86 86
ENG
Սակագին
1. ՀՀ դրամով միջոցների դիմաց
ա/ 0-ից 20 000 000 ՀՀ դրամ 0%
գ/ 20 000 001-ից 50 000 000 ՀՀ դրամ 1%
դ/ 50 000 001-ից ավել 2%
2. Սոցիալական փաթեթի սպասարկման նպատակով բացված հաշվի միջոցների դիմաց 0.10%
3. Պետական աջակցության հաշվի միջոցների դիմաց 5%
4.Էսքրոու հաշիվ 0%
5.Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ 0%

 

1.Տոկոսները հաշվարկվում են հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկային  հաշվում առկա դրամական միջոցների միջին օրական կտրվածքով  և վճարվում են հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին աշխատանքային օրը: Ընդ որում.
* եթե բանկային  հաշիվը բացվել է և/կամ հաշվին միջոցները գոյացել են հաշվետու ամսվա ընթացքում` ապա միջին օրական տոկոսների հաշվարկն իրականացվում է հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի հաշվարկով,
* եթե հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկային  հաշիվը փակվել է` ապա այդ ամսվա համար տոկոսներ չեն վճարվում: 

 

Ծառայության նախորդ մեկ տարվա սակագներին և պայմաններին (տեղեկատվական ամփոփագրերին) կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով հետևյալ հղմամբ

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձը հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը
 
Punct Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
Punct Սոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար),
Punct  Անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայականը /բնօրինակը և պատճենը/ և կնիքը /առկայության դեպքում/ (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
Punct  Հարկային կոդ (բնօրինակ և 1 պատճեն) (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
Punct Լուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշիվ բացելու դեպքում բանկ ներկայացող լուծարային (անվճարունակության գործով) կառավարիչը ներկայացնում է նաև լուծարման և իր նշանակման վերաբերյալ համապատասխան իրավասու մարմնի որոշումը,
Punct Հաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում լիազորագիր` վավերացված նոտարի կողմից:
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 07/11/2022 15:11