Ընդհանուր տեղեկատվություն

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ՏԵՍԱԿԸ

ԿՈՄԻՍԻՈՆ   ՎՃԱՐ

 

Առանց հաշիվ բացելու կանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումների /վճարումներիսպասարկում 3

 

ա/ մինչև 100 000  դրամ

200 ՀՀ դրամ

 

բ/ 100 001-ից 500 000  դրամ

500 ՀՀ դրամ

 

գ/ 500 001-ից 1 000 000  դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

 

դ/ 1 000 001-ից 3 000 000  դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

 

ե/ 3 000 001-ից 5 000 000  դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

 

զ/ 5 000 001 և ավելի  դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

 

է/ ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ համակարգում

Անվճար

 

Արտարժույթով ներբանկային փոխանցումներ /վճարումներ/3

 

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ համակարգում

Անվճար

 

ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ արժույթներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում

 

 

ա/ մինչև 20,000 ԱՄՆ դոլար կամ 20,000 Եվրո

5000 դրամ

 

բ/ 20,001 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո

10 000 դրամ

 

Կատարված փոխանցումների9  պայմանների փոփոխումչեղյալացում12

 

Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալացվել, եթե գումարի շահառուն  (ստացողը) հրաժարվի փոխանցված գումարը ետ վերադարձնելուց

 

ա/ ՀՀ դրամ10

2 000 դրամ

 

բ/ ՌԴ ռուբլի

5 000 դրամ

 

գ/ ԵՎՐՈ

35 000 դրամ13

 

դ/ ԱՄՆ դոլար և այլ արտարժույթ

30 000 դրամ

 

ե/ Արտարժույթով ներբանկային   (ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ համակարգում) փոխանցումների պայմանների փոփոխում և/կամ չեղյալացում

1 000 դրամ

 

զ/ Ստացված գումարների ետ փոխանցում՝ համաձայն ներքին իրավական ակտերի

0.2% min 10 000 դրամ

 

Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային չպարզված գումարների hետ վերադարձ թղթակից բանկերին11

 

ՌԴ ռուբլի

0.1% min 5 000 դրամ

 

ԵՎՐՈ

 

 

ա/ մինչև 300.00 ԵՎՐՈ 

5000 դրամ

 

բ/300.01 և ավելի ԵՎՐՈ

0.2%, min 10000 դրամ

 

ԱՄՆ դոլար

 

 

ա/ մինչև 300.00 ԱՄՆ դոլար 

5000 դրամ

 

բ/300.01 և ավելի ԱՄՆ դոլար

0.2%, min 10000 դրամ

 

 Այլ արտարժույթ

0.2%, min 10000 դրամ

 

Հաճախորդի դիմումի հիման վրա թղթակից բանկերից իրենց օգտին ստացված արտարժութային գումարների ետ վերադարձ թղթակից բանկերին11

 

ա/ ՌԴ ռուբլի

0.1% min 5 000 դրամ

 

բ/ ԵՎՐՈ

0.2% min 5 000 դրամ

 

գ/ ԱՄՆ դոլար և այլ արտարժույթ

0.2% min 5 000 դրամ

 

Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային գումարների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

 

SHA" և "BEN" տարբերակով ստացված գումարներից գանձվող կոմիսիոն վճարը

 

 

Մինչև 1000 ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և այլ արտարժույթ

1 500 դրամ

 

1001-ից մինչև 5000 ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և այլ արտարժույթ

2 500 դրամ

 

5001 ԱՄՆ դոլարից, ԵՎՐՈ-ից և այլ արտարժույթից ավելին

5 000 դրամ

1

ա/ ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս փոխանցումները կատարվում են ոչ ուշ քան հաջորդ բանկային օրը:

բ/ ՀՀ տարածքում փոխանցումների դեպքում` պայմանների փոփոխումը և/կամ չեղյալացումը իրականացվում է 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում (բացառությամբ պետական և տեղական բյուջե կատարված վճարումների): Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալացվել, եթե գումարի շահառուն  (ստացողը) հրաժարվի փոխանցված գումարը ետ վերադարձնելուց:

2

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ համակարգում հաճախորդների բանկային հաշիվներից ՀՀ տարածքում անկանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումների կատարման ժամանակ առանց հաճախորդի կողմից  վճարման հանձնարարականի ներկայացման, կատարված յուրաքանչյուր փոխանցման համար գանձվում է 100 ՀՀ դրամ սակագին (բացառությամբ տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման համար, սոցիալական փաթեթի և պետական աջակցության հաշիվների սպասարկման նպատակով և ժամկետային ավանդների ներգրավման համար կազմված վճարման հանձնարարականների):

3

1/Վճարումն ընդունող տարածքային ստորաբաժանումում (մասնաճյուղ կամ ՀՍՎ) գործող վարկային

հաշիվներին այլ անձանց կողմից կատարվող վճարումներն, ինչպես նաև ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ

համակարգում սպասարկվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հաշիվներին որպես վարձավճար վճարվող կանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումները իրականացվում են անվճար:                                                       

2/ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի համաձայն ստեղծված Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին որպես հաշմանդամ զինծառայողնին և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրամադրված հատուցում վճարվող կանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցուները իրականացվում են անվճար:

4

Տարանցիկ հաշվով իրականացվելիք արտարժութային փոխանցումների դիմաց բացի ներկայացված սակագնից` գանձվում է լրացուցիչ 3000 ՀՀ դրամ:

9

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ թղթակցային հաշիվներից ելքագրված փոխանցումներ:                                                 

10

Կոմունալ վճարների, ինչպես նաև ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ԲԲԸ-ի վարկառուների կողմից ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ -ում գործող վարկերի մարումներին ուղղված փոխանցումների հետ կապված տվյալների փոփոխություններն` անվճար:                                                                 

11

Գանձվում է ետ փոխանցվող գումարից:  BANK OF GEORGIA, TBILISI, GEORGIA  ստացված արտարժույթային չպարզված գումարների ետ վերադարձի համար տվյալ սակագինը չի գործում:         

12

Եթե փոխանցումը ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ-ից դուրս չի եկել, ապա պայմանների փոփոխման/ չեղյալացման սակագինը չի գանձվում:                                  

13

Լրացուցիչ կարող է գանձվել տվյալ ծառայության դիմաց երրորդ բանկի կողմից գանձված միջնորդավճարը 

Թղթակցային հաշիվներ
Flag BG No title
No title
tesing
No title
No requisite
Թարմացվել է` 05/05/2018 14:45