Tariffs

Loans
Loans provided to individuals
Mortage loans
Commercial loans
   INFORMATION BULLETIN OF LOANS PROVIDED TO INDIVIDUALS 
Updated:
Deposits
«Classic +» term deposit
«Classic» term deposit
«Beneficial» term deposit
«Child» deposit
Punct 09.04.2021 /Acting 
Ստորև ներկայացված ամփոփագրերը չեն գործում
Punct30.09.2019
Punct09.09.2019
«Accumulative voluntary» deposit \ terminated since 01․07․2020
«Convenient new» term deposit\terminated since 01․07․2020
«Accumulation of income tax» term deposit\terminated since 01․07․2020 
Updated:
Cards
Card account
Updated:
Transfers
My transfer
Information bulletin on  S.W.I.F.T. transfers  
Updated:
Other
 Mobile banking/Online banking systems 
Investment and non-main services  
 RENDERING OF SERVICES OF THE OPERATING UNIFIED SYSTEM OF SECURITIES REGISTRATION AND SETTLEMENT OF THE CENTRAL DEPOSITORY OF ARMENIA  
 Փաստաթղթային գործառնություններ  
Punct 23.03.2021 
Punct16.04.2020
 Գործառնություններ չեկերով  
Keeping individual safekeeping boxes and valuables 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ 
 Պետական ռեգիստրի կողմից մատուցվող ծառայություններ 
Punct 21.07.2020 
Punct 16.04.2020 
 Account opening servicing and other services 
Updated:
General provisions
 General terms  
Updated:
Updated: 21/10/2021 12:07