Անշարժ գույքի գրավադրմամբ
Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
Վարկի նվազագույն գումարը՝ 1.700.000 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումարը պայմանավորված է՝
- Հաճախորդի վարկունակությունից
- Հաճախորդի կողմից առաջարկվող վարկի ապահովվածությունից
- Վարկային ռիսկի գնահատումից
- ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից և միջազգային պայմանագրերով սահմանված նորմատիվային դաշտի պահանջներից
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
 
Տարեկան տոկոսադրույքը
Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի առկայության դեպքում՝ 
Մարման ժամկետ Տոկոսադրույք* Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
912-1095 օր 13.25-14%                                                                70%
1096-1825 օր 14.25-15%
1826-2555 օր 15.25-16%
2556-3650 օր 17-17.75%
Փաստացի տոկոսադրույքը՝ 15.11-21.1%

*Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կախված է Բանկի ներքին 
      իրավական ակտերով սահմանված հաճախորդների
      դասակարգման ներքին չափորոշիչներից:
Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում՝ 
Մարման ժամկետ Տոկոսադրույք Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
912-1095 օր` 16%,  40%  
1096-1825 օր` 17%,
1826-2555 օր` 18%,
Փաստացի տոկոսադրույքը՝ 18.29-23.94%
Վարկի ժամկետը
30-120 ամիս
ՀՀ գյուղական բնակավայրերում գտնվող անշարժ գույքի դեպքում՝ 30-60 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա՝ հավասարաչափ (անուիտետային) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Անշարժ գույքի գնահատումը
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով՝ 20.000 ՀՀ դրամ: Գրավի տեսակից կախված կարող է լինել ավելի բարձր:
Ապահովվածությունը
Անշարժ գույք
Եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում առնվազն 1 անձանց երաշխավորություն, որոնք չեն հանդիսանում հայտատուի ընտանիքի անդամ (վարկ/գրավ հարաբերակցությունը առավելագույնը 20%-ի դեպքում երաշխավոր չի պահանջվում)
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
- Եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի առկայության դեպքում՝ գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով (ՀՀ գյուղական բնակավայրերում գտնվող անշարժ գույքի դեպքում՝ 50%), 
- Եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 40%-ի չափով, բայց ոչ ավել 10.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլարը կամ Եվրոն
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Հայտի ուսումնասիրության միանվագ վճար` 5000 ՀՀ դրամ, որը ենթակա չէ վերադարձման
Վարկի տրամադրման օրը վարկառուից գանձվում է կոմիսիոն վճար՝ վարկի գումարի 1%**-ի չափով
**Եթե վարկի գումարի առնվազն 70%-ը ուղղվելու է այլ ֆինանսաբանկային հաստատությունների կողմից տրամադրված  վարկային պարտավորությունների մարմանը, ապա նշված կոմիսիոն վճարը սահմանվում է վարկի գումարի 0.5%-ի չափով: 
Կանխիկացման վճար
0.5%
Քաղվածքի տրամադրում
Անվճար
Դրական որոշման հիմքերը
- Դրական վարկային պատմություն (առկայության դեպքում)
- Ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատություն
- Կայուն և բավարար եկամտի աղբյուր
- Բավարար գրավի առկայություն
 
Անշարժ գույքի գնահատումը
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է 20.000-200.000 ՀՀ դրամ: Գրավի տեսակից կախված կարող է լինել ավելի բարձր
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Գրավի ձևակերպման հետ կապված ծախսեր
Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից՝
• նոտարական վճար՝ 16.000 ՀՀ դրամ,
• միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ,
• անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 27.000 ՀՀ դրամ:
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 10 աշխատանքային օր (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում)
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. վարկային պարտավորությունների չկատարման եվ գրավի հաշվին վարկային պարտավորությունները մարելու դեպքում՝ գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պարտավորությունների մարում վարկառուի եվ/կամ երաշխավորի(ների) այլ գույքի հաշվին
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված կարգով կարող է գրանցվել վարկային բյուրոյում: դա կարող է խոչընդոտել վարկառուին՝ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՓՈՓՈԽՎԵԼ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ: ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՍՏԱՆԱԼ www.aeb.am հասցեում
Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը  կախված է  Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված հաճախորդների դասակարգման  ներքին չափորոշիչներից:
Ուշադրություն. 15.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում առանց Բանկի գրավոր համաձայնության յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում տվյալ ամսվա առաջին օրվա  դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի 20%-ից (որում չի ներառվում տվյալ ամսում մարման ժամանակացույցով նախատեսվող վարկի մասի մարումը) ավել գումար վաղաժամկետ մարելու դեպքում  հաշվարկվում է տուգանք այդ գումարի 5%-ի չափով:
 Ուշադրություն.Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում վարկի դիմումի ընդունման ամսաթվին նախորդող 720 օրվա ընթացքում հայտատուն և երաշխավորները պետք է ունենան դրական վարկային պատմություն, ուշացումների հանրագումարը յուրաքանչյուր անձի համար չպետք է գերազանցի 20 օրացույցային օրը:
Ուշադրություն: Տոկոսները հաշվարկվում են վարկի մնացորդի նկատմամբ:
 Ուշադրություն.Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է անհատական թերթիկ:
Ուշադրություն:Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
Ուշադրություն: <<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=consumer&credtype=other
Ուշադրություն: Վարկ ստանալու համար դիմելիս Բանկը Ձեզ տրամադրում է սպառողական վարկի էական պայմանների  անհատական թերթիկ, որում ներկայացված է Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները
 •  <<Բանկը <<Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից <<Ճանաչիր քո հաճախորդին>> (<>) սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին
 •  Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում
Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր[/br]
Վարկի մարման կարգը
Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Վարկի ապահովության անբավարարությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրերի պատճեններ նաև ընտանիքի անդամների (2 օրինակ),
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ`
սոցիալական քարտ կամ ՀՀ քաղաքացու նույնականացման քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող օտարերկրյա քաղաքացու՝ ՀՀ կացության քարտ (առկայության դեպքում) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող ՀՀ-ում մշտապես բնակվող՝ քաղաքացիություն չունեցող անձի, փախստականի ինքնությունը հավաստող փաստաթղթեր կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող տեղեկանք,
PunctՏեղեկանք բնակավայրից,
PunctԱմուսնության վկայականի պատճեն (առկայության դեպքում),
PunctՏեղեկանք աշխատավայրից եկամուտների վերաբերյալ` տրված առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ,
PunctՍեփականության վկայականի պատճեն (գրավադրվող բնակարանի, 3 օրինակ),
PunctՏեղեկանք,որ տվյալ բնակարանը արգելանքի տակ չէ (բնօրինակը և 1 պատճեն), ներկայացնել վարկի հաստատումից հետո:
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 17/10/2019 19:09