քարտուղարությունում օգնական-գործավարուհի
Վերջնաժամկետ՝ 26.08.2019թթ
Աշխատակազմի Քարտուղարությունում օգնական-գործավարուհի
Դիմել
Note
Մինչև՝ 26.08.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Աշխատակազմի Քարտուղարությունում օգնական-գործավարուհի
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն  կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
   -  Պարտաճանաչություն
-  Օրինապահություն և հուսալիություն
                                      -  Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
                                  -  Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
-  Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
-  Թիմում աշխատելու ունակություն
-  Ճկունություն
-  Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-  Բանկի Քարտուղարության բաժնի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում:
-  Ղեկավարների աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների      կատարում:
-  Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն:
 
 Աշխատատեղի նպատակը 
   -  Բանկի Քարտուղարության բաժնի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում:
-  Ղեկավարների աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների կատարում:
-  Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն:
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 07.09.2019թթ
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 07.09.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Սպասարկման հմտություն
-  Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-  Նախաձեռնողական
-  Ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
Վերջնաժամկետ՝ 07.09.2019թթ
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 07.09.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Սպասարկման հմտություն
-  Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-  Նախաձեռնողական
-  Ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)      
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 13/08/2019 12:39