86 86
ENG
Սակագին
II. ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄՈՎ  ԵՎ  ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ՏԵՍԱԿԸ ԿՈՄԻՍԻՈՆ   ՎՃԱՐ 
1. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում 
ա/ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո 0
բ/ Այլ արտարժույթ,այդ թվում քարտային հաշիվներին մուտքագրում [6] օրվա սահմանված տոկոսադրույքով*
գ/  չեկերի գնման, վճարահաշվարկային համակարգերով, ավանդային հաշիվներին մուտքերի, ինչպես նաև արտարժույթի կանխիկ առք ու վաճառքի գործարքների նպատակով 0
դ/ Հաճախորդների կողմից հատուկ ընթացակարգով /համարակալված կապարակնիքներով կնքված կամ մեկանգամյա օգտագործման համարակալված պոլիէթիլենային պարկերով/ կանխիկ գումարների մուտքագրում ելնելով գումարի ծավալից 0,01% min 500 դրամ
2. Հաճախորդի հաշվին մուտքագրված կանխիկ միջոցներից` կանխիկի վճարում1
ա/ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո  0
բ/ Այլ  արտարժույթ օրվա սահմանված տոկոսադրույքով*
3.Կանխիկ միջոցների վճարում` հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից2  
Ֆիզիկական անձանց համար  
ա/ մինչև  30 000 դրամ  500 դրամ
բ/ 30 001 դրամ և ավելի 0.5%, min 1 000 դրամ
գ/ԱՄՆ դոլար 2%, min 1 000 դրամ
դ/ ԵՎՐՈ  1,5%, min 1 000 դրամ
ե/ Այլ արտարժույթ օրվա սահմանված տոկոսադրույքով*
Իրավաբանական անձանց,ԱՁ-ի համար  
ա/ մինչև  30 000 դրամ  500 դրամ
բ/ 30 001 դրամ և ավելի 0.3%, min 1 000 դրամ
գ/ԱՄՆ դոլար 2%, min 1 000 դրամ
դ/ ԵՎՐՈ  1,5%, min 1 000 դրամ
ե/ Այլ արտարժույթ օրվա սահմանված տոկոսադրույքով*
3.1 Ոչ հաշվետեր հանդիսացող անձանց համար և տարանցիկ հաշիվներից  5     
ա/ մինչև 30 000 դրամ ( համարժեք եվրո) 500 դրամ
բ/ 30 001-100 000 դրամ (համարժեք եվրո) 1000 դրամ
գ/100 001 դրամ (համարժեք եվրո) և ավել  1,5%, min 3000 դրամ
դ/ԱՄՆ դոլար 2% min 1000դրամ
4.Հնամաշ և վնասված դրամանիշերի փոխանակում
ա/ ՀՀ դրամ 0
բ/ ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և ՌԴ ռուբլի 5%
գ/ Այլ արտարժույթ չի ընդունվում
5. Կանխիկ արտարժույթի իսկության ստուգում * 3  
ա/ մինչև 600 000 դրամին համարժեք արտարժույթ 5 000 դրամ
բ/ 600 001-ից 1 000 000 դրամին համարժեք արտարժույթ 10 000 դրամ
գ/ 1 000 001-ից 5 000 000 դրամին համարժեք արտարժույթ 15 000 դրամ
դ/ 5 000 001-ից 10 000 000 դրամին համարժեք արտարժույթ 20 000 դրամ
ե/ 10 000 001 դրամին համարժեք արտարժույթ և ավելի 30 000 դրամ
6. Մետաղադրամների ընդունում մեկ հաճախորդից` մեկ բանկային օրվա ընթացքում 4
ա/ մինչև 50 000  դրամ 0
բ/ 50 001 և ավելի  դրամ  2%

*Սակագինը ներառում է ԱԱՀ-ն

1 Հաճախորդների հաշիվներից միջոցների կանխիկացման միջնորդավճարը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում միջոցների կանխիկացման օրվան նախորդող 182 օրվա ընթացքում հաճախորդի հաշվին <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ համակարգում կանխիկ մուտքագրված և կանխիկ ելքագրված գումարների հանրագումարների տարբերությունը (սույն սակագինը չի տարածվում մանկական ավանդների, ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ժամկետային ավանդների և դրանց դիմաց հաշվեգրված տոկոսների վրա): Բանկի կողմից տրամադրված վարկերը (բացառությամբ ֆիզիկական անձանց տրամադրված ոսկյա իրերի և դրամական միջոցների գրավադրմամբ վարկերի, ինչպես նաև բանկի աշխատակիցներին ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի, Արարատինկասացիայի աշխատակիցներին աշխատավարձից մարման պայմանով տրամադրված վարկերի, որոնց համար կանխիկացման սակագին չի գանձվում) , տերմինալների միջոցով հաշիվներին մուտքագրված միջոցները համարվում են հաճախորդի հաշվին մուտքագրված անկանխիկ միջոցներ:

2 ա/ Սույն սակագինը չի տարածվում մանկական ավանդների, բանկային ցպահանջ ավանդային հաշիվներին վճարված տոկոսագումարների,  ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսների, <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ կողմից թողարկված պարտատոմսերը ձեռքբերած ֆիզիկական անձ հաճախորդներից ներդրումային ծառայությունների դիմաց գանձվող միջնորդավճարների (ներառյալ բորսայական սակագները) և պարտատոմսերի հետ գործարքների արդյունքում մուտքագրված դրամական միջոցների ,  ֆիզիկական անձանց տրամադրված ոսկյա իրերի գրավադրմամբ և դրամական միջոցների գրավադրմամբ  վարկերի, բանկի աշխատակիցներին ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի և Արարատինկասացիայի աշխատակիցներին աշխատավարձի ապահովմամբ տրամադրված վարկերի, ինչպես նաև <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>>ԲԲԸ-ի կողմից տեղադրված POS տերմինալներով իրականացված գործարքներից առաջացած անկախիկ միջոցների կանխիկացման վրա:  

բ/ սույն սակագինը չի տարածվում իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճաղորդների կողմից բանկի համապատասխան բազայի միջոցով տվյալ օրվա ընթացքում վճարված կոմունալ վճարների նպատակով կանխիկացվող գումարների վրա: 

գ/ Բարեգործական կազմակերպությունների համար անվճար:Սույն սակագինը չի տարածվում այլ արտարժույթի վրա:                                                                                                                                                        
դ/ Սույն սակագինը չի տարածվում սոցիալական փաթեթի հաշիվներից, սոցիալական ապահովության հաշիվներից և պետ.նպաստի հաշիվներին որպես նպաստ փոխանցված գումարների կանխիկացման  վրա:              
ե/Այն վարկատեսակների համար,որոնց տրամադրման ժամանակ նախատեսված է կանխիկացման սակագին, նվազագույն 1000 ՀՀ դրամի շեմը չկիրառել :

3 Սույն սակագինը չի տարածվում բանկում արտարժույթով որևէ գործարքի կատարման վրա: Քաղաքացու կողմից ներկայացված կանխիկ արտարժույթի իսկությունը ստուգվում է <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>>ԲԲԸ գանձապահի կողմից, սահմանված կարգով փաթեթավորվում, դրոշմվում և վերադարձվում հաճախորդին:

4 Սահմանված միջնորդավճարը չի տարածվում <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ում գործող հաշիվներ ունեցող հաճախորդների վրա և <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆ>> ԲԲԸ-ում գործող հաշիվներին մուտքագրման ժամանակ:

5 Սույն սակագինը չի տարածվում բանկում կանխիկ վճարված և հետ վերադարձված գումարների կանխիկացման վրա:

6 Բացառությամբ բանկային հաշիվներին ՌԴ ռուբլի արժույթով ավանդների ներգրավման նպատակով կանխիկ միջոցների մուտքագրման:

 

Թարմացվել է` 16/05/2023 16:49