Tariffs

Deposits
«Classic» term deposit
«Beneficial» term deposit
«Child» deposit
«Accumulative voluntary» deposit \ terminated since 01․07․2020
«Convenient new» term deposit\terminated since 01․07․2020
«Accumulation of income tax» term deposit\terminated since 01․07․2020 
Updated:
Cards
  Arca պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
Visa պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
MasterCard պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
Updated:
Transfers
My transfer
 Փոխանցումներ 
 Արտարժույթով SWIFT փոխանցումներ  
Updated:
Other
«Mobile Banking» /«Online Banking» համակարգեր
 Հաշիվների հեռակառավարում/AEB Mobile bank, Online bank/ 
Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ
Բանկային (ցպահանջ ավանդային) առարկայազուրկ մետաղական և էսքրոու հաշիվներ
Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ
 Հաշվի բացում և ընթացիկ սպասարկում 
 Գործառնություններ կանխիկ դրամով և արտարժույթով  
 Փաստաթղթային գործառնություններ  
 Գործառնություններ չեկերով  
 Բանկային և ցպահանջ ավանդային հաշիվներ
 Անհատական պահատեղերի տրամադրում և արժեքների ի պահ ընդունում 
 Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների սակագներ 
 Պետական ռեգիստրի կողմից մատուցվող ծառայություններ 
 Այլ ծառայություններ 
Updated:
General provisions
 General terms  
 Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակներում մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագներ 
 Բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմաններ 
Updated:
Updated: 20/01/2021 11:56