86 86
ENG
Սակագին
1. ՀՀ Դրամով [2]
1.1 Առանց հաշիվ բացելու կանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումների /վճարումների/ սպասարկում [3]  
ա/ մինչև 100 000  դրամ 200 ՀՀ դրամ
բ/ 100 001-ից 250 000  դրամ 500 ՀՀ դրամ
գ/ 250 001-ից 500 000  դրամ 1000 ՀՀ դրամ
դ/ 500 001-ից 1 000 000  դրամ  1,500 ՀՀ դրամ
ե/ 1 000 001-ից 3 000 000  դրամ 3,000 ՀՀ դրամ
զ/ 3 000 001-ից 5 000 000  դրամ 5,000 ՀՀ դրամ
է/ 5 000 001 և ավելի  դրամ 7,000 ՀՀ դրամ
ը/ ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ԲԲԸ համակարգում Անվճար
1.2 Արտարժույթով ներբանկային փոխանցումներ /վճարումներ/ Անվճար
1.3 Ներբանկային փոխանցումներ /ՀԷԲ փոխանցումներ գաղտնաբառով/   0.6% min 200 դրամ
1.4 ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ԲԲԸ ապառիկ վարկերի 1000 ՀՀ դրամը գերազանցող կանխիկ վճարումների իրականացում 300 ՀՀ դրամ
2. ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ արժույթներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
ա/ մինչև 20,000 ԱՄՆ դոլար կամ 20,000 Եվրո 5000 դրամ
բ/ 20,001 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո 10 000 դրամ

գ/դեպոնացման նպատակով ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ և «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ» կողմից թողարկված դոլարային պարտատոմսերի մարման արդյունքում առաջացած գումարների փոխանցումների դեպքում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից թողարկված դոլարային պարտատոմսերի  գծով  ԱՄՆ  դոլարով վճարվող տոկոսների և մարման արդյունքում առաջացած գումարների փոխանցումների դեպքում 

անվճար
3. Կատարված փոխանցումների [4] պայմանների փոփոխում, չեղյալացում
Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալացվել, եթե գումարի շահառուն  (ստացողը) հրաժարվի փոխանցված գումարը ետ վերադարձնելուց
ա/ ՀՀ դրամ  2 000 դրամ
բ/ ներբանկային   («ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե ԲԲԸ համակարգում) փոխանցումների պայմանների փոփոխում և/կամ չեղյալացում անվճար

1.ա/ ՀՀ տարածքում փոխանցումները կատարվում են ոչ ուշ, քան հաջորդ բանկային օրը:

բ/ ՀՀ տարածքում փոխանցումների դեպքում` պայմանների փոփոխումը և/կամ չեղյալացումը իրականացվում է 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում (բացառությամբ պետական և տեղական բյուջե կատարված վճարումների): Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալացվել, եթե գումարի շահառուն (ստացողը) հրաժարվի փոխանցված գումարը ետ վերադարձնելուց:

2 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համակարգում հաճախորդների բանկային հաշիվներից ՀՀ տարածքում անկանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումների կատարման ժամանակ առանց հաճախորդի կողմից վճարման հանձնարարականի ներկայացման, կատարված յուրաքանչյուր փոխանցման համար գանձվում է 100 ՀՀ դրամ սակագին (բացառությամբ տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման համար, սոցիալական փաթեթի և պետական աջակցության հաշիվների սպասարկման նպատակով և ժամկետային ավանդների ներգրավման համար վճարման հանձնարարականների):

3 ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի համաձայն ստեղծված Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի նվիրաբերությունների թիվ 103008661003 հաշվին և դրոշմանիշային վճարների թիվ 900005001186 հաշվին կանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումները իրականացվում են անվճար:

4.«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ թղթակցային հաշիվներից ելքագրված փոխանցումներ: Եթե փոխանցումը «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ից դուրս չի եկել, ապա պայմանների փոփոխման/ չեղյալացման սակագինը չի գանձվում

 

Ծառայության նախորդ մեկ տարվա սակագներին և պայմաններին (տեղեկատվական ամփոփագրերին) կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով հետևյալ հղմամբ

Թարմացվել է` 17/07/2023 09:44