Պայմաններ
                                                    Ա Կ Ց Ի Ա

Աշխատավարձ ստանալու նպատակով դիմած ֆիզիկական անձանց

Visa Classic քարտը տրամադրվում է 70% զեղչված տարեկան սպասարկման վճարով

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը՝ 15% (առանց կոմիսիոն վճարի)

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը՝  16.08%

Ժամկետ՝  01.11.2019թ-ից մինչև 2020թ-ի հունվարի 31-ը

Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ 
Վարկի գումարը
50.000-3.000.000 ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավել  ամսական աշխատավարձի տասնապատիկից
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Քարտի տեսակը 
Ցանկացած հաշվարկային քարտ, որին փոխանցվում է աշխատավարձը
Տարեկան տոկոսադրույքը
ՀՀ դրամ 16% 11%
Կոմիսիոն վճար 1% 1%
Ամսական սպասարկման վճար (պայմանագրային գումարից) Չի սահմանում 0.3%
 
 
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
17.87-21.29%
*Աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում սահմանվել է հատուկ առաջարկ ուսումնական հաստատությունների, ՏՏ և հեռահաղորդակցության ոլորտի աշխատակիցների և բուժաշխատողների համար մասնավորապես.
  Տոկոսադրույք ժամկետ Փաստացի տոկոսադրույք
Ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցներին 13-14 % (կախված վարկի ժամկետից և վարկառուի աշխատանքային ստաժից)  12-48 ամիս 14.99-16.88% 
ՏՏ և հեռահաղորդակցության ոլորտի աշխատակիցներին 14%  12-36 ամիս 15.74-17.2%
Բուժաշխատողներին 13-14% (կախված վարկի ժամկետից և վարկառուի աշխատանքային ստաժից)  12-48 ամիս 14.99-16.88% 
  Առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ https://www.aeb.am/hy/45//tab/114
Ապահովվածությունը
• Միջին եկամտի վեցապատիկից ավել գումարի և/կամ 1.500.000 ՀՀ դրամից ավել գումարի դեպքում առնվազն 1 անձի երաշխավորություն
• 2.000.000 ՀՀ դրամից ավել գումարի դեպքում առկա է լրացուցիչ երաշխավորի պահանջ
Վարկի ժամկետը
50.000-2.000.000 ՀՀ դրամ վարկային գծի դեպքում՝ 12-36 ամիս
2.000.001-3.000.000 ՀՀ դրամ վարկային գծի դեպքում ՝ 12-48 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
•Ամսական հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
• Վերջին 6 ամսում մայր գումարի հավասարաչափ մարումով
Ժամկետի վերջում Օգտագործված վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսն ենթակա է ամբողջությամբ վճարման հաշվարկման օրվանից սկսած մինչև 90-րդ օրը: 
 
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
մինչև 5 աշխատանքային օր ( երաշխավորի առկայության դեպքում՝ կախված երաշխավորի փաստաթղթերի ներկայացումից): 
Քաղվածքի տրամադրում 
Անվճար 
Դրական որոշման հիմքերը 
- Դրական վարկային պատմություն (առկայության դեպքում) 
- Ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատություն 
- Կայուն և բավարար եկամտի աղբյուր
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխամասային Գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից: 
Ուշադրություն.Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:
Ուշադրություն.Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները):
Ուշադրություն. Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է անհատական թերթիկ ՀՀ դրամով վարկային գծերի դեպքում: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները
Ուշադրություն. վարկային պարտավորությունների չկատարման եվ գրավի հաշվին վարկային պարտավորությունները մարելու դեպքում՝ գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պարտավորությունների մարում վարկառուի եվ/կամ երաշխավորի(ների) այլ գույքի հաշվին
Ուշադրություն՝ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված կարգով կարող է գրանցվել վարկային բյուրոյում: դա կարող է խոչընդոտել վարկառուին՝ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ֆինանսական կազմակերպության կողմից: անվանական տոկոսադրույքիփոփոխման վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ www.aeb.am հասցեում:
Ուշադրություն.Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է անհատական թերթիկ: Ուշադրություն: Տոկոսները հաշվարկվում են վարկի մնացորդի նկատմամբ: Ուշադրություն:Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 •  <<Բանկը <<Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից <<Ճանաչիր քո հաճախորդին>> (<>) սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին
 •  Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն  
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
• 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,
• Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում,
• Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր:
Բացասական որոշման հիմքերը
• Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը,
• Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
• Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
• Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը:
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրի պատճեն,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
PunctԵկամուտը հավաստող փաստաթուղթ .
PunctԸստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Թարմացվել է`
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 15/11/2019 16:55