Զբոսաշրջություն ոլորտին տրամադրվող վարկ/վարկային գիծ ՝ «Կանայք բիզնեսում» ծրագրի շրջանակում

Պայմաններ
Վարկի նպատակը
 
Զբոսաշրջության ոլորտին* տրվող վարկեր
 
Վարկի տեսակը
Առևտրային
 
Վարկի գումարը
 
Նվազագույնը 2.500.000 ՀՀ դրամ
Տրամադրվող վարկի առավելագույն գումարը պայմանավորված է՝
Վարկի նպատակից,
Հաճախորդի վարկունակությունից,
Հաճախորդի կողմից առաջարկվող վարկի ապահովվածությունից,
Վարկային ռիսկի գնահատումից,
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից և միջազգային պայմանագրերով սահմանված նորմատիվային դաշտի պահանջներից
  Հեշտ Հեշտ+ Առևտրային Վարկային գիծ Առևտրային Վարկ
Արժույթը ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը 12-14% 12-14% 12-14% 11-12%
ժամկետը 12-36 ամիս 12-48 ամիս 1-36 ամիս 1-60 ամիս
Միանվագ կոմիսիոն վճար վարկի գումարի 1%-չափով վարկի գումարի 0.5%-չափով Չի սահմանվում Չի սահմանվում
Ապահովվածությունը Առնվազն 2 անձանց երաշխավորություն Առնվազն 2 անձանց երաշխավորություն և անշարժ կամ շարժական գույքի գրավադրում, ընդ որում գնահատվող գույքի գնահատված արժեքը պետք է կազմի վարկի գումարի առնվազն 50%-ը Շարժական կամ անշարժ գույք,Բանկի կողմից ընդունելի այլ ապահովման միջոցներ Շարժական կամ անշարժ գույք,Բանկի կողմից ընդունելի այլ ապահովման միջոցներ

Զբոսաշրջության ոլորտում գործող ընկերություններին առավելագույն տոկոսադրույքը սահմանվում է 14 %:
Փաստացի տոկոսադրույքը` 13.47-18.34%  
Բիզնես պլաստիկ քարտեր
 Arca, Master, Visa պլաստիկ քարտերը տրամադրվում են, տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%-ով:
 
Կանխիկացման վճար
0.5%
Աշխատավարձային նախագիծ
Ընկերության տնօրենին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը Visa Gold կամ  MasterCard Gold քարտերը տրամադրվում են  առանց տարեկան սպասարկման վճարի, իսկ Visa Platinium քարտը՝ տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%-ով:
Աշխատակիցներին Visa Classic, Master Standard, Arca Classic պլաստիկ քարտերը տրամադրվում են, տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%-ով:
Աշխատակիցներին աշխատավարձի փոխանցմամբ վարկային գծերը տրամադրվում են  տարեկան 14% տոկոսադրույքով:
 
Վարկային գծի չօգտագործված մասի տոկոս
1%
  
Home Bank
Տրամադրվում է տվյալ պահին գործող տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%-ով:
 
Մարումների հաճախականությունը և մարման կարգը
 
Ամսական՝ հավասարաչափ (անուիտետային) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Հնարավոր է սահմանել վարկի մարման ազատ գրաֆիկ` վարկավորվող գործունեության առանձնահատկություններից կախված 
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
 
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
առավելագույնը 80%
Ապահովագրություն
Անշարժ գույքի ապահովագրությունը կատարվում է հաճախորդի հաշվին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է 0.15-0.2%՝ կախված գրավի տեսակից:
Ավտոմեքենայի ապահովագրությունը կատարվաում հաճախորդի հաշվին`  ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերության կողմից` վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով: Սակագները տատանվում են վարկի պայմանագրային գումարի 2.5-3% -ի չափով:
Ապահովագրության համար հիմք է ընդունվում նվազագույնը վարկի գումարը, առավելագույնը գրավի գնահատված արժեքը:
Գրավադրվող գույքի գնահատումը
 
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է՝
Ավտոմեքենայի դեպքում՝ 15.000-20.000 ՀՀ դրամ,
Անշարժ գույքի դեպքում՝ 20.000-200.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի ձևակերպման հետ կապված ծախսեր
 
Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից՝
Ավտոմեքենայի գրավի դեպքում նոտարական վճար՝  12.000  ՀՀ դրամ,
ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) միանվագ՝ 5.000 ՀՀ դրամ:
Անշարժ գույքի գրավի դեպքում նոտարական վճար՝ 16.000-25.000 ՀՀ դրամ,
Միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ,
անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 27.000-100.000 ՀՀ դրամ:
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
 
Խոշոր վարկերի համար` մինչև 25 աշխատանքային օր, Միջին, Փոքր և միկրո վարկեր համար մինչև 20 աշխատանքային օր, (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում),
Հեշտ, Հեշտ+ վարկերի համար՝ մինչև 3 աշխատանքային օր,
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում  է
 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» Գլխամասային Գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
*Զբոսաշրջության ոլորտին են պատկանում  ներքոնշյալ գործունեության  տեսակները
Հյուրանոցներ
Հանգստյան տներ
Առողջարաններ
Ռեստորաններ
Հոսթելներ
Զբոսաշրջության գործակալություններ:

Լրացուցիչ  ծառայություններ
Սույն վարկատեսակով վարկավորված հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռնվում Բանկի հետ կնքել Ապառիկ վարկավորման ոլորտում համագործակցության պայմանագիր, որի շրջանակներում Վարկառուն հնարավորություն կունենա իր կողմից մատուցվող ծառայությունները դարձնել առավել հասանելի: Ընդ որում ապառիկ կնքած անձանց համար հասանելի է լրացուցիչ ֆինանսավորում (վարկային գիծ)  100.000 ՀՀ դրամի չափով, առանց երաշխավորի պարտադիր պահանջի: Visa Classic պլաստիկ քարտով վարկային գծի տրամադրման դեպքում քարտի տարեկան սպասարկման վճարը սահմանվում է  500 ՀՀ դրամ:
Վերոնշյալ ծառայությունից օգտվելու համար Հաճախորդը Ապառիկ վարկ ստանալուց հետո մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնի դիմում-հայտ:
Վարկային գծի հետ կապված այլ պայմաններին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ https://www.aeb.am/hy/ekamti_himnavorumov/
  Վարկառուի վաճառքի կետերում կարող է տեղադրվել Բանկին պատկանող անկանխիկ վճարման տերմինալներ (POS terminal), որոնց համար սահմանվում են միջնորդավճարի ներքոնշյալ պայմանները.
ARCA վճարային քարտերով իրականացվող գործարքների համար` 1.2%
ՀՀ տարածքում թողարկված MasterCard և VISA վճարային քարտերով  իրականացվող գործարքների համար` 2.3%,
Արտասահմանյան բանկերի կողմից թողարկված MasterCard և VISA վճարային քարտերով իրականացվող գործարքների համար` 2.4%:
Համագործակցության պայմանագրով կարող է նախատեսվել նաև Cash Back ծառայության մատուցում:   ՈՒշադրություն: Բանկը <<Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին>> ՀՀ օրենքով   սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից <<Ճանաչիր քո հաճախորդին>> (<>) սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:   1.ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:    
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ Գործունեության ժամկետը նվազագույնը 6 ամիս Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ Գործունեության ժամկետը՝ Առևտրի դեպքում՝ նախորդող 3 ամիս ոչ պակաս Արտադրության և սպասարկման ոլորտի դեպքում՝ նախորդող 6 ամսից ոչ պակաս
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության վերլուծության բացասական գնահատական,
Ներկայացվող ծրագրի անբավարար շահութաբերություն, վարկի օգտագործման նպատակների թերհիմնավորում,
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատություն,
Վարկի ապահովության անբավարար իրացվելիությունը,
Սահմանված ժամկետներում պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացում,
Հաճախորդի գործունեությունից շրջակա միջավայրի աղտոտումը կամ վնասումը,
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը:
Տույժեր
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Քաղվածքի տրամադրում
Մինչև 1 ամիս կատարված գործարքների վերաբերյալ՝ անվճար 1-ից մինչև 3 ամիս՝ 1.500 դրամ 3-ից մինչև 12 ամիս՝ 2.500 դրամ 12 ամսից ավել՝ 5.000 դրամ
Դրական որոշման հիմքերը
Դրական վարկային պատմություն (առկայության դեպքում), Ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատություն, Հաճախորդի ֆինանսական դրության վերլուծության դրական գնահատական Բանկի կողմից ընդունելի գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն:
Ուշադրություն. Առանց Բանկի գրավոր համաձայնության յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում տվյալ ամսվա առաջին օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի 20%-ից (որում չի ներառվում տվյալ ամսում մարման ժամանակացույցով նախատեսվող վարկիմասի մարումը) ավել գումար վաղաժամկետ մարելու դեպքում՝ հաշվարկվում է տուգանք այդ գումարի 5%-ի չափով:
Ուշադրություն.Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները):
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
Ուշադրություն. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ(ՆԵՐԻ) ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ
Ուշադրություն՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ԳՐԱՆՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ: ԴԱ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:
Ուշադրություն. Առանց Բանկի գրավոր համաձայնության վարկային գծի գործողության ժամկետում վարկային գծի վաղաժամկետ փակման դեպքում՝ կիրառել տուգանք վարկային գծի սկզբնական սահմանաչափի 5%-ի չափով:
Ուշադրություն. Տոկոսները հաշվարկվում են վարկի մնացորդի նկատմամբ:
Ուշադրություն: Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել Բանկի կողմից:
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
 
Punct1.Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
Punct2.Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից մասնակիցների վերաբերյալ, տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով): Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` տեղեկանք (քաղվածք)
«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կանոնների համաձայն՝ հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերի վերաբերյալ և տեղեկանք պետ. ռեգիստրից տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (պետական ռեգիստորի տեղեկանքը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), 2.կետով սահմանված տեղեկատվությունը չի պահանջվում այն իրավաբանական անձանց դեպքում, երբ վարկի ստացման որոշումը իրավաբանական անձի կանոնադրության համաձայն կարող է կայացվել տնօրենի կողմից,
Punct3.Կանոնադրություն (վերագրանցված) քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
Punct4.Իրավասու մարմնի որոշումը գույքը գրավ դնելու և վարկ ստանալու վերաբերյալ, անհրաժեշտ է 2-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը պահանջվելու դեպքում,
Punct5.Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),
Punct6.Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում),
Punct7.Հիմնական միջոցների ցանկը (անհրաժեշտության դեպքում),
Punct8.Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,
Punct9.Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),
Punct10.Անձնագրի (պատճեն),
Punct11.Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր,
Punct12.Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն,
Punct13.Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում),
Punct14.Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված),
Punct15.Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո):
Անհատ ձեռներեցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
 
Punct1.Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
Punct2.Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,
Punct3.Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),
Punct4. Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում),
Punct5.Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),
Punct6.Անձնագրի (պատճեն),
Punct7.Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր,
Punct8.Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն,
Punct9.Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում),
Punct10.Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված),
Punct11.Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո):
Թարմացվել է`
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 31/01/2020 09:40