Սակագին

Հաշվի բացում և ընթացիկ սպասարկում

Հաշվի բացում1

Ֆիզիկական անձանց համար

 5,000 ՀՀ դրամ

Իրավաբանական անձանց համար (այդ թվում անհատ ձեռնարկատերերի)

 10,000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ հաշիվների բացում

 3,000 ՀՀ դրամ

Հաշվի սպասարկում, փակում

 0

Հաշվով գործարքներ չիրականացված հաշվի սպասարկում2

Չեն կատարվել գործարքներ 365-ից 730 օր

 10,000 ՀՀ դրամ

Չեն կատարվել գործարքներ 731-օրից մինչև 1095 օր

 15,000 ՀՀ դրամ

Չեն կատարվել գործարքներ 1096 օր և ավելի

 20,000 ՀՀ դրամ ամսական

Հաշվից քաղվածքներիվճարային փաստաթղթերի, SWIFT 

հաղորդագրությունների պատճենների և/կամ կրկնօրինակների,

այլ տեղեկությունների և տեղեկանքներիտրամադրում՝ Ըստ վաղեմության ժամկետների4

Մինչև 1 ամիս կատարված գործարքների համար5

 0 ՀՀ դրամ

Վճարային փաստաթղթերի, SWIFTհաղորդագրությունների պատճենների և/կամ կրկնօրինակների,այլ տեղեկությունների և տեղեկանքների տրամադրում

 1,000 ՀՀ դրամ դրամ ամսական

1-ից մինչև 3 ամիս կատարված գործարքների համար

 1,500 ՀՀ դրամ

3-ից մինչև 1 տարի կատարված գործարքների համար

 2,500 ՀՀ դրամ

1 տարուց ավել կատարված գործարքների համար

 5,000 ՀՀ դրամ

Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող տեղեկանքներ

 5,000 ՀՀ դրամ

Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի վճարված տոկոսագումարների գծով

ՀՀ ՊԵԿ ներկայացվող եռամսյակային տեղեկանքներ⁴

 1000 ՀՀ դրամ

Հաշվի տնօրինման հանձնարարական5

 5,000 ՀՀ դրամ ամսական

Կոմունալ վարձավճարների գծով

 0

Հաշվի տնօրինում “AEB Home Bank” համակարգով7

Սարքի ակտիվացման  վճարը չգանձելու դեպքում

 3,000 ՀՀ դրամ ամսական

Սարքի ակտիվացման վճարը գանձելու դեպքում7բ

 1,000 ՀՀ դրամ ամսական

Դրամական չեկային գրքույկների տրամադրում7

 5,000 ՀՀ դրամ

Հաշիվների վերաբերյալ աուդիտորական հարցումների պատասխան

 15,000 ՀՀ դրամ

Հաճախորդի կողմից կատարված գործառնությունների մասին հարցումներ9

ՀՀ դրամ, ՌԴ ռուբլի

 3,000 ՀՀ դրամ

Այլ արտարժույթ

 30,000 ՀՀ դրամ

VIP սրահում

VIP սրահում հաճախորդների սպասարկում10

 20,000 ՀՀ դրամ ամսական

Դեպո հաշիվ

Դեպո հաշիվների սպասարկում

 5000 ՀՀ դրամ

Դեպո հանձնարարականի կատարում

 1,000 ՀՀ դրամ

Լիազորագրի տրամադրում

Ֆիզիկական անձանց կողմից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում բանկային հաշվի, քարտային հաշվի, ժամկետային ավանդի,վարկային հաշիվների,

պահատեղերի սպասարկման համար լիազորագրի տրամադրում11

 3,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ պետական ռեգիստրից էլեկտրոնային հարցում*

 3,000 ՀՀ դրամ/ յուրաքանչյուր հարցման համար/

 
 Հաճախորդի կողմից ծանուցման եղանակը SMS-ով ընտրելու դեպքում 1sms-ի արժեքը,/Գործարքների
տեղեկացում SMS-ով,1-sms
 
ա/իրավաբանական անձանց համար /այդ թվում ԱՁ/ 10 ՀՀ դրամ
բ/ ֆիզ. անձանց համար 20 ՀՀ դրամ /յուրաքանչյուր հարցման համար

*Սակագինը ներառում է ԱԱՀ-ն:

1. ա/ Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակառու հանդիսացող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների, պետական, պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային և հասարակական կազմակերպությունների, ՙԷսքրոու՚ հաշիվների, առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների, սոցիալական փաթեթի հաշիվների, պետականաջակցությանհաշիվների, ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ԲԲԸ համակարգում ԱՍԿ-ների սպասարկման նպատակով բացվող հաշիվների համարª անվճար:

բ/ Լրացուցիչ հաշվի բացման սակագինը գանձվում է հաշիվ ունեցող հաճաղորդի (ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական) կողմիցնոր հաշվի /հաշիվների/ բացման համար յուրաքանչյուր անգամ դիմում ներկայացնելուց:

գ/ Հաշվի բացումª

* այլ երկրների /ոչ ՀՀ/ անձնագիր ներկայացրած ֆիզիկական անձանց համար` 30 000 ՀՀ դրամ,

* ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար` 50 000 ՀՀ դրամ:

2. ա/ 365 օրից, 731 օրից և 1096 օրից ավել գործառնություն չիրականացված հաշվի մնացորդը համապատասխանաբար 10 000 ՀՀ դրամին, 15 000 ՀՀ դրամին և 20 000 ՀՀ դրամին և/կամ համարժեք արտարժույթին հավասարվելուն և/կամ պակաս լինելուն պես` գանձելով միջնորդավճարը, ավտոմատ կերպով փակվում է տվյալ հաշիվը և դադարեցվում է հետագա ամիսների սպասարկման միջնորդավճարների գանձումը:

բ/ Սույն սակագինը տարածվում է այն քարտային հաշիվների վրա, որոնց քարտի ժամկետը լրացել է, քարտը չի վերաթողարկվել և քարտի ժամկետին նախորդող 365 և ավելի օրվա ընթացքում հաշվով գործարքներ չեն իրականացվել:

գ/ ույն սակագինը չի տարածվում օրենքով սահմանված կարգով լուծարային գործընթացում գտնվող հաշվետերերի հաշիվների, կալանքի տակ գտնվող բանկային հաշիվների և ցպահանջ անցած ժամկետային ավանդների վրա:

3. ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ԲԲԸ-ում առնվազն 15 բանկային օր 3 000 000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարի ժամկետային ավանդ ունեցող ֆիզիկական, նախորդ ամսում բանկային և/կամ ժամկետային ավանդի հաշվի միջին մնացորդը 10 000 000 ՀՀ դրամը (կամ համարժեք արտարժույթը) գերազանցող իրավաբանական կամ վերջիններիս տնօրեն հանդիսացող ֆիզիկական անձանց, ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ աշխատակիցների, ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ համակարգում ուսումնա-արտադրական պրակտիկա անցած ուսանողներին պրակտիկային վերաբերվող տեղեկանքների, սոցիալական փաթեթի ևպետականաջակցությանհաշիվների սպասարկման նպատակով տրամադրվող տեղեկանքների համար` անվճար:

4. ա/ Յուրաքանչյուր գործարքից հետո, հաշվից քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի պատճեի և (կամ) կրկնօրինակի տրամադրման, ինչպես նաև մինչև մեկ տարի լրանալը ՙHome bank՚ համակարգով կատարված գործարքներից փաստաթղթերի կրկնօրինակի տրամադրման համար` անվճար: բ/ Մեկ տարուց ավելի ՙHome bank՚ համակարգով կատարված գործարքների փաստաթղթերի կրկնօրինակի տրամադրման համար գանձվում է 1000 դրամ սակագին:

գ/ Պետական աջակցության հաշվից քաղվածքների տրամադրումըª անվճար:

5. Մինչև մեկ ամիս կատարված գործարքների համար քաղվածքների տրամադրումը անվճար կարող է տրամադրվել մինչև հաջորդող ամսվա 10-րդ բանկային օրը ներառյալ:

6. ա/ԱՍԿ-ների,սոցիալական փաթեթի հաշիվների սպասարկման նպատակով, Մանկական ավանդի և <<Կամավորկուտակայինավանդի>> համալրմաննպատակով՝ անվճար: բ/Հաշվի տնօրինման հանձնարարականի կատարումից սակագին չի գանձվում, եթե հանձնարարականը կատարվել է 10 օրացուցային օրվա ընթացքում: գ/Հաշվի տնօրինման հանձնարարականի ընթացիկ կատարման համար գանձվում է սակագին, եթե տվյալ ամսում հանձնարարականի կատարում է տեղի ունեցել:

7 ա/ Յուրաքանչյուր էլեկտրոնային ստորագրության կրիչի համար (մինչև հաշվետու ամսվա 25 տրամադրման դեպքում վճարը գանձվում է նույն ամսվա ընթացքում մեկ ամսվա համար, իսկ հաշվետու ամսվա 25-ին կամ ավելի ուշ տրամադրման դեպքում` հաջորդ ամսվա ընթացքում մեկ ամսվահամար): բ/ Սարքի ակտիվացման վճարը իրավաբանական (անհատ ձեռնարկատերերի) և ֆիզիկական անձանց համար կազմում է 15 000 ՀՀ դրամ, որը գանձվում է յուրաքանչյուր սարքը տրամադրելիս:

գ/ Էլեկտրոնային ստորագրության կրիչի հանձման դեպքում հաշվետու ամսվա համար չի գանձվում սակագին, եթե էլեկտրոնային ստորագրության կրիչը հանձնվել է բանկին մինչև հաշվետու ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը:

8. ա/Գանձապետարանների սպասարկման նպատակով անվճար:

բ/ ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲ Ընկերությունում սպասարկվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից կանխիկ դրամական միջոցների ելքը դրամարկղի ելքի օրդերով իրականացնելու դեպքում գանձվում է 500 ՀՀ դրամ սակագին:

9. ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ պատասխանատվություն չի կրում թղթակից բանկի կողմից պատասխան չստանալու համար:

10.Բացառությամբ այն հաճախորդների որոնք համապատասխանում են ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ԲԲԸ-ի կողմից ընդունված ՙVIP՚ չափանիշներին:

11. Բացառությամբ կենսաթոշակ ստանալու նպատակով բացված հաշիվների, Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վարկի մարման նպատակով տրված լիազորագրերի և պայմանագրով նախատեսված այլ դեպքերի:

12. Հաճախորդների հաշիվներից միջոցների կանխիկացման միջնորդավճարը հաշվարկելիս, հիմք է ընդունվում միջոցների կանխիկացման օրվան նախորդող 182 օրվա ընթացքում հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված և կանխիկ ելքագրված գումարների հանրագումարների տարբերությունը (սույն սակագինը չի տարածվում մանկական ավանդների, ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ժամկետային ավանդների և դրանց դիմաց հաշվեգրված տոկոսների վրա): Բանկի կողմից տրամադրված վարկերը, (բացառությամբ ոսկյա իրերի և դրամական միջոցների գրավադրմամբ վարկերի, ինչպես նաև բանկի աշխատակիցներին աշխատավարձից մարման պայմանով տրամադրված վարկերի, որոնց համար կանխիկացման սակագին չի գանձվում) համարվում են հաճախորդի հաշվին մուտքագրված անկանխիկ միջոցներ:

13. ա/ Սույն սակագինը չի տարածվում մանկական ավանդների, բանկային ցպահանջ ավանդային հաշիվներին վճարված տոկոսագումարների, ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսների, ոսկյա իրերի, դրամական միջոցների գրավադրմամբ տրամադրվող վարկերի, բանկի աշխատակիցներին աշխատավարձի ապահովմամբ տրամադրված վարկերի, ինչպես նաև ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ-ի կողմից տեղադրված POS տերմինալներով իրականացված գործարքներից առաջացած անկախիկ միջոցների կանխիկացման վրա:

բ/ ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ԲԲԸ Արցախ մասնաճյուղի կողմից ֆիզիկական անձանց անուններով ՀՀ դրամով փողանցվող գումարների համար անվճար:

գ/ սույն սակագինը չի տարածվում իրաբանական անձ հանդիսացող հաճաղորդների կողմից բանկի համապատասխան բազայի միջոցով տվյալ օրվա ընթացքում վճարված կոմունալ վճարների նպատակով կանխիկացվող գումարների վրա:

դ/ Բարեգործական կազմակերպությունների համար անվճար:

 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձը հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը
PunctԱնձը հաստատող փաստաթուղթ,
PunctՍոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար),
PunctԱնհատ ձեռնարկատիրոջ վկայականը /բնօրինակը և պատճենը/ և կնիքը /առկայության դեպքում/ (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
PunctՀարկային կոդ (բնօրինակ և 1 պատճեն) (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
PunctԼուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշիվ բացելու դեպքում բանկ ներկայացող լուծարային (անվճարունակության գործով) կառավարիչը ներկայացնում է նաև լուծարման և իր նշանակման վերաբերյալ համապատասխան իրավասու մարմնի որոշումը,
PunctՀաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում լիազորագիր՝ վավերացված նոտարի կողմից:
       
Թարմացվել է`
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 12/11/2019 10:43