86 86
ENG
Սակագին

1. Բանկային հաշվի  բացում1

 

ա/ Ֆիզիկական անձանց համար

 5 000 դրամ

բ/ Իրավաբանական անձանց համար (այդ թվում անհատ ձեռնարկատերերի)

 10 000 դրամ

գ/Լրացուցիչ հաշիվների բացում

3 000 դրամ

2. Հաշվի սպասարկում,  փակում

0

3. Հաշվով գործարքներ չիրականացված հաշվի սպասարկում2

 

ա/ չեն կատարվել գործարքներ 365- ից 730 օր

10 000 դրամ ամսական

բ/ չեն կատարվել գործարքներ 731- օրից մինչև 1095 օր

15 000 դրամ ամսական

գ/ չեն կատարվել գործարքներ 1096 օր և ավելի

20  000 դրամ ամսական

4. Հաշվից քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի, SWIFT հաղորդագրությունների 4.2 պատճեների և/կամ կրկնօրինակների,  այլ տեղեկությունների և տեղեկանքների4.1 տրամադրում՝ Ըստ վաղեմության ժամկետների5

4.1 Ֆիզիկական անձանց համար

 

ա/քաղվածքների տրամադրում ա, մինչև 1 ամիս կատարված վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում6

0

բ/ 1 ամսից ավել կատարված գործարքների վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում*

1000 դրամ

գ/ SWIFT հաղորդագրությունների պատճենների և/կամ կրկնօրինակների տրամադրում*

1000 դրամ

4.2 Իրավաբանական անձանց,ԱՁ-ի համար

 

ա/ Մինչև 1 ամիս կատարված գործարքների համար

 

1. Վճարային փաստաթղթերի, հաշվից քաղվածքների տրամադրում6

0

2. SWIFT հաղորդագրությունների պատճենների և/կամ կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների և տեղեկանքների տրամադրում*

1 000 դրամ

բ/ 1-ից մինչև 3 ամիս կատարված գործարքների համար*

1 500 դրամ

գ/ 3-ից մինչև 1 տարի կատարված գործարքների համար*

2 500 դրամ

դ/ 1 տարուց ավել կատարված գործարքների համար*

5000 դրամ

5. Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող տեղեկանքներ *

5 000 դրամ

5.1 Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի վճարված տոկոսագումարների գծով ՀՀ ՊԵԿ ներկայացվող եռամսյակային տեղեկանքներ4.1

1 000 դրամ

6. Հաճախորդի կողմից կատարված գործառնությունների մասին հարցումներ*7

 

ա/ ՀՀ դրամ, ՌԴ ռուբլի

3 000ՀՀ դրամ

բ/ Այլ արտարժույթ

30 000 ՀՀ դրամ

7. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում

 

ա/ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

0

բ/ Այլ արտարժույթ,այդ թվում քարտային հաշիվներին մուտքագրում

օրվա սահմանված տոկոսադրույքով

 

գ/  չեկերի գնման, վճարահաշվարկային համակարգերով, ավանդային հաշիվներին մուտքերի, ինչպես նաև արտարժույթի կանխիկ առք ու վաճառքի գործարքների նպատակով

0

դ/ Հաճախորդների կողմից հատուկ ընթացակարգով /համարակալված կապարակնիքներով կնքված կամ մեկանգամյա օգտագործման համարակալված պոլիէթիլենային պարկերով/ կանխիկ գումարների մուտքագրում ելնելով գումարի ծավալից

0,01% min 500 դրամ

8. Հաճախորդի հաշվին մուտքագրված կանխիկ միջոցներից` կանխիկի վճարում8

 

ա/ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

0

բ/ Այլ  արտարժույթ

օրվա սահմանված տոկոսադրույքով

9.Կանխիկ միջոցների վճարում` հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից9

 

Ֆիզիկական անձանց համար

ա/ մինչև  30 000 դրամ

500 դրամ

բ/ 30 001 դրամ և ավելի

0.5%, min 1 000 դրամ

գ/ԱՄՆ դոլար

2% min 1000 դրամ

դ/ ԵՎՐՈ

1%, min 1 000 դրամ

ե/ Այլ արտարժույթ

օրվա սահմանված տոկոսադրույքով

Իրավաբանական անձանց,ԱՁ-ի համար

ա/ մինչև  30 000 դրամ

500 դրամ

բ/ 30 001 դրամ և ավելի

0.3%, min 1 000 դրամ

գ/ԱՄՆ դոլար

2% min 1000 դրամ

դ/ ԵՎՐՈ

1%, min 1 000 դրամ

ե/ Այլ արտարժույթ

օրվա սահմանված տոկոսադրույքով

Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում10

10. Փոխանցումներ ՀՀ Դրամով

0

11.Արտարժույթով ներբանկային փոխանցումներ

0

12. ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ արժույթներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոխանցումներ

ա/ մինչև 20,000 ԱՄՆ դոլար կամ 20,000 Եվրո

5000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով անվճար

բ/ 20,001 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո

10 000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով անվճար

գ/դեպոնացման նպատակով <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ>> ԲԲԸ և «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե ԲԲԸ կողմից թողարկված դոլարային պարտատոմսերի մարման արդյունքում առաջացած գումարների փոխանցումների դեպքում

անվճար

Արտարժույթով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե ԲԲԸ համակարգից դուրս  S.W.I.F.T. փոխանցումներ11

13. ԱՄՆ դոլար

 

 

13.1 OUR  տարբերակ

0.15%, min 6 000 դրամ, max 65 000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով՝ 0.1%, min 6 000 դրամ, max 50 000 դրամ

13.2 OUR  տարբերակ-դեպի ԱՄՆ փոխանցումներ իրականացնելիս

0.15%, min 7 500 դրամ, max 65 000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով՝  0.1%, min 7 500 դրամ, max 50 000 դրամ

13.3 Երաշխավորված OUR տարբերակ                       (Guaranteed OUR)

13.1 կետում նշված սակագին + լրացուցիչ 10000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով՝ 13.1 կետի AEB Mobile հավելվածի համար նշված սակագին + լրացուցիչ 10000 դրամ

13.4  BEN տարբերակ

5 000 դրամ

14. ԵՎՐՈ

14.1 OUR տարբերակ

 

ա/ մինչև 2000.00 Եվրո

6 000 դրամ

բ/ 2000.01 և ավելի Եվրո

0.15%, min 9 000 դրամ, max 65 000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով 0.1%, min 9 000 դրամ, max 50 000 դրամ

14.2 BEN տարբերակ

5 000 դրամ

15. ՌԴ ռուբլի (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)

0.1%, min 5 000 դրամ, max 30 000 դրամ

16. Մեծբրիտանական ֆունտ (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)

0.2%, min 9 000 դրամ, max 50 000 դրամ

17.Վրացական լարիով (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)

10 000 դրամ

18. Շվեյցարական ֆրանկ  (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)

0.2%, min 25 000 դրամ, max 50 000 դրամ

19. Այլ արտարժույթ   (կատարվում է BEN տարբերակով: Առանձին դեպքերում հնարավոր է կիրառել  OUR տարբերակը` հաշվետեր հաճախորդի կողմից լրացուցիչ սակագինը հետագայում գանձելու վերաբերյալ ներկայացված համապատասխան դիմումի հիման վրա)

0.2%, min 9 000 դրամ, max 75 000 դրամ

Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային գումարների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

20."SHA" և "BEN" տարբերակով ստացված գումարներից գանձվող կոմիսիոն վճարը

 

Մինչև 1000 ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և այլ արտարժույթ

1 500 դրամ

1001-ից մինչև 5000 ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և այլ արտարժույթ

2 500 դրամ

5001 ԱՄՆ դոլարից, ԵՎՐՈ-ից և այլ արտարժույթից ավելին

5 000 դրամ

21.էսքրոու հաշիվ12

էսքրոու հաշվի  սպասարկման վարձատրություն

գործարքի գումարի 0.1% min    15 000 դրամ max 100 000 դրամ

էսքրոու հաշվի պայմանագրում պայմանների փոփոխություն

15 000 դրամ

էսքրոու հաշվի  մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույք

0%

22.Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ13

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվի տարեկան սպասարկման վարձ

5 000 դրամ

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվին նվազագույն մուտք / Հաշվով գործարքի նվազագույն չափ

1 գր

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվի  մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույք

0%

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվից փոխանցումներ "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ համակարգից դուրս

փոխանցվող մետաղի քանակության գործարքի կատարման պահի դրությամբ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքով հաշվարկված գումարի 0.1% min 15 000 դրամ

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվից փոխանցումներ "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ համակարգում

0

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվին փոխանցված գումարների մուտքագրում հաշվին 

5 000 դրամ

 

 

*Սակագինը ներառում է ԱԱՀ-ն

 

1.ա/ Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակառու հանդիսացող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների, պետական, պետական ոչ առևտրային, համայնքային ոչ առևտրային և հասարակական կազմակերպությունների, Էսքրոու, առարկայազուրկ մետաղական , սոցիալական փաթեթի, պետական աջակցության,պետական նպաստի  ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ համակարգում ԱՍԿ-ների սպասարկման նպատակով բացվող հաշիվների (այդ թվում լրացուցիչ) համար՝ անվճար:

բ/Լրացուցիչ հաշվի բացման սակագինը գանձվում է հաշիվ ունեցող հաճախորդի /ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական/ կողմից նոր հաշվի /հաշիվների/ բացման համար յուրաքանչյուր անգամ դիմում ներկայացնելուց:                                                                                                                                                                                              գ/ Հաշվի բացում.

   * այլ երկրների /ոչ ՀՀ/ անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացրած ֆիզիկական անձնաց համար՝ 30000 ՀՀ դրամ.

   * ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար՝ 50000 ՀՀ դրամ:                                                                                                             

 Սույն սակագինը չի տարածվում լրացուցիչ հաշիվներ բացելու վրա:

2.ա/ 365 օրից, 731 օրից և 1096 օրից ավել գործառնություն չիրականացված հաշվի մնացորդը համապատասխանաբար 10 000 ՀՀ դրամին, 15 000 ՀՀ դրամին և 20 000 ՀՀ դրամին և/կամ համարժեք արտարժույթին հավասարվելուն և/կամ պակաս լինելուն պես` գանձելով միջնորդավճարը, ավտոմատ կերպով փակվում է տվյալ հաշիվը, և դադարեցվում է հետագա ամիսների սպասարկման միջնորդավճարների գանձումը:

բ/ Սույն սակագինը չի տարածվում օրենքով սահմանված կարգով լուծարային գործընթացում գտնվող հաշվետերերի հաշիվների,  կալանքի տակ գտնվող բանկային հաշիվների, սոց.փաթեթի, պետ.նպաստի և պետ.աջակցության հաշիվների, ցպահանջ անցած ժամկետային ավանդների  վրա և հաճախորդների կենսաթոշակային բանկային և քարտային հաշիվների վրա:

3.ցանկացած ժամանակահատվածի համար

4. 4.1.ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ առնվազն 15 բանկային օր 3000000 ՀՀ դրամ /կամ համարժեք արտարժույթ/ և ավելի գումարի ժամկետային ավանդ ունեցող ֆիզիկական, նախորդ ամսում բանկային, քարտային և/կամ ժամկետային ավանդի հաշիվների ընդհանուր միջին մնացորդը 10000000 ՀՀ դրամը /կամ համարժեք հարտարժույթը/ գերազանցող իրավաբանական կամ վերջիններիս տնօրեն հանդիսացող ֆիզիկական անձանց, ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ աշխատակիցներին, սոցիալական փաթեթի և պետական աջակցության հաշիվների սպասարկման նպատակով տրամադրվող տեղեկանքների համար անվճար:                                                                                                                                     4.2. նույն օրվա ընթացքում կատարված SWIFT հաղորդագրությունների պատճեների  համար ՝ անվճար:

5.ա/ Յուրաքանչյուր գործարքից հետո, հաշվից քաղվածքների, վճարային փաստաթղթերի պատճեի և (կամ) կրկնօրինակի տրամադրման, ինչպես նաև մինչև մեկ տարի լրանալը  Home bank համակարգով կատարված գործարքներից փաստաթղթերի կրկնօրինակի տրամադրման համար` անվճար:                                                                                                                                                                                                                                        բ/ Մեկ տարուց ավելի Home bank համակարգով կատարված գործարքների փաստաթղթերի կրկնօրինակի տրամադրման համար  գանձվում է 1000 դրամ սակագին:                                                                                                                                                                                                                                                                     գ/ Պետական աջակցության և սոցիալական փաթեթի հաշվից քաղվածքների տրամադրումը՝ անվճար:

6.Նախորդ ամսվա ընթացքում կատարված գործարքների համար քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրումը  անվճար կարող է իրականացվել մինչև հաջորդող ամսվա  վերջին բանկային օրը ներառյալ:

7.ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ պատասխանատվություն չի կրում թղթակից բանկի կողմից պատասխան չստանալու համար:

8.Հաճախորդների հաշիվներից միջոցների կանխիկացման միջնորդավճարը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում միջոցների կանխիկացման օրվան նախորդող 182 օրվա ընթացքում հաճախորդի հաշվին  ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ  ԲԲԸ  համակարգում կանխիկ մուտքագրված և կանխիկ ելքագրված գումարների հանրագումարների տարբերությունը (սույն սակագինը չի տարածվում մանկական ավանդների, ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ժամկետային ավանդների և դրանց դիմաց հաշվեգրված տոկոսների վրա): Բանկի կողմից տրամադրված վարկերը (բացառությամբ ֆիզիկական անձանց տրամադրված ոսկյա իրերի և դրամական միջոցների գրավադրմամբ վարկերի, ինչպես նաև բանկի աշխատակիցներին ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի, Արարատինկասացիայի աշխատակիցներին աշխատավարձից մարման պայմանով տրամադրված վարկերի, որոնց համար կանխիկացման սակագին չի գանձվում) ,տերմինալների միջոցով հաշիվներին մուտքագրված միջոցները համարվում են հաճախորդի հաշվին մուտքագրված անկանխիկ միջոցներ:

 

9.ա/ Սույն սակագինը չի տարածվում մանկական ավանդների, բանկային ցպահանջ ավանդային հաշիվներին վճարված տոկոսագումարների,  ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսների, ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից թողարկված պարտատոմսերը ձեռքբերած ֆիզիկական անձ հաճախորդներից ներդրումային ծառայությունների դիմաց գանձվող միջնորդավճարների (ներառյալ բորսայական սակագները) և պարտատոմսերի հետ գործարքների արդյունքում մուտքագրված դրամական միջոցների ,  ֆիզիկական անձանց տրամադրված ոսկյա իրերի գրավադրմամբ և դրամական միջոցների գրավադրմամբ  վարկերի, բանկի աշխատակիցներին ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի և Արարատինկասացիայի աշխատակիցներին աշխատավարձի ապահովմամբ տրամադրված վարկերի, ինչպես նաև ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից տեղադրված POS տերմինալներով իրականացված գործարքներից առաջացած անկախիկ միջոցների կանխիկացման վրա:  բ/ սույն սակագինը չի տարածվում իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդների կողմից բանկի համապատասխան բազայի միջոցով տվյալ օրվա ընթացքում վճարված կոմունալ վճարների նպատակով կանխիկացվող գումարների վրա: գ/ Բարեգործական կազմակերպությունների համար անվճար:Սույն սակագինը չի տարածվում այլ արտարժույթի վրա:                                                                                                                                                        դ/ Սույն սակագինը չի տարածվում սոցիալական փաթեթի հաշիվներից և պետ.նպաստի հաշիվներին որպես նպաստ փոխանցված գումարների կանխիկացման  վրա: ե/Այն վարկատեսակների համար,որոնց տրամադրման ժամանակ նախատեսված է կանխիկացման սակագին, նվազագույն 1000 ՀՀ դրամի շեմը չկիրառել :          

10.ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ համակարգում հաճախորդների բանկային հաշիվներից ՀՀ տարածքում անկանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումների կատարման ժամանակ առանց հաճախորդի կողմից վճարման հանձնարարականի ներկայացման, կատարված յուրաքանչյուր փոխանցման համար գանձվում է 100 ՀՀ դրամ սակագին (բացառությամբ տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման համար, սոցիալական փաթեթի և պետական աջակցության հաշիվների սպասարկման նպատակով և ժամկետային ավանդների ներգրավման համար վճարման հանձնարարականների):

11.ա/ Տարանցիկ հաշվով իրականացվելիք արտարժութային փոխանցումների դիմաց բացի ներկայացված սակագնից` գանձվում է լրացուցիչ 3000 ՀՀ դրամ: բ. ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում` փոխանցվող գումարը կարող է շահառուին հասնել ամբողջությամբ կամ որոշակի նվազեցումներով: Որոշ դեպքերում կախված փոխանցման ճանապարհից՝ որոշ թղթակիցներին կարող է ուղարկվել SHA տարբերակով: ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում, երբ հաճախորդը ցանկանում է խուսափել փոխանցվող գումարից միջնորդավճարների գանձումներից` «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե ԲԲԸ առաջարկում է երաշխավորված OUR (Garanteed OUR) փոխանցման տարբերակ, որի դեպքում թղթակից բանկ(եր)ի միջնորդավճար(ներ)ը վճարում է ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե ԲԲԸ: BEN տարբերակի պարագայում թղթակից բանկ/եր/ի  միջնորդավճարները  գանձվում են փոխանցվող գումարից:

ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս փոխանցումները կատարվում են ոչ ուշ քան հաջորդ բանկային օրը:

12.Էսքրոու հաշվի վրա դեպոնացվում են գործարքի կատարման համար էսքրոու միջոցների հասցեատիրոջը վճարման ենթակա էսքրոու միջոցներ մուտքագրողի կողմից մուտք արված գումարները (էսքրոու միջոցները)` որպես գործարքի կատարման երաշխիք: Էսքրոու հաշվին մուտքագրված Էսքրոու միջոցները Բանկը (Էսքրոու գործակալը) Էսքրոու պայմանագրով սահմանված կարգով կարող է վճարել էսքրոու միջոցների հասցեատիրոջը` Էսքրոու՚ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում Էսքրոու պայմանագրով սահմանված փաստաթուղթը Բանկին (Էսքրոու գործակալին) ներկայացնելու դեպքում կամ էսքրոու միջոցներ մուտքագրողի կողմից Բանկին (Էսքրոու գործակալին) էսքրոու միջոցները էսքրոու միջոցների հասցեատիրոջը վճարելու վերաբերյալ գրավոր հանձնարարական տրամադրելու դեպքում: Էսքրու միջոցները էսքրոու հաշվից ելքագրելուց /հաշվի մնացորդը զրոյական դառնալուց/ հետո հաշիվը փակվում է:

13.Մետաղական հաշվից տարեկան սպասարկման վճար չի գանձվում, եթե հաշվի մնացորդը զրո է: Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Բանկը հաճախորդի դիմումով բացում է ժամանակավոր, հիմնական, առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ, էսքրոու և կառուցապատողի հատուկ հաշիվներ, ՀՀ օրենսդրությամբ և ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ հատուկ հաշիվներ.

Ժամանակավոր հաշիվը բացվում է նոր ստեղծվող (գրանցման փուլում գտնվող) իրավաբանական անձ  և  անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար:

 Հիմնական, առարկայազուրկ մետաղական և Էսքրոու հաշիվները բացվում են ֆիզիկական և գրանցված իրավաբանական անձանց (անհատ ձեռնարկատեր)  համար:

Կառուցապատողի հատուկ հաշիվը բացվում է գրանցված իրավաբանական  անձանց համար (անհատ ձեռնարկատեր):

Էսքրոու և կառուցապատողի հատուկ հաշիվներ բացվում են միայն ՀՀ դրամով, իսկ ժամանակավոր և հիմնական հաշիվները՝ ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով:

Հաշվով կարող են իրականացվել հետևյալ գործարքները՝

•հաշվին դրամական միջոցների կանխիկ/անկանխիկ մուտքագրումներ,

•հաշվի դրական մնացորդի սահմաններում դրամական միջոցների կանխիկ տրամադրումներ,

•հաշվի դրական մնացորդի սահմաններում դրամական միջոցների անկանխիկ փոխանցումներ,

•հաճախորդի տարբեր հաշիվների միջև դրամական միջոցների փոխանցումներ,

•համապատասխան տեղեկատվական ամփոփագրերով սահմանված այլ գործառնություններ:

Հաշվի արժույթից տարբերվող այլ արժույթներով գործառնությունների իրականացման հնարավորություն առկա չէ:

Բանկը պարտավորվում է հաճախորդի հաշվին փոխանցված դրամական միջոցները (անկանխիկ ոսկին) մուտքագրել ոչ ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթղթերի Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրը:

Բանկը պարտավորվում է հաճախորդի կարգադրությամբ հաշվից դրամական միջոցներ տալ կամ փոխանցել (անկանխիկ ոսկին փոխանցել) ոչ ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթղթերի Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրը, բացառությամբ լիազորագրերի հիման վրա հաշվով գործառնությունների իրականացումը, որը կատարվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների համաձայն լիազորագրի իսկությունը ստուգելուց հետո:

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

Հաշիվը կարող է փակվել հաճախորդի փակման միակողմանի դիմումով կամ Բանկի կողմից միակողմանի` հաշվում դրամական միջոցների բացակայության և մեկ տարվա ընթացքում հաշվով գործառնություններ չկատարվելու, Սակագներով սահմանված վճարները, հաճախորդի այլ պարտավորությունները չկատարվելու, ինչպես նաև Պայմաններով սահմանված այլ դեպքերում: Հաշվի փակման դեպքում՝ հաշվում եղած դրամական միջոցների մնացորդը տրվում է հաճախորդին կամ նրա ցուցումով փոխանցվում է այլ հաշվի, հաճախորդի համապատասխան գրավոր դիմումն ստանալուց ոչ ուշ, քան յոթ օրվա ընթացքում, որից հետո հաշիվը փակվում է:

Բանկային (ցպահանջ ավանդային) հաշիվներին առկա դրամական միջոցների համար, եթե վճարային քարտերով սպասարկվող հաշիվների տեղեկատվական ամփոփագրերով այլ տոկոսի չափ չի սահմանվել, հաշվարկվում է տարեկան տոկոսադրույք1.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքի դեպքում՝

ՀՀ դրամ

Տոկոսադրույք

ա/ 0-ից 20 000 000

0%

բ/ 20 000 001-50 000 000

1%

գ/ 50 000 001 և ավելի

2%

 

Հաշվարկներում տարին ընդունվում է 365 օր, նահանջ տարվա համար 366 օր

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության դեպքում*.

ՀՀ դրամ

Տոկոսադրույք

ա/ 0-ից 20 000 000

0.00%

բ/ 20 000 001-50 000 000

1.00%

գ/ 50 000 001 և ավելի

2.02%

 

տոկոսադրույքները հաշվարկվում են՝ տարին ընդունելով 365 օր

*Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հաշվարկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգով՝  ելնելով հետևյալ բանաձևից՝

որտեղ`

1)            APY – տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է:

2)            r – տարեկան պարզ տոկոսադրույքն է:

3)            n – մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունն է:

1. Տոկոսները հաշվարկվում են հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկային և/կամ ցպահանջ հաշվում առկա դրամական միջոցների միջին օրական կտրվածքով և վճարվում են հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին աշխատանքային օրը:

Ընդ որում՝ 

* եթե բանկային և/կամ ցպահանջ հաշիվը բացվել է և/կամ հաշվին միջոցները •ոյացել են հաշվետու ամսվա ընթացքում` ապա միջին օրական տոկոսների հաշվարկն իրականացվում է հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի հաշվարկով,

* եթե հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկային և/կամ ցպահանջ հաշիվը փակվել է` ապա այդ ամսվա համար տոկոսներ չեն վճարվում:                                                                                         

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՅՔՈՒՄ՝ www.aeb.am :

Բանկն իրավունք ունի միակողմանի փոփոխել վճարվող տոկոսադրույքը:

Հաշվարկի օրինակ՝

                                               

տարեկան 1.0% տոկոսադրույք

տարեկան 2.0% տոկոսադրույք

ամսվա միջին օրական մնացորդ

ստացվելիք տոկոսներ (31 օրում)

ամսվա միջին օրական մնացորդ

ստացվելիք տոկոսներ (31 օրում)

     25,000,000.00

19,109.50

       60,000,000.00

91,726.00

 

                Հաշվարկներում տարին ընդունվել է 365 օր, ընդ որում տոկոսագումարները հաշվարկված են՝ հաշվի առած եկամտային հարկը:

Ավանդները երաշխավորվում են  Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին ՀՀ օրենքի համաձայն.

Ավանդի արժութային կառուցվածքը

Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը

Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ

10 միլիոն ՀՀ դրամ

Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժութային ավանդ

5 միլիոն  ՀՀ  դրամ

Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով, և արտարժույթով ավանդ

Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից ավել է

10 միլիոն ՀՀ դրամ1

Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից պակաս է

5 միլիոն ՀՀ դրամ2

 
  1. Երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը:
  2. Երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը՝  հինգ միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով:
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ռեզիդենտ իրավաբանական անձը բանկային հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը`
Punct տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթը
Punct իրավաբանական անձի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական (նաև գործող ղեկավարի գրանցման ներդիր) և մասնակիցների վերաբերյալ  տեղեկանք /Հիմնադրամների, Հասարակական կազմակերպությունների, Հասարակական Միավորումների և այն կազմակերպությունների դեպքում, որոնց մասնակիցների հաշվառումը չի կատարվում որևէ պետական մարմնի կամ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիաե ԲԲԸ կանոնների համաձայն` հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպության կողմից, մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք՝ տրված տվյալ կազմակերպության գործադիր մարմնի կողմից՝  առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ/, եթե մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկությունը (առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ) ներառված չէ կանոնադրությունում) կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք: Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիաե ԲԲԸ կանոնների համաձայն` հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերի վերաբերյալ, ընդ որում
Punct մասնակիցների կազմում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձ մասնակից լինելու դեպքում պահանջվում է նաև տվյալ իրավաբանական անձի 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք, և այդպես, շարունակաբար իրավաբանական անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների կազմում իրավաբանական անձ մասնակիցներ լինելու դեպքում պահանջվում է այդ մասնակից իրավաբանական անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք
Punct կանոնադրության 1 պատճեն` կարված և կնքված «Իսկականի հետ ճիշտ էե մակագրությամբ
Punct հարկային կոդ (եթե այն նշված չէ ՀՀ պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականում)
Punct ստորագրության իրավունքով օժտվող անձանց պաշտոնի ստանձման հրամաններից քաղվածքներ կամ հաստատված պատճեններ
Punct Լիազորված անձի կողմից հաշիվ բացելու դեպքում՝ լիազորված անձի լիազորությունները հավաստող լիազորագրի բնօրինակը` վավերացված նոտարական կարգով
PunctԼուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) իրավաբանական անձի հաշիվ բացելու դեպքում լուծարային (անվճարունակության գործով)  կառավարիչը ներկայացնում է լուծարային կառավարիչ նշանակելու և լուծարման (անվճարունակության) վերաբերյալ համապատասխան իրավասու մարմնի որոշում 
Punct
Punct Կառուցապատողի հատուկ հաշվի բացման համար հաճախորդը Բանկ է ներկայացնում նաև իր կողմից կառուցվող շենքի շինարարության թույլտվության պատճենը
    «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասինե ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով Բանկը կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդինե («Know your customer) սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ հաճախորդին:
 «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտիե (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել հաճախորդից լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:
Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձը բանկային հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը`
Punct տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթը
Punct մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանքի (տեղեկատվության) (առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ) բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, եթե մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկությունը (առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ) ներառված չէ կանոնադրությունում), ընդ որում` մասնակիցների կազմում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձ մասնակից լինելու դեպքում պահանջվում է նաև տվյալ իրավաբանական անձի 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանքի (տեղեկության) բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, և այդպես, շարունակաբար իրավաբանական անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների կազմում իրավաբանական անձ մասնակիցներ լինելու դեպքում պահանջվում է այդ մասնակից իրավաբանական անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք (տեղեկություն)  
Punct լիազորված անձի (անձանց) կողմից հաշիվ բացելու դեպքում՝ լիազորված անձի (անձանց) լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը
Punct ոչ ռեզիդենտի երկրի իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից իրավաբանական անձի գրանցումն հավաստող փաստաթղթի բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը
Punct ոչ ռեզիդենտի երկրի իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից իրավաբանական անձի ղեկավարի գրանցման և իրավասության մասին փաստաթղթի բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը, իրավաբանական անձի ղեկավարի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը` վավերացված նոտարական կարգով
Punctոչ ռեզիդենտի հիմնադիր փաստաթղթերի (կանոնադրություն, հիմնադիր պայմանագիր և այլն) բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը
  «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասինե ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով Բանկը կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդինե («Know your customer) սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ հաճախորդին:
 «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտիե (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել հաճախորդից լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:
Թարմացվել է`
Ընդհանուր տեղեկատվություն
  ՏԵղեկատվական ամփոփագիր
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 10/12/2020 15:14