86 86
ENG
Սակագին
II. ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄՈՎ  ԵՎ  ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ՏԵՍԱԿԸ ԿՈՄԻՍԻՈՆ   ՎՃԱՐ 
1. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում 
ա/ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար**, Եվրո, Վրացական լարի (GEL) 0
** Մինչև 2004թ. թողարկված 5, 10, 20, 50, ԱՄՆ դոլար և մինչև  2009թ. թողարկված 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամների   1,000.00 (մեկ հազար) ԱՄՆ  դոլարից ավել գումարի մուտքագրում 1%
բ/ Բրիտ. Ֆունտ (GBP), Շվեյց. Ֆրանկ(CHF) 2%
գ/ ՌԴ ռուբլի (RUB) [6] 1.5%
դ/  չեկերի գնման, վճարահաշվարկային համակարգերով, ավանդային հաշիվներին մուտքերի, ինչպես նաև արտարժույթի կանխիկ առք ու վաճառքի*** գործարքների նպատակով 0
*** Մինչև 2004թ. թողարկված 5, 10, 20, 50, ԱՄՆ դոլար և մինչև  2009թ. թողարկված 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամները 1,000.00 (մեկ հազար) ԱՄՆ դոլարից ավել լինելու դեպքում  այլ արժույթի (արտարժույթի փոխանակում) փոխարկում  1%
դ/ Հաճախորդների կողմից հատուկ ընթացակարգով /համարակալված կապարակնիքներով կնքված կամ մեկանգամյա օգտագործման համարակալված պոլիէթիլենային պարկերով/ կանխիկ գումարների մուտքագրում ելնելով գումարի ծավալից 0,01% min 500 դրամ
2. Հաճախորդի հաշվին մուտքագրված կանխիկ միջոցներից` կանխիկի վճարում [1]
ա/ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո  0
բ/ ՌԴ ռուբլի 0.5%
դ/ Շվեյցարական ֆրանկ 2%
ե/ Վրացական լարի 0%
3.Կանխիկ միջոցների վճարում` հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից [2]
Ֆիզիկական անձանց համար  
ա/ մինչև  30 000 դրամ  500 դրամ
բ/ 30 001 դրամ և ավելի 0.5%, min 1 000 դրամ
գ/ԱՄՆ դոլար 1%, min 1 000 դրամ
դ/ ԵՎՐՈ  1%, min 1 000 դրամ
ե/ ՌԴ ռուբլի 0.5%
զ/ Բրիտանական ֆունտ 2%
է/ Շվեյցարական ֆրանկ 2%
ը/ Վրացական լարի 0%
3.1 Ոչ հաշվետեր հանդիսացող անձանց համար և տարանցիկ հաշիվներից [5]
ա/ մինչև 30 000 դրամ ( համարժեք եվրո) 500 դրամ
բ/ 30 001-100 000 դրամ (համարժեք եվրո) 1000 դրամ
գ/100 001 դրամ (համարժեք եվրո) և ավել  1%, min 3000 դրամ
դ/ ԵՎՐՈ 1%, min 1000 դրամ
Ե/ԱՄՆ դոլար 1% min 1000դրամ
4.Հնամաշ և վնասված դրամանիշերի փոխանակում
ա/ ՀՀ դրամ 0
բ/ ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և ՌԴ ռուբլի 5%
գ/ Այլ արտարժույթ չի ընդունվում
5. Կանխիկ արտարժույթի իսկության ստուգում [*3]  
ա/ մինչև 600 000 դրամին համարժեք արտարժույթ 5 000 դրամ
բ/ 600 001-ից 1 000 000 դրամին համարժեք արտարժույթ 10 000 դրամ
գ/ 1 000 001-ից 5 000 000 դրամին համարժեք արտարժույթ 15 000 դրամ
դ/ 5 000 001-ից 10 000 000 դրամին համարժեք արտարժույթ 20 000 դրամ
ե/ 10 000 001 դրամին համարժեք արտարժույթ և ավելի 30 000 դրամ
6. Մետաղադրամների ընդունում մեկ հաճախորդից` մեկ բանկային օրվա ընթացքում [4]
ա/ մինչև 50 000  դրամ 0
բ/ 50 001 և ավելի  դրամ  2%
*Սակագինը ներառում է ԱԱՀ-ն
 
1 Հաճախորդների հաշիվներից միջոցների կանխիկացման միջնորդավճարը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում միջոցների կանխիկացման օրվան նախորդող 182 օրվա ընթացքում հաճախորդի հաշվին <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ համակարգում կանխիկ մուտքագրված և կանխիկ ելքագրված գումարների հանրագումարների տարբերությունը (սույն սակագինը չի տարածվում մանկական ավանդների, ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ժամկետային ավանդների և դրանց դիմաց հաշվեգրված տոկոսների վրա): Բանկի կողմից տրամադրված վարկերը (բացառությամբ ֆիզիկական անձանց տրամադրված ոսկյա իրերի և դրամական միջոցների գրավադրմամբ վարկերի, ինչպես նաև բանկի աշխատակիցներին ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի, Արարատինկասացիայի աշխատակիցներին աշխատավարձից մարման պայմանով տրամադրված վարկերի, որոնց համար կանխիկացման սակագին չի գանձվում) ,տերմինալների միջոցով հաշիվներին մուտքագրված միջոցները համարվում են հաճախորդի հաշվին մուտքագրված անկանխիկ միջոցներ:
 
2 ա/ Սույն սակագինը չի տարածվում մանկական ավանդների, բանկային ցպահանջ ավանդային հաշիվներին վճարված տոկոսագումարների, ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսների, ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ կողմից թողարկված պարտատոմսերը ձեռքբերած ֆիզիկական անձ հաճախորդներից ներդրումային ծառայությունների դիմաց գանձվող միջնորդավճարների (ներառյալ բորսայական սակագները) և պարտատոմսերի հետ գործարքների արդյունքում մուտքագրված դրամական միջոցների, ֆիզիկական անձանց տրամադրված ոսկյա իրերի գրավադրմամբ և դրամական միջոցների գրավադրմամբ  վարկերի, բանկի աշխատակիցներին ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի և Արարատինկասացիայի աշխատակիցներին աշխատավարձի ապահովմամբ տրամադրված վարկերի, ինչպես նաև ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ-ի կողմից տեղադրված POS տերմինալներով իրականացված գործարքներից առաջացած անկախիկ միջոցների կանխիկացման վրա:  
 բ/ սույն սակագինը չի տարածվում իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճաղորդների կողմից բանկի համապատասխան բազայի միջոցով տվյալ օրվա ընթացքում վճարված կոմունալ վճարների նպատակով կանխիկացվող գումարների վրա: 
գ/ Բարեգործական կազմակերպությունների համար անվճար:Սույն սակագինը չի տարածվում այլ արտարժույթի վրա: 
դ/ Սույն սակագինը չի տարածվում սոցիալական փաթեթի հաշիվներից, սոցիալական ապահովության հաշիվներից և պետ.նպաստի հաշիվներին որպես նպաստ փոխանցված գումարների կանխիկացման  վրա:
ե/Այն վարկատեսակների համար,որոնց տրամադրման ժամանակ նախատեսված է կանխիկացման սակագին, նվազագույն 1000 ՀՀ դրամի շեմը չկիրառել :
 
3 Սույն սակագինը չի տարածվում բանկում արտարժույթով որևէ գործարքի կատարման վրա: Քաղաքացու կողմից ներկայացված կանխիկ արտարժույթի իսկությունը ստուգվում է ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ԲԲԸ գանձապահի կողմից, սահմանված կարգով փաթեթավորվում, դրոշմվում և վերադարձվում հաճախորդին:
 
4 Սահմանված միջնորդավճարը չի տարածվում ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ-ում գործող հաշիվներ ունեցող հաճախորդների վրա և ՙՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ՚ ԲԲԸ-ում գործող հաշիվներին մուտքագրման ժամանակ:
 
5 Սույն սակագինը չի տարածվում բանկում կանխիկ վճարված և հետ վերադարձված գումարների կանխիկացման վրա:
 
6 Բացառությամբ բանկային հաշիվներին ՌԴ ռուբլի արժույթով ավանդների ներգրավման նպատակով կանխիկ միջոցների մուտքագրման:
 

Նախորդ 1 տարվա կանխիկացման միջնորդավճարներին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ

Ծառայության նախորդ մեկ տարվա սակագներին և պայմաններին (տեղեկատվական ամփոփագրերին) կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով հետևյալ հղմամբ

Թարմացվել է` 10/01/2024 15:01