86 86
ENG
Սակագին
1. ՀՀ Դրամով2
1.1 Առանց հաշիվ բացելու կանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումների /վճարումների/ սպասարկում 3  
ա/ մինչև 100 000  դրամ 200 ՀՀ դրամ
բ/ 100 001-ից 500 000  դրամ 500 ՀՀ դրամ
գ/ 500 001-ից 1 000 000  դրամ  1,000 ՀՀ դրամ
դ/ 1 000 001-ից 3 000 000  դրամ 1,500 ՀՀ դրամ
ե/ 3 000 001-ից 5 000 000  դրամ 3,000 ՀՀ դրամ
զ/ 5 000 001 և ավելի  դրամ 5,000 ՀՀ դրամ
է/ ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ԲԲԸ համակարգում Անվճար
1.2 Արտարժույթով ներբանկային փոխանցումներ /վճարումներ/ Անվճար
1.3 Ներբանկային փոխանցումներ /ՀԷԲ փոխանցումներ գաղտնաբառով/   0.6% min 200 դրամ
1.4 ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ԲԲԸ ապառիկ վարկերի 1000 ՀՀ դրամը գերազանցող կանխիկ վճարումների իրականացում 300 ՀՀ դրամ
2. ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ արժույթներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
ա/ մինչև 20,000 ԱՄՆ դոլար կամ 20,000 Եվրո 5000 դրամ
բ/ 20,001 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո 10 000 դրամ

գ/դեպոնացման նպատակով «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ԲԲԸ և «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ» կողմից թողարկված դոլարային պարտատոմսերի մարման արդյունքում առաջացած գումարների փոխանցումների դեպքում 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից թողարկված դոլարային պարտատոմսերի  գծով  ԱՄՆ  դոլարով վճարվող տոկոսների և մարման արդյունքում առաջացած գումարների փոխանցումների դեպքում 

անվճար
3. Կատարված փոխանցումների4 պայմանների փոփոխում, չեղյալացում
Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալացվել, եթե գումարի շահառուն  (ստացողը) հրաժարվի փոխանցված գումարը ետ վերադարձնելուց
ա/ ՀՀ դրամ  2 000 դրամ
բ/ ներբանկային   («ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե ԲԲԸ համակարգում) փոխանցումների պայմանների փոփոխում և/կամ չեղյալացում անվճար

*Սակագինը ներառում է ԱԱՀ-ն

1.ա/ ՀՀ տարածքում փոխանցումները կատարվում են ոչ ուշ, քան հաջորդ բանկային օրը:
բ/ ՀՀ տարածքում փոխանցումների դեպքում` պայմանների փոփոխումը և/կամ չեղյալացումը իրականացվում է 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում (բացառությամբ պետական և տեղական բյուջե կատարված վճարումների): Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալացվել, եթե գումարի շահառուն  (ստացողը) հրաժարվի փոխանցված գումարը ետ վերադարձնելուց:
2 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե ԲԲԸ համակարգում հաճախորդների բանկային հաշիվներից ՀՀ տարածքում անկանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումների կատարման ժամանակ առանց հաճախորդի կողմից վճարման հանձնարարականի ներկայացման, կատարված յուրաքանչյուր փոխանցման համար գանձվում է 100 ՀՀ դրամ սակագին (բացառությամբ տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման համար, սոցիալական փաթեթի և պետական աջակցության հաշիվների սպասարկման նպատակով և ժամկետային ավանդների ներգրավման համար վճարման հանձնարարականների):
3 ՀՀ պաշտպանության  ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի համաձայն ստեղծված Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի նվիրաբերությունների թիվ 103008661003 հաշվին և դրոշմանիշային վճարների թիվ 900005001186 հաշվին   կանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումները իրականացվում են անվճար:
4.«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե ԲԲԸ թղթակցային հաշիվներից ելքագրված փոխանցումներ:
Եթե փոխանցումը «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե ԲԲԸ-ից դուրս չի եկել, ապա պայմանների փոփոխման/ չեղյալացման սակագինը չի գանձվում:

Թարմացվել է` 07/05/2021 12:55