86 86
ENG
Պայմաններ
*Աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում սահմանվել է հատուկ առաջարկ ուսումնական հաստատությունների, ՏՏ և հեռահաղորդակցության ոլորտի աշխատակիցների և բուժաշխատողների համար մասնավորապես. Առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ https://www.aeb.am/hy/45//tab/114    
 Վարկի նպատակը 
Անձնական
    
 Վարկի տեսակը  
Վարկային գիծ
    
 Վարկի արժույթը  
ՀՀ դրամ
   
 Վարկի գումարը 
50.000-3.000.000 ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավել միջին ամսական չհարկված եկամտի տասնապատիկից
 
 Տարեկան տոկոսադրույքը 
ՀՀ դրամ 17%
Կոմիսիոն վճար Չի սահմանում
Ամսական սպասարկման վճար (պայմանագրային գումարից) Չի սահմանում
Փաստացի տոկոսադրույքը՝ 18.39%  
 
 Վարկի ժամկետը 
50.000-2.000.000 ՀՀ դրամ վարկային գծի դեպքում՝ 12-36 ամիս
2.000.001-3.000.000 ՀՀ դրամ վարկային գծի դեպքում ՝ 12-48 ամիս
 Տրամադրման եղանակը 
 Անկանխիկ
 
 Քարտի տեսակը  
  Ցանկացած հաշվարկային քարտ, որին փոխանցվում է աշխատավարձը  
   
 Մարումների հաճախականությունը և մարման կարգը 
​ Ամսական հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Վերջին 6 ամսում մայր գումարի հավասարաչափ մարումով
Ժամկետի վերջում Օգտագործված վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսն ենթակա է ամբողջությամբ վճարման հաշվարկման օրվանից սկսած մինչև 90-րդ օրը:  
   
 Ապահովվածությունը  
եկամտի վեցապատիկից ավել գումարի և/կամ 1.500.000 ՀՀ դրամից ավել գումարի դեպքում` առնվազն 1 անձի երաշխավորություն, 
2.000.000 ՀՀ դրամից ավել գումարի և/կամ Հայտատուի տարիքը` 63 և բարձր լինելու դեպքում` առնվազն 2 անձի երաշխավորություն
 
 Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխամասային Գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից,Բացառությամբ Նաիրի ԲԿ, Ռոսիա-1 և Արարատյան մասնաճյուղերի:  
   
 Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը 
 Մինչև 5 աշխատանքային օր
 
 Տույժեր
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):  
 
 Քաղվածքի տրամադրում  
Անվճար
   
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,
Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում
Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Դրական որոշման հիմքերը
Դրական վարկային պատմություն (առկայության դեպքում),
Ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատություն,
Կայուն և բավարար եկամտի աղբյուր:
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը,
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Ընդհանուր տեղեկատվություն
  Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը  
 
Punct Անձնագրերի պատճեններ
Punct Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ
Punct Եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ
Punct Ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր
 
Թարմացվել է`
Հաշվիչ

Վարկային Հաշվիչ

Թարմացվել է` 15/10/2021 17:40