Սակագին

ՀՀ դրամով միջոցների դիմաց

 ա)0-ից 20,000,000 ՀՀ դրամ

0%

 բ) 20,000,001-ից 50,000,000ՀՀ դրամ

1%

 գ)50,000,001-ից ավել

2%

 

Տոկոսները հաշվարկվում են հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկային և/կամ ցպահանջ հաշվում առկա դրամական միջոցների միջին օրական կտրվածքով և վճարվում են հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին աշխատանքային օրը: Ընդորում. 
1. Եթե բանկային և/կամ ցպահանջ հաշիվը բացվել է և/կամ հաշվին միջոցները գոյացել են հաշվետու ամսվա ընթացքում` ապա միջին օրական տոկոսների հաշվարկն իրականացվում է հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի հաշվարկով 
2. Եթե հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկային և/կամ ցպահանջ հաշիվը փակվել է` ապա այդ ամսվա համար տոկոսներ չեն վճարվում:

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձը հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը
 
Punct Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
Punct Սոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար),
Punct  Անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայականը /բնօրինակը և պատճենը/ և կնիքը /առկայության դեպքում/ (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
Punct  Հարկային կոդ (բնօրինակ և 1 պատճեն) (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
Punct Լուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշիվ բացելու դեպքում բանկ ներկայացող լուծարային (անվճարունակության գործով) կառավարիչը ներկայացնում է նաև լուծարման և իր նշանակման վերաբերյալ համապատասխան իրավասու մարմնի որոշումը,
Punct Հաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում լիազորագիր` վավերացված նոտարի կողմից:
Թարմացվել է`
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 29/07/2019 12:07